ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ ТА СУЧАСНА ОСВІТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рідна школа
Анотація
У статті окреслено основні напрями модернізації системи освіти України в сучасний період. Схаракте- ризовано одну з визначальних тенденцій розвитку людства в XXI ст. - становлення економіки знань. Репрезентовано основні положення концепції технологічних укладів. Подано характеристику основних стратегій науково-інноваційного розвитку країни. Зроблено висновок про необхідність наукового обґрунтування перетворень в освітній галузі у контексті науково-інноваційного розвитку України. В статье очерчены основные направления модернизации системы образования Украины в современный период. Охарактеризована одна из основных тенденций развития человечества в XXI в. - становление экномики знаний. Представлены основные положения концепции технологических укладов. Дана характеристика основных стратегий научно-инновационного развития страны. Сделан вывод о необходимости научного обоснования преобразований в сфере образования в контексте научно-инновационного развития Украины. Іп thе article main directions of modernization the system of education in Ukraine at present period are depicted. One of the main tendency of development humanity in XXI century - formation economy of knowledge is characterized. Basic statements conception of technological tenors are represented. Characteristic basic strategies scientific-innovation development of the country are given. Necessity scientific ground transformations in educational field in the scientific-innovation context development of Ukraine are generalized.
Опис
Ключові слова
модернізація системи освіти, економіка знань, концепція технологічних укладів, стратегії науково-інноваційного розвитку, складові інноваційної економіки, модернизация системы образования, зкономика знаний, концепция технологических укладов, стратегии научно-инновационного развития, составляющие инновационной экономики, modernization sуstem of еducation, economy of knowledge, conception of technological tenors, strategies of scientific-innovation development, composition of innovation economy
Цитування
Прокопенко І. Ф. Технологічні уклади та сучасна освіта / І. Ф. Прокопенко // Рідна школа : наук.-пед. журн. - 2016. - № 4. - С. 14-19 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. .