Формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-08-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. Рожко С. Г., м. Харків
Анотація
У монографії висвітлено тему формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти. В умовах розбудови сталого розвитку суспільства вкрай важливим є здатність молоді щодо здійснення соціальних проектів і цифрового підприємництва. Водночас, об’єкти цифрового світу здатні призвести й до протилежних наслідків, що спричинюють у молоді ознаки інертності, агресивності, консервативності тощо. Безперечно, що при певних умовах інтеграція технологічного сектору в освіту буде сприяти розв’язанню проблем здоров’я та благополуччя сучасного суспільства. В монографии отражена тема формирования цифровой грамотности будущих педагогов в условиях инклюзивного образования. В условиях устойчивого развития общества крайне важным является способность молодежи к осуществлению социальных проектов и цифрового предпринимательства. В то же время, объекты цифрового мира способны привести и к противоположным последствиям, которые вызывают у молодежи признаки инертности, агрессивности, консервативности и тому подобное. Бесспорно, что при определенных условиях интеграция технологического сектора в образовании будет способствовать решению проблем здоровья и благополучия современного общества. The monograph reflects the theme of the formation of digital literacy of future teachers in an inclusive education. In the conditions of sustainable development of society, the ability of young people to implement social projects and digital entrepreneurship is extremely important. At the same time, the objects of the digital world can lead to the opposite effects that cause signs of inertia, aggressiveness, conservatism and the like in young people. Undoubtedly, under certain conditions, the integration of the technology sector in education will contribute to solving the problems of the health and well-being of modern society.
Опис
Ключові слова
цифрова грамотність, інклюзивна освіта, теорія здоров'я, теорія здоров’язбереження, цифровая грамотность, инклюзивное образование, теория здоровья, теория здоровьесбережения, digital literacy, inclusive education, health theory, health care theory
Цитування
Формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник, В. В. Москаленко, В. В. Лебедева // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : кол. моногр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 453–460.
Колекції