Матеріали наукових конференцій викладачів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 70
 • Документ
  АРГУМЕНТИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ: ІСТОРИЧНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18)
  Феномен історичної пам’яті набуває значення в 2023-2024 році у процесах активного формування шкали цінностей навколо дилеми війна / мир як спроби передати переосмислену інформацію про дефекти «постколоніального» минулого, яке є спільним у самоідентифікації цивілізованого індивіда, що сприймає «життя» як благо. Події 2022-2023 рр. доводять, що світ «ущільнився», планета стала «маленькою» та «єдиною», оскільки представники різних країн і національностей зараз отримують «спільний» досвід негативного кровопролиття та тяжіння до гуманних наративів. Високий темп життя та сучасні технічні можливості комунікацій переводять у «історію» навіть «вчорашній» день. Історична пам’ять віддзеркалює історичну свідомість та історичне підсвідоме, які утворюються на ґрунті індивідуальної пам’яті кожної окремої людини, досвід якої (емоції, деформації, забарвленість, артистизм, екологічна зорієнтованість) є дуже важливими в демократії ХХІ століття. 2024 рік є 10 річницею початку війни в Україні – анексією Криму. Кримські татари є народом, який дуже постраждав від утисків імперії Росії упродовж більше ніж 500 років. У зв’язку з цим пропонуємо розглянути вияви історичної та індивідуальної пам’яті в мові, літературі, історії, кінематографі, педагогіці, соціології, психології у різних типах дискурсу. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл. The phenomenon of historical memory is gaining importance in 2023-2024 in the processes of active formation of a scale of values around the war/peace dilemma as an attempt to convey reinterpreted information about the defects of the "postcolonial" past, which is common in the self-identification of a civilised individual who perceives "life" as a good. The events of 2022-2023 prove that the world has "shrunk", the planet has become "small" and "united", as representatives of different countries and nationalities are now gaining a "common" experience of negative bloodshed and gravitating towards humane narratives. The high pace of life and modern technical possibilities of communication turn even "yesterday" into "history". Historical memory reflects the historical consciousness and the historical subconscious, which are formed on the basis of the individual memory of each person, whose experience (emotions, deformations, colour, artistry, environmental awareness) is very important in the democracy of the twenty-first century. 2024 marks the 10th anniversary of the beginning of the war in Ukraine - the annexation of Crimea. Crimean Tatars are a people who have suffered greatly from the oppression of the Russian Empire for more than 500 years. In this regard, we propose to examine the manifestations of historical and individual memory in language, literature, history, cinema, pedagogy, sociology, and psychology in various types of discourse. For scholars, teachers, doctoral students, postgraduate students, students of humanities higher education institutions, and teachers of secondary schools.
 • Документ
  Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-24)
  Збірник містить тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти «Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи», що проходила 24 квітня 2024 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У тезах відображено результати теоретичних та емпіричних досліджень науковців України і зарубіжжя в галузях філології та методики навчання іноземних мов. Матеріали стануть у пригоді науково-педагогічним і педагогічним працівникам, здобувачам першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти. The conference proceedings contain abstracts of the ІІІ International Scientific Conference “Modern Philological and Methodological Studies: Issues and Prospects,” which was held for scholars, academics, teachers and higher education students at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on 24 April, 2024. They present the findings of the theoretical and empirical studies conducted by Ukrainian and foreign scholars in the fields of philology and methodology of foreign language teaching. The materials can be of use to academic and pedagogical staff as well as undergraduate, postgraduate and doctoral students.
 • Документ
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
  (Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU, 2024-03-29)
  У збірнику представлені результати наукових досліджень вчених, проведених у межах затверджених тем наукових досліджень «Реалізація Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», державний реєстраційний номер: 0120U104122 та «Правові проблеми європейської інтеграції держави і права України», державний реєстраційний номер: 0121U110256, присвячені актуальним проблемам приватного та публічного права. Видання адресоване вченим, аспірантам, докторантам, викладачам закладів юридичної освіти, працівникам суду, адвокатури, органам юстиції, співробітникам Державної служби зайнятості України, практикуючим юристам, громадським діячам, профспілковим активістам, іншим особам, що цікавляться проблемами приватного та публічного права. The collection presents the results of scientific research conducted by scientists within the framework of the approved research topics "Implementation of the Association Agreement with the European Union in the field of employment, social policy and equal opportunities by Ukraine", state registration number: 0120U104122 and "Legal issues of European integration of the state and law of Ukraine", state registration number: 0121U110256, devoted to topical issues of private and public law. The publication is addressed to scholars, postgraduate students, doctoral students, teachers of legal education institutions, court officials, the bar, justice authorities, employees of the State Employment Service of Ukraine, practicing lawyers, public figures, trade union activists, and other persons interested in private and public law.
 • Документ
  Географія та туризм
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-02-28)
  У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто освітні тенденції у галузях географії та туризму у світі й Україні, проблеми природничої географії, висвітлення реалізації Сталого розвитку в екологічній, економічній та соціальній сферах, розглянуто питання про стан і розвиток туризму в світі й Україні, перспективі післявоєнного відновлення і використання туристичних ресурсів, природної та культурно-історичної спадщини України. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб. The collection presents materials devoted to current issues of modern geographical science and tourism. Educational trends in the fields of geography and tourism in the world and Ukraine, problems of natural geography, coverage of the implementation of sustainable development in the ecological, economic and social spheres, the state and development of tourism in the world and Ukraine, prospects for post-war recovery and use of tourist resources, natural and cultural and historical heritage of Ukraine. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational institutions and other interested persons.
 • Документ
  Фізична культура і спорт. Виклики сучасності
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01)
  У збірнику наведені статті з питань вдосконалення підготовки спортсменів у різних видах спорту, психологічної підготовки у спорті та фізичному вихованні, застосування оздоровчих та здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі, оцінки рівня фізичної підготовленості й активності різних верств населення. В статтях відображені результати власних пошуків авторів у зазначених напрямах. Збірник орієнтований на здобувачів освіти всіх рівнів акредитації, викладачів закладів вищої та середньої освіти, тренерів з видів спорту, спортсменів. The collection contains articles on improving the training of athletes in various types of sports, psychological training in sports and physical education, the use of recreational and health-preserving technologies in the educational process, assessment of the level of physical fitness and activity of various segments of the population. The articles reflect the results of the authors' own searches in the indicated directions. The collection is aimed at education seekers of all levels of accreditation, teachers of higher and secondary education institutions, sports coaches, athletes.