Організація порівняльно-педагогічних досліджень у провідних країнах світу (історичний аспект)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано питання організації порівняльно-педагогічних досліджень у провідних країнах світу в історичній ретроспективі, проаналізовано чинники, що вплинули на організацію порівняльно-педагогічних досліджень у провідних країнах світу. Установлено, що зазначений процес бере свої витоки із самих ранніх періодів людської цивілізації. Зацікавленість цими питаннями спостерігається в період давніх цивілізацій, епоху Середньовіччя, Просвітництва, Нових часів. Зокрема, з’ясовано, що в епоху Середньовіччя проведенню досліджень у галузі компаративістики сприяла організація експедицій, які вивчали зарубіжні системи освіти. У XVII-XVIII століттях зміцнюються міжнародні зв’язки, котрі дали можливість вивчити та узагальнити досвід діяльності зарубіжних шкіл. Вагомий внесок в організацію порівняльно-педагогічних досліджень зробили французькі науковці – Марк-Антуан Жульєн Паризький та В. Кузен. Серед провідних компаративістів США можна назвати Джона Гріскома, Олександра Далласа Бейча та Вільяма Гарріса. До вчених-компаративістів Японії можна віднести Івакура Томомі. Доведено, що організація порівняльно-педагогічних досліджень у провідних країнах світу була пов’язана з проведенням у другій половині ХІХ століття різноманітних наукових конгресів. Так, у 1853 році відбувся Перший Міжнародний Статистичний Конгрес. Саме в ХІХ столітті було започатковано важливі агенції, які збирали та поширювали інформацію стосовно стану зарубіжної освіти. Це: Відділ Освіти Об’єднаних Штатів, Музей педагогіки в Парижі, Відділ Спеціальних Досліджень і Звітів у Лондоні. До провідних чинників, котрі вплинули на організацію порівняльнопедагогічних досліджень у провідних країнах світі, можна віднести: проведення порівняльних спостережень; читання лекцій, що були присвячені школам і освітнім системам Європи; започаткування спеціального терміну «порівняльна педагогіка»; масовий випуск праць із порівняльної педагогіки; активна діяльність різних товариств у галузі освіти; поширення ідей компаративістики в світі; залучення до співпраці кращих фахівців з усього світу; проведення конференцій, семінарів тощо. The article characterizes the issues of comparative pedagogical research organization in retrospect and analyses the factors that influenced its development in the leading countries of the world. The study has allowed us to determine that comparative pedagogical research had its origins in the earliest periods of human civilization. Interest in comparative educational studies can be traced in the period of ancient civilizations, during the Middle Ages and Enlightenment, and in Modern times. In particular, it was found out that the organization of expeditions, the mission of which was to get acquainted with foreign education systems, had a great influence on comparative studies development in the Middle Ages. In the 17th and 18th centuries, strengthening of international ties made it possible to further study and generalize foreign school practice. The acquired research data have proved that a significant contribution to the organization of comparative pedagogical research at that time was made by French scholars MarcAntoine Julien of Paris and V. Cousin. Among leading comparativists of the United States, John Griscom, Alexander Dallas Beach and William Harris are worth mentioning. Iwakura Tomomi was one of the prominent comparativist scholars in Japan. The study has proved that in the second part of the 19th century the development of comparative pedagogical research in the leading countries of the world was promoted by holding various scientific congresses. The First International Statistical Congress held in 1853 was of special importance. In the 19th century a number of important agencies (the United States Department of Education, Museum of Pedagogy in Paris, the Department of Special Studies and Reports in London) engaged in collecting and dissemination of information on the state of education in different countries of the world were set up. The study allowed us to determine the factors that influenced the organization of comparative pedagogical research in the leading countries of the world: conducting comparative observations; delivering lectures on schools and educational systems in Europe; introduction of the term "comparative pedagogy"; growth of the number of publications on comparative pedagogy; vigorous activity of various associations dealing with education matters; spread of ideas of comparativism in the world; involvement of the best specialists from around the world in the comparative pedagogical research activities; holding conferences, seminars, etc.
Опис
Ключові слова
порівняльно-педагогічні дослідження, організація, провідні країни світу, чинники, comparative pedagogical research, organization, factors, leading countries of the world
Цитування
Кузнецова О. Ю. Організація порівняльно-педагогічних досліджень у провідних країнах світу (історичний аспект) / О. Ю. Кузнецова, Т. В. Ткаченко, Л. А. Штефан // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. - Вип. 53. – С. 51–61.