Актуальні питання сучасної освіти в умовах війни (український досвід)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
У пропонованій статті представлено аналіз основних векторів вдосконалення освітнього процесу в умовах воєнних дій. Зокрема, розкрито сутність змін освіти сьогодення. Засвідчено, що суттєві трансформації, що наразі відбуваються в суспільстві значним чином впливають на процес надання освітніх послуг, формуючи ряд нових обмежень та ускладнюючи процес якісної підготовки освітян. Висвітлено основні обмеження, що наразі модифікують означнеий процес. Сформовано узагальнення щодо даних обмежень та наведено три основні категорії, що їх об’єднують: фінансові, професійні та гігієнічні. Відповідно, кожна із них відображає окремий аспект освітнього процесу, що постраждав унаслідок дій російських військових. Окрім того, представлено результати аналізу цифрового аспекту освітнього процесу сучасности, зважаючи на зростаючий попит серед освітян до використання інформаційно-технологічного забезпечення для збереження, продовження та удосконалення навчального процесу. The proposed article presents an analysis of the main vectors of improving the educational process in the conditions of military operations. In particular, the essence of changes in today's education is revealed. It is proven that significant transformations currently taking place in society significantly affect the process of providing educational services, forming a number of new restrictions and complicating the process of quality training of educators. The main limitations that currently modify the specified process are highlighted. A generalization of these restrictions is formed and three main categories that unite them are given: financial, professional and hygienic. Accordingly, each of them reflects a separate aspect of the educational process that suffered as a result of the actions of the Russian military. In addition, the results of the analysis of the digital aspect of the modern educational process are presented, taking into account the growing demand among educators for the use of information and technological support to preserve, continue and improve the educational process.
Опис
Ключові слова
освіта воєнного часу, освітні обмеження, інновізація, дигіталізація, освітня стратегія, wartime education, educational limitations, innovation, digitalization, educational strategy
Цитування
Калашник Д. С. Актуальні питання сучасної освіти в умовах війни (український досвід) / Д. С. Калашник, Л. П. Ткаченко, Н. Д. Коваленко // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 53, т. 2. – С. 169–172. – https://doi.org/10.32782/26636085/2022/53.2.33