Організація інтегрованого навчання з музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах висвітлено проблему підвищення ефективності навчання музичному мистецтву учнів основної школи на засадах дидактичної інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу. Розкрито суть інтегрованого навчання, дидактичної інтеграції. Проаналізовано співвідношення понять «інтегроване навчання» та «міжпредметні зв’язки». Виявлено особливості організації інтегрованого навчання музичному мистецтву як виду діяльності, який передбачає не тільки комплексний вплив різних видів мистецтв, але й взаємодію структурних елементів художньо-естетичних дисциплін (мети, змісту, форм, методів та засобів навчання). В тезисах освещена проблема повышения эффективности обучения музыкальному искусству учащихся основной школы на основе дидактической интеграции дисциплин художественно-эстетического цикла. Раскрыта суть интегрированного обучения, дидактической интеграции. Проанализировано соотношение понятий «интегрированное обучение» и «межпредметные связи». Выявлены особенности организации интегрированного обучения музыкальному искусству как вида деятельности, который предусматривает не только комплексное воздействие различных видов искусств, но и взаимодействие структурных элементов художественно-эстетических дисциплин (цели, содержания, форм, методов и средств обучения). The article is dedicated to the problem of improving the efficiency of secondary school pupils’ training the musical art on the basis of didactic integration of the disciplines of artistic and aesthetic cycle. The essence of integrated training and didactic integration has been defined. The correlation of the concepts «integrated training» and «interdisciplinary communication» has been analyzed. The peculiarities of the organization of integrated training the musical art as a kind of activity, that denotes the combined influence of different kinds of art and interaction of the structural elements of artistic and aesthetic disciplines (goals, content, forms, methods and means of education), have been revealed.
Опис
Ключові слова
інтегративний підхід, інтегроване навчання, дидактична інтеграція, міжпредметні зв’язки, музичне мистецтво, учні, основна школа, аспірантські роботи, интегративный подход, интегрированное обучение, дидактическая интеграция, межпредметные связи, музыкальное искусство, ученики, основная школа, аспирантские работы, integrative approach, integrated learning, didactic integration, interpersonal relations, musical art, students, elementary school, post-graduate works
Цитування
Жуков В. П. Організація інтегрованого навчання з музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема / В. П. Жуков // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 101–104.