Кафедра східних мов

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 284
 • Документ
  ЗАРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Щербакова, О. В.; Лупаренко, С. Є.
  У публікації розглянуто зародження педагогічної думки у Стародавньому Китаї. Зазначено, що найбільший вплив на розвиток педагогічної думки у стародавньому Китаї справили ідеї Конфуція. Центральним елементом його вчення була теза про освіту як умову процвітання держави. Людина виховувалася в межах суворих соціальних норм, обов'язків та особистої залежності. Релігія виступала в якості носія ідеалів виховання та навчання. Специфікою освіти у Стародавньому Китаї була багатогранність навчання з орієнтацією на розвиток і вдосконалення моральних якостей. The publication examines the origin of pedagogical thought in ancient China. It is noted that the ideas of Confucius exerted the greatest influence on the development of pedagogical thought in ancient China. The central element of his teaching was the thesis about education as a condition for the prosperity of the state. A person was brought up within strict social norms, duties and personal dependence. Religion acted as a carrier of the ideals of upbringing and education. The specificity of education in ancient China was multifaceted learning with an orientation to the development and improvement of moral qualities.
 • Документ
  ОСОБОВІ ІМЕНА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ І КУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКИХ АНТРОПОНІМІВ)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство, 2023) Скразловська, І.
  У публікації досліджено особові імена на матеріалі турецьких антропонімів. Турецький антропонімікон формувавася протягом багатьох століть. Зазначено, що сучасна турецька антропонімічна система є результатом багатовікової мовної, духовної і культурної діяльності турецького народу та його контактів з іншими спорідненими й неспорідненими етносами. Ця система (антропонімікон) не є сталим явищем, вона постійно змінювалась й продовжує змінюватися слідом за еволюцією мови й суспільства та в ході різних історичних процесів. Найчисленнішими в сучасному турецькому антропоніміконі є тюркський, арабський та перський шари, решта складає невелику частину турецьких особових імен. The publication examines personal names based on the material of Turkish anthroponyms. The Turkish anthroponymicon was formed over many centuries. It is noted that the modern Turkish anthroponymic system is the result of a centuries-old one linguistic, spiritual and cultural activities of the Turkish people and their contacts with other related and unrelated ethnic groups. This system (anthroponymicon) is not a stable phenomenon, it has constantly changed and continues to change following the evolution of language and society and in the course of various historical processes. The most numerous in the modern Turkish anthroponymicon are the Turkic, Arabic and Persian layers, the rest make up a small part of the Turkish personal names.
 • Документ
  ЗНАЧУЩІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ» ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ-СХОДОЗНАВЦІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Скразловська, І.; Алібекіроглу, С.
  У публікації досліджено міжкультурну комунікацію, яка передбачає взаємодію індивідів, кожен з яких виступає і як окрема особа, і як представник певної соціокультурної і мовної спільноти, приналежність до якої зумовлює його світогляд, систему цінностей, моделі поведінки, стиль спілкування тощо. Зазначено, що культура східних країн, безумовно, має свої особливості, які, з одного боку, ускладнюють комунікацію, а з іншого боку, збагачують наше уявлення про світ, допомагають вийти за межі звичного мислення, адже гасло сучасної світової комунікації й співробітництва є “to benefit from diversity” («отримати користь від різноманітності»). The publication examines intercultural communication, which involves the interaction of individuals, each of whom acts both as an individual and as a representative of a certain sociocultural and language community, belonging to which determines his worldview, value system, behavior patterns, communication style, etc. It is noted that the culture of Eastern countries certainly has its own characteristics, which, on the one hand, complicate communication, and on the other hand, enrich our perception of the world, help to go beyond the boundaries of usual thinking, because the slogan of modern world communication and cooperation is "to benefit from diversity".
 • Документ
  ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАМАТИКИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Руда, Н.; Жукова, К.
  У публікації досліджено навчання синтаксису при вивченні граматики китайської мови. Метою навчання синтаксису китайської мови є навчання студентів правилам зв’язування слів і словоформ, вмінню аналізувати ті єдності, у яких функціонують взаємозалежні слова та форми слів; навчання студентів умінню аналізувати складне речення, самим конструювати складні синтаксичні конструкції. Наведено завдання навчання синтаксису китайської мови. Зазначено, що для якісної підготовки студентів-філологів за спеціальністю «Китайська філологія» викладанню синтаксису китайської мови слід приділяти особливу увагу у межах вивчення як практичної, і теоретичної граматики. The publication examines the teaching of syntax in learning the grammar of the Chinese language. The purpose of learning the syntax of the Chinese language is to teach students the rules of connecting words and word forms, the ability to analyze those units in which interdependent words and word forms function; teaching students' ability to analyze a complex sentence, construct complex syntactic constructions themselves. The task of learning the syntax of the Chinese language is presented. It is noted that for the high-quality training of philology students majoring in Chinese philology, special attention should be paid to the teaching of the syntax of the Chinese language within the scope of studying both practical and theoretical grammar.
 • Документ
  ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНІЙ ТИБЕТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Хижа, І.
  У публікації досліджено сучасну тибетську літературу. Жанрово-ідейна тематика сучасної тибетської літератури є різноманітною та спрямована на широку аудиторію читачів. Однак, одним із найбільш поширених вважаються прозові жанри — селянська повість та історичний роман. Зазначено, що тематика національної ідентичності не тільки стала частиною тибетської літератури, а і посіла визначене місце у сучасному літературному дискурсі Китаю. Починаючи з кінця ХХ століття, зображення теми національної боротьби та проблематики ідентифікації набуло широкої популярності у творах тибетських літераторів. The publication examines modern Tibetan literature. Genre-ideological topics of modern Tibetan literature are diverse and aimed at a wide audience of readers. However, one of the most common prose genres is the peasant story and the historical novel. It is noted that the subject national identity not only became a part of Tibetan literature, but also took a definite place in the modern literary discourse of China. Since the end of the 20th century, depictions of the theme of national struggle and issues identification gained wide popularity in the works of Tibetan writers.