Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/228
Title: ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ ТА СУЧАСНА ОСВІТА
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Keywords: модернізація системи освіти
економіка знань
концепція технологічних укладів
стратегії науково-інноваційного розвитку
складові інноваційної економіки
модернизация системы образования
зкономика знаний
концепция технологических укладов
стратегии научно-инновационного развития
составляющие инновационной экономики
modernization sуstem of еducation
economy of knowledge
conception of technological tenors
strategies of scientific-innovation development
composition of innovation economy
Issue Date: 2016
Publisher: Рідна школа
Citation: Прокопенко І. Ф. Технологічні уклади та сучасна освіта / І. Ф. Прокопенко // Рідна школа : наук.-пед. журн. - 2016. - № 4. - С. 14-19 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. .
Abstract: У статті окреслено основні напрями модернізації системи освіти України в сучасний період. Схаракте- ризовано одну з визначальних тенденцій розвитку людства в XXI ст. - становлення економіки знань. Репрезентовано основні положення концепції технологічних укладів. Подано характеристику основних стратегій науково-інноваційного розвитку країни. Зроблено висновок про необхідність наукового обґрунтування перетворень в освітній галузі у контексті науково-інноваційного розвитку України. В статье очерчены основные направления модернизации системы образования Украины в современный период. Охарактеризована одна из основных тенденций развития человечества в XXI в. - становление экномики знаний. Представлены основные положения концепции технологических укладов. Дана характеристика основных стратегий научно-инновационного развития страны. Сделан вывод о необходимости научного обоснования преобразований в сфере образования в контексте научно-инновационного развития Украины. Іп thе article main directions of modernization the system of education in Ukraine at present period are depicted. One of the main tendency of development humanity in XXI century - formation economy of knowledge is characterized. Basic statements conception of technological tenors are represented. Characteristic basic strategies scientific-innovation development of the country are given. Necessity scientific ground transformations in educational field in the scientific-innovation context development of Ukraine are generalized.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/228
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку
Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья ПРОКОПЕНКО (Рідна школа)2016.pdf442.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.