ІНКЛЮЗІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВИХОВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
Гармонійний розвиток особистості в сучасному суспільстві залежить від багатьох компонентів: державної політики, родинного виховання, шкільного середовища, громадських та суспільних організацій, особистого спрямування тощо. Однак незаперечним є той факт, що сучасна людина не може жити в гармонії не усвідомлюючи власної відповідальності за розвиток цих компонентів, за їх розбудову. Поширення інклюзивного навчання в Україні робить нас не просто спостерігачами, а й активними учасниками процесу інтеграції людей з особливими потребами в наше суспільство. Гармоничное развитие личности в современном обществе зависит от многих компонентов: государственной политики, семейного воспитания, школьной среды, общественных и общественных организаций, личного направления и тому подобное. Однако неоспоримым является тот факт, что современный человек не может жить в гармонии не осознавая своей ответственности за развитие этих компонентов, по их развитие. Распространение инклюзивного обучения в Украине делает нас не просто наблюдателями, но и активными участниками процесса интеграции людей с особыми потребностями в наше общество. The harmonious development of the individual in modern society depends on many components: state policy, family education, the school environment, public and social organizations, personal direction and the like. However, the fact that modern man cannot live in harmony without realizing his responsibility for the development of these components and their development is indisputable. The spread of inclusive education in Ukraine makes us not just observers, but also active participants in the process of integrating people with special needs into our society.
Опис
Ключові слова
інклюзія, виховання гармонійної особистості, Нова українська школа, діти з особливими потребами, інклюзивне навчання, инклюзия, воспитание гармоничной личности, Новая украинская школа, дети с особыми потребностями, инклюзивное обучение, inclusion, fostering a harmonious personality, New Ukrainian school, children with special needs, inclusive education
Цитування
Шишенко В. О. Інклюзія як один із чинників виховання гармонійної особистості / В. О. Шишенко // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 58–60.