Матеріали наукових конференцій викладачів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 56
 • Документ
  Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2023-03-24)
  У збірнику статей представлені матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта.: наукові дискусії» Збірник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, педагогічних і науково-педагогічних працівників науково-дослідних інститутів, ЗВО, учителів мистецьких шкіл. The collection of articles presents the materials of the 12th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Art Education: Scientific Discussions". The collection is intended for students, master's students, post-graduate students, doctoral students, applicants, pedagogical and scientific-pedagogical workers of research institutes, institutions of higher education, teachers of art schools.
 • Документ
  Цифрова трансформація освіти та науки
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-02)
  У збірнику відображено тези I Всеукраїнської науково-практичної конференції, метою якої було об’єднання українських науковців для обговорення актуальних проблем цифровізації освіти і науки; обмін досвідом та науковими розробками, презентування своїх новаторських ідей, які можуть привернути увагу широкого кола фахівців і стати предметом дискусії. Матеріали стануть у пригоді науковцям, учителям, докторантам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the theses of the 1st All-Ukrainian scientific and practical conference, the purpose of which was to unite Ukrainian scientists to discuss the current problems of digitization of education and science; exchange of experience and scientific developments, presentation of innovative ideas that can attract the attention of a wide range of specialists and become the subject of discussion. The materials will be useful to scientists, teachers, doctoral students, graduate students, teachers of higher education institutions, and practical workers in the field of education.
 • Документ
  НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКА ЕЛІТА ТА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-29)
  Збірник складено з тез доповідей, виголошених 29 березня 2023 р. під час роботи наукової конференції «Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації», що була присвячена 95-й річниці з дня народження доктора історичних наук, професора В. Я. Білоцерківського. Тематика статей охоплює актуальні проблеми формування інтелектуального потенціалу нації через систему національної освіти; шляхам формування національної еліти в Україні; розгляду науково-освітянської еліти як інтелектуально-духовного ядра українського суспільства; персоналіям науковців та освітян. Видання розраховане на науковців, здобувачів освіти різних рівнів, усіх, хто цікавиться історією України. The collection is composed of abstracts presented on 29 March 2023 during the scientific conference "Scientific and Educational Elite and the Formation of the Intellectual Potential of the Ukrainian Nation", dedicated to the 95th anniversary of the birth of Doctor of Historical Sciences, Professor V. Y. Bilotserkivskyi. The articles cover topical issues of forming the intellectual potential of the nation through the national education system; ways of forming the national elite in Ukraine; consideration of the scientific and educational elite as the intellectual and spiritual core of Ukrainian society; personalities of scientists and educators. The publication is intended for scholars, students of various levels of education, and anyone interested in the history of Ukraine.
 • Документ
  Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego
  (Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, 2023-02-15)
  Збірник матеріалів сформовано із поданих до друку наукових статей і тез, написаних учасниками конференції, які представили широке коло педагогічних і дидактичних сучасних інновацій, окреслити нові підходи в організації освітнього процесу щодо перетворення юридичної теорії в практику; акцентували увагу на нових викликах в умовах воєнного стану. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції можуть бути рекомендовані науково-педагогічним, педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, студентам закладів фахової передвищої та вищої юридичної освіти, практикуючим спеціалістам правознавства, внутрішньої безпеки, всієї юридичної галузі. The collection of materials is compiled from the submitted scientific articles and abstracts written by by the conference participants who presented a wide range of pedagogical and didactic modern innovations, outlined new approaches to the organisation of the educational process for the transformation of legal theory into practice; focused on new challenges under martial law. The materials of the International Scientific and Practical Conference can be recommended to scientific and pedagogical staff, doctoral students, postgraduate students, students of institutions of professional higher and higher legal education, practitioners law, internal security, and the entire legal industry.
 • Документ
  Географія та туризм
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-02-28)
  У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто освітні тенденції у галузях географії та туризму, проблеми природничої географії, висвітлення реалізації Сталого розвитку в екологічній, економічній та соціальній сферах, розглянуто питання про стан і розвиток туризму в світі та Україні, перспективі післявоєнного відновлення і використання туристичних ресурсів, природної та культурно-історичної спадщини України. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів. The collection presents materials devoted to current issues of modern geographical science and tourism. Educational trends in the fields of geography and tourism, problems of natural geography, highlighting the implementation of sustainable development in the ecological, economic and social spheres, the state and development of tourism in the world and Ukraine, the prospects for post-war recovery and the use of tourist resources, natural and cultural-historical heritage of Ukraine. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational institutions.