Кафедра східних мов

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 288
 • Документ
  СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29)
  До збірника увійшли матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сходознавство. Актуальність та перспективи», присвячені проблемам східної філології, освіти та виховання, методики навчання сходознавчих дисциплін, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, історії, економіки, політики, соціуму країн Сходу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних та історичних спеціальностей. The collection includes materials of the reports of the V All-Ukrainian Scientific and Methodological Conference "Oriental Studies. Relevance and Prospects", devoted to the problems of Oriental philology, education and upbringing, methods of teaching Oriental studies, translation, intercultural communication, literary studies, history, economics, politics, and society of the countries of the East. It is intended for researchers, teachers, postgraduate students, students of philology and history.
 • Документ
  КОМПЛЕМЕНТ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Руда, Н. В.; Науменко, С. С.; У, Яньлінь; Самойленко, Н. С.; Хижа, І. П.
  Навчальний посібник «Комплемент у китайській мові» складається з восьми навчальних тем, що містять теоретичний матеріал та тренувальну частину, яка представлена комплексом граматичних вправ, спрямованих на засвоєння, відпрацювання та закріплення теми. Посібник призначений для здобувачів освіти рівня бакалавр, а також для всіх, хто цікавиться практичною граматикою китайської мови та бажає підвищити свій рівень володіння мовою. Навчальний посібник може бути використаний для самостійного вивчення означеної теми. The study guide "Complement in Chinese" consists of eight educational topics containing theoretical material and a training part, which is represented by a set of grammatical exercises aimed at learning, practicing and consolidating the topic. The guide is intended for bachelor's level students, as well as for anyone interested in practical Chinese grammar and wishing to improve their language skills. The study guide can be used for independent study of the given topic.
 • Документ
  КОНЦЕПЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ОСВІТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-20) Калашник, Л.
  Даний матеріал представляє особливості сучасного розуміння поняття інклюзивної освіти в китайській педагогічній практиці, наголошуючи, що у цій царині концепція виходить за рамки уявлення про адаптацію учнів з обмеженими можливостями та охоплює ширший спектр різноманітностей, зокрема, освітні потреби дітей з етнічних меншин і сімей внутрішніх мігрантів. This article presents the contemporary understanding of inclusive education within Chinese pedagogical practice, highlighting its broader scope of accommodating students with disabilities. It emphasises that inclusive education in China encompasses a wider spectrum of diversity, including mainly the educational requirements of children from ethnic minorities and families of internal migrants.
 • Документ
  Методичні рекомендації з виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Руда, Н. В.; Калашник, Л. С.; Жукова, К. Є.
  Методичні рекомендації розроблено для надання допомоги здобувачам вищої освіти у виробничій (філологічній) практиці з першої іноземної мови здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, які навчаються за спеціальністю 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська). Виробнича практика здобувачів проводиться відповідно до «Положення про проведення практик здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Термін та порядок проведення перекладацької практики визначено згідно з навчальним планом спеціальності 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська). Виробнича практика проводиться на підприємствах, в закладах освіти, в установах та організаціях міста Харкова. The methodological recommendations are designed to assist higher education applicants in the industrial (philological) practice in the first foreign language of higher education applicants at the first (bachelor's) level, who study in the speciality 035.065 Philology (Oriental languages and literatures (translation inclusive), the first - Chinese). The internship is carried out in accordance with the Regulations on the internships of applicants for the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher education at H. S. Skovoroda Kharkiv National University. The term and procedure for translation practice are determined in accordance with the curriculum of the speciality 035.065 Philology (Oriental Languages and Literatures (translation inclusive), the first language is Chinese). Industrial practice is conducted at enterprises, educational institutions, institutions and organisations of the city of Kharkiv.
 • Документ
  ЗАРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Щербакова, О. В.; Лупаренко, С. Є.
  У публікації розглянуто зародження педагогічної думки у Стародавньому Китаї. Зазначено, що найбільший вплив на розвиток педагогічної думки у стародавньому Китаї справили ідеї Конфуція. Центральним елементом його вчення була теза про освіту як умову процвітання держави. Людина виховувалася в межах суворих соціальних норм, обов'язків та особистої залежності. Релігія виступала в якості носія ідеалів виховання та навчання. Специфікою освіти у Стародавньому Китаї була багатогранність навчання з орієнтацією на розвиток і вдосконалення моральних якостей. The publication examines the origin of pedagogical thought in ancient China. It is noted that the ideas of Confucius exerted the greatest influence on the development of pedagogical thought in ancient China. The central element of his teaching was the thesis about education as a condition for the prosperity of the state. A person was brought up within strict social norms, duties and personal dependence. Religion acted as a carrier of the ideals of upbringing and education. The specificity of education in ancient China was multifaceted learning with an orientation to the development and improvement of moral qualities.