Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія світової і вітчизняної педагогічної думки" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дисципліни „Історія світової і вітчизняної педагогічної думки ”: забезпечити умови для формування здатності особи розв’язувати комплексні задачі у професійній (викладацькій) і дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає осмислене застосування положень і методів гуманістичної педагогіки з урахуванням принципу історизму, здатність до саморозвитку, професійного самовдосконалення. Цель дисциплины "История мировой и отечественной педагогической мысли": обеспечить условия для формирования способности соискателя решать комплексные задачи в профессиональной (преподавательской) и исследовательско-инновационной деятельности, что предусматривает осмысленное применение положений и методов гуманистической педагогики с учетом принципа историзма, способность к саморазвитию , профессионального самосовершенствования. The purpose of the discipline "History of world and national pedagogical thought": to provide conditions for the formation of the ability of a person to solve complex problems in professional (teaching) and research and innovation activities, which involves a meaningful application of the provisions and methods of humanistic pedagogy, taking into account the principle of history , professional self-improvement.
Опис
Ключові слова
історія світової педагогічної думки, історія вітчизняної педагогічної думки, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, самостійна робота, история мировой педагогической мысли, история отечественной педагогической мысли, соискатели ученой степени доктора философии, самостоятельная работа, history of world pedagogical thought, history of national pedagogical thought, applicants for a Ph.D., individual work
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія світової і вітчизняної педагогічної думки" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" / В. В. Горбатюк, Л. А. Штефан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2016. – 31 с.