Матеріали наукових конференцій викладачів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 64
 • Документ
  ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ. ОСВІТА ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ: ВІЙНА ТА НОВІ РІЗНОВИДИ ПАНДЕМІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-30)
  Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах, проблем сьогодення. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. The collection contains materials of reports on philosophy, worldview culture, life creativity and topical issues of education and upbringing in modern socio-cultural contexts, problems of the present. The collection is intended for researchers and practitioners in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, postgraduate students, masters and students of higher education institutions.
 • Документ
  ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я
  (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023-11-16)
  Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України У представлених матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем дослідження феномену здоров’я в сучасній психологічній науці та інших наукових галузях. Збірник адресований науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, спеціалістам у галузі психології здоров’я, а також усім тим, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями у галузі психології здоров’я. The collection contains materials and abstracts of the reports of the participants of the 8th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Personal and Situational Determinants of Health", which was held on the basis of the H. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine. psychological science and other scientific fields. The collection is addressed to scientists, university teachers, graduate students, students, specialists in the field of health psychology, as well as to all those who are interested in modern scientific research in the field of health psychology.
 • Документ
  Освіта збереже Україну!
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14)
  У збірнику відображено тези IІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, присвячених ушануванню пам’яті доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, Почесного громадянина м. Харкова Прокопенка Івана Федоровича. Він містить роздуми і спогади, пов’язані з постаттю великого педагога сучасності, його думками про націєтворчу місію Вчителя, роль педагогічних університетів як унікальних освітньо-виховних і культурнодуховних центрів підготовки вчителів. Матеріали стануть у пригоді науковцям, учителям, докторантам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection contains abstracts of the II All-Ukrainian Prokopenko Readings dedicated to the memory of Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honoured Worker of Public Education of Ukraine, Honorary Citizen of Kharkiv Ivan Prokopenko. It contains reflections and memories related to the figure of the great teacher of our time, his thoughts on the nation-building mission of the teacher, the role of pedagogical universities as unique educational, cultural and spiritual centres of teacher training. The materials will be useful for scholars, teachers, doctoral students, postgraduate students, teachers of higher education institutions, and practitioners in the field of education.
 • Документ
  «ВЕЛИКЕ І ВІЧНЕ…»: МИХАЙЛО ФЕДОСІЙОВИЧ ГЕТМАНЕЦЬ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-15)
  Матеріали конференції є вшануванням памʼяті з нагоди 100-ої річниці з дня народження українського літературознавця Михайла Федосійовича Гетманця, якого вважають своїм учителем науковці багатьох університетів України, учителі шкіл. Він є фундатором наукової школи «Історія і теорія літератури в полікоординатному вимірі», відомим дослідником «Слова о полку Ігоревім», художньої спадщини та педагогічної концепції А. С. Макаренка, літературної Харківщини, автором понад 20 монографій і 300 статей із історії і теорії літератури, краєзнавства та педагогіки. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл. The conference proceedings are a tribute to the 100th anniversary of the birth of the Ukrainian literary critic Mykhailo Hetmants, who is considered a teacher by scholars at many universities in Ukraine and school teachers. He is the founder of the school of thought "History and Theory of Literature in the Polycoordinate Dimension", a well-known researcher of "The Tale of Igor's Campaign", the artistic heritage and pedagogical concept of A. S. Makarenko, the literary Kharkiv region, author of more than 20 monographs and 300 articles on the history and theory of literature, local history and pedagogy. For scholars, teachers, doctoral students, postgraduate students, students of humanities higher education institutions, and teachers of secondary schools.
 • Документ
  Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-13)
  У збірнику відображено проблеми теоретико-методологічних засад мистецької освіти, професійної підготовки фахівців мистецького профілю, інноваційних технологій в системі мистецького навчання і виховання, реалізації дистанційного та змішаного навчання фахівців мистецького профілю та проблематика загальної мистецької освіти в умовах сучасних викликів. The collection reflects the problems of theoretical and methodological foundations of art education, professional training of art specialists, innovative technologies in the system of art education and upbringing, implementation of distance and blended learning for art specialists, and the problems of general art education in the context of modern challenges.