Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 398
 • Документ
  ЕКОНОМІЧНИЙ ТА БІХЕВІОРИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ – ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Юлдашов, Р. Н.
  У публікації проаналізовано порівняння підходів до споживчої поведінки. Проведений огляд різних концепцій демонструє: економічний аналіз дій споживачів включає елементи поведінки (смаки, уподобання, проінформованість та ін.), а поведінкова теорія враховує моделі, включаючи економічні змінні (ціна, дохід, еластичність, витрати і корисність тощо). Поведінковий аналіз концентрується на встановленні критеріїв оцінки споживачів, тоді як їхні реакції на ціни й дохід, що є центральними питаннями економічного аналізу, не враховуються у процесі вибору. Наведені підходи демонструють можливості їх кращої взаємодії, а розширення методології досліджень дозволяють обґрунтовано вибудовувати маркетингові стратегії. The publication analyzes the comparison of approaches to consumer behavior. The review of various concepts demonstrates that economic analysis of consumer behavior includes elements of behavior (tastes, preferences, awareness, etc.), and behavioral theory takes into account models including economic variables (price, income, elasticity, costs and utility, etc.). Behavioral analysis concentrates on establishing criteria for evaluating consumers, while their reactions to prices and income, which are central issues of economic analysis, are not taken into account in the choice process. The given approaches demonstrate the possibilities of their better interaction, and the expansion of the research methodology makes it possible to reasonably build marketing strategies.
 • Документ
  «ЛЮДИНА У СВІТІ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ» – ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОКОПЕНКА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Соляр, В. В.
  У публікації проаналізовано науковий здобуток академіка І. Ф. Прокопенка з питань економічної освіти. Так, І. Ф. Прокопенко акцентує увагу на новому підході до участі держави в економіці сучасного суспільства, у якій радикальні зміни в технології та бурхливий науково-технічний прогрес створюють шанс для комфортного життя всього людства, але збільшують загрози та ризики можливої загибелі. Зазначено, що провідна ідея, що покладена в основу практичної реалізації гуманної, соціально-екологічно орієнтованої ринкової економіки, це розумна конвергенція найкращих здобутків соціальної справедливості соціалізму та вільного ринку. Доказом цьому є досвід розвинених країн, який в умовах зростання значення суспільної та індивідуальної власності, а також розвитку самого суспільства, що неможливі без політики сильної й системної соціальної політики. The publication analyzes the academic achievements of Academician I. F. Prokopenko in the field of economic education. Thus, I. F. Prokopenko emphasizes a new approach to participation states in the economy of modern society, in which radical changes in technology and rapid scientific and technical progress create a chance for a comfortable life for all mankind, but increase threats and risks of possible death. It is noted that the leading idea, which is the basis of practical implementation humane, socio-ecologically oriented market economy, it is a reasonable convergence of the best achievements of social justice of socialism and the free market. The proof of this is the experience of developed countries, which in the conditions of the growing importance of public and individual property, as well as the development of society itself, which are impossible without a strong and systematic social policy.
 • Документ
  ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ З БОКУ РФ У КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ І. Ф. ПРОКОПЕНКА ПРО РОЛЬ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Радченко, Л. П.; Соляр, В. В.
  У публікації розглянуто перспективи соціально-економічного розвитку України після військової агресії з боку РФ у контексті поглядів І. Ф. Прокопенко про роль освіти. Звертаючись до наукових праць та пам’ятаючи плідну практичну діяльність І. Ф. Прокопенка, не можливо обійти увагою його чутке ставлення до всього прогресивного в житті сучасного глобалізованого світу, теоретичне обґрунтування важливості інноваційної моделі розвитку для української економіки і суспільства, для розвитку людського капіталу та підвищення добробуту населення. Зазначено, що для подолання наслідків війни, відновлення економіки, виправлення ситуації, подальшого соціально-економічного розвитку України важливо не тільки спиратись на фінансову та іншу допомогу країн Заходу, а необхідно значно посилити державне регулювання з використанням антикризових стратегій, націлених на ліквідацію негативних наслідків воєнної агресії, кризових явищ з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку. Підвищення ефективності використання та розвиток ресурсів, у яких Україна має конкурентну перевагу, зокрема людський капітал, освітній та інтелектуальний потенціал, повинні стати важливими опорами в реалізації цих стратегій. The publication examines the prospects of the socio-economic development of Ukraine after military aggression by the Russian Federation in the context of I. F. Prokopenko's views on the role of education. Turning to the scientific works and remembering the fruitful practical activity of I. F. Prokopenko, it is impossible to ignore his sensitive attitude to everything progressive in the life of the modern globalized world, the theoretical justification of the importance of an innovative model of development for the Ukrainian economy and society, for the development of human capital and improving the welfare of the population. It was noted that in order to overcome the consequences of the war, restore the economy, rectify the situation, and further socio-economic development of Ukraine, it is important not only to rely on financial and other assistance from Western countries, but also to significantly strengthen state regulation using anti-crisis strategies aimed at eliminating the negative consequences of military aggression , crisis phenomena in order to ensure sustainable socio-economic development. Increasing the efficiency of use and development of resources in which Ukraine has a competitive advantage, in particular human capital, educational and intellectual potential, should become important pillars in the implementation of these strategies.
 • Документ
  НОВІ ВИМОГИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО СВІТУ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Олійник, Ю. О.; Мельникова, О. В.
  У публікації проаналізовано нові вимоги до педагогічної інтелігенції, які диктуються процесами, об’єднаними таким фундаментальним поняттям, як глобалізація. Їх суть – в універсалізації вимог, підвищенні якості освітніх послуг, прозорості функціонування знання й методик моніторингу його освоєння на рівні навчально-виховного процесу. Зазначено, що вимоги до вчителя з боку держави і суспільства полягають у тому, щоб педагог своєю творчою діяльністю в процесі навчально-виховної роботи був здатний проектувати розвиток особистості та мав чітке уявлення про те, яким повинен стати його вихованець як громадянин. The publication analyzes the new requirements for pedagogical intelligence, which are dictated by the processes combined such a fundamental concept as globalization. Their essence is the universalization of requirements, the improvement of the quality of educational services, the transparency of the functioning of knowledge and the methods of monitoring its development at the level of the educational process. It is noted that the requirements for the teacher from the state and society are that the teacher, through his creative activity in the process of educational work, is able to project the development of the personality and has a clear idea of what his pupil should become as a citizen.
 • Документ
  Соціально-економічна модель розвитку національної економіки: українські реалії та перспективи
  (Scholarly Publisher ICSSH, 2023-10-20) Сідельнікова, В. К.
  Усі країни прагнуть розвитку, який слід розуміти як багатовимірний процес, що включає реорганізацію і переорієнтацію усієї економічної та соціальної системи. Виходячи зі специфіки країн, притаманних їм природно-кліматичних, географічних, історичних, геополітичних, соціокультурних та інших факторів, формуються певні соціально-економічні моделі розвитку національної економіки (американська ліберальна модель, німецька модель соціального ринкового господарства, шведська соціальна модель, японська модель регульованого капіталізму й інші). І кожна країна повинна чітко розуміти особливості моделі розвитку своєї національної економіки. All countries strive for development, which should be understood as a multidimensional process that includes the reorganization and reorientation of the entire economic and social system. Based on the specifics of the countries, their inherent natural-climatic, geographical, historical, geopolitical, socio-cultural and other factors, certain socio-economic models of the development of the national economy are formed (the American liberal model, the German model of the social market economy, the Swedish social model, the Japanese model of regulated capitalism and others). And each country must clearly understand the specifics of the development model of its national economy.