Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даному навчальному посібнику розміщені методичні рекомендації до виконання, оформлення та підготовки до захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). Матеріали посібника можуть бути використані також здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти інших спеціальностей, викладачами, методистами та фахівцями закладів вищої освіти для організації студентських наукових досліджень, підготовки випускних кваліфікаційних робіт тощо. This study guide contains methodological recommendations for the execution, design and preparation for the defense of final qualification papers for applicants of the second (master's) level of higher education in the specialty 014 Secondary education (Informatics). The materials of the manual can also be used by students of the second (master's) level of higher education in other specialties, teachers, methodologists and specialists of higher education institutions for the organization of student scientific research, preparation of final qualification papers, etc.
Опис
Ключові слова
інформатика, підготовка магістрів, кваліфікаційні роботи, здобувачі вищої освіти, наукові дослідження, методичні рекомендації, computer science, master's training, qualifying papers, higher education applicants, scientific research, methodical recommendations
Цитування
Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: С. А. Веприк, Н. В. Олефіренко, Л. П. Остапенко, Н. О. Пономарьова]. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021. – 59 c.