Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 392
 • Документ
  Методологічні принципи оцінки ефективності структури господарства
  (Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany, 2023-10) Соляр, В. В.; Олійник, Ю. О.
  Актуальність обраної проблеми дослідження обумовлена необхідністю подолання загострення структурних диспропорцій в економіці, що потребує розробки адаптованої до сучасних умов теоретичної бази для вивчення й оцінки структурних змін, а також розробки ефективної структурної політики на основі концепції національної економічної безпеки. Це методологічна спроба синтезувати відповідно до сучасних умов господарювання методи аналізу та оцінки структурних змін у господарстві, розробки критеріїв та показників оцінки структурних змін, формування конкурентоспроможної структури економіки на регіональному та національному рівні. У статті представлено методологічні основи та закономірності вивчення структурних змін в економіці; виявлено основні тенденції та причини структурних зрушень у народному господарстві, їх відповідність цілям соціально-економічного розвитку економіки України; обґрунтовано методику аналізу та оцінки змін у секторі підприємництва з метою переорієнтації бізнесу на прибуткові види діяльності. The introduction substantiates the relevance of the chosen topic, which is due to the need to develop a theoretical basis for research and assessment of structural changes in the economy, overcoming the worsening of structural disparities. This model must be adapted to modern conditions. The main part of the article, based on the synthesis of various approaches to the analysis and assessment of structural changes in the economy, presents the methodology for developing criteria for selecting indicators for assessing structural changes, forming a competitive structure of the economy at the regional and national levels, and determining criteria for the effectiveness of investing in new products and activities. This is the basis of the approach to the development of an effective structural policy, which is based on the concept of national economic security. The main trends and causes of structural changes in the national economy, their compliance with the tasks of socio-economic development of the economy of Ukraine are determined. A conclusion was made about the key methodological bases and regularities of the study of structural changes in the economy; the method of analysis and assessment of changes in the business sector with the aim of reorienting business to profitable activity is substantiated.
 • Документ
  Державне регулювання та ринкове саморегулювання економіки: визначення оптимального співвідношення
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023-10-17) Сідельнікова, В. К.
  Подолання кризової ситуації, створення умов для стійкого соціально-економічного розвитку вимагають розробки й реалізації виваженої економічної політики, спрямованої на модернізацію національної економіки та забезпечення на цій основі стійкого економічного зростання. У комплексі першочергових змін одне з важливих місць належить визначенню оптимального співвідношення саморегульованих і регульованих важелів функціонування національної економіки, формування паритету взаємодії ринкового саморегулювання і ролі держави у забезпеченні сприятливих умов господарювання як основи соціально-економічного розвитку країни. Саме тому дане питання стає надзвичайно актуальним та таким, що потребує подальшого поглибленого теоретико-практичного дослідження. Overcoming the crisis situation and creating conditions for sustainable socio-economic development require the development and implementation of a balanced economic policy aimed at modernizing the national economy and ensuring sustainable economic growth on this basis. In the complex of priority changes, one of the important places belongs to the determination of the optimal ratio of self-regulated and regulated levers of the functioning of the national economy, the formation of parity of interaction of market self-regulation and the role of the state in ensuring favorable business conditions as the basis of the socio-economic development of the country. That is why this issue becomes extremely relevant and requires further in-depth theoretical and practical research.
 • Документ
  Фінансове оздоровлення підприємства в умовах кризи
  (Мингячевирский государственный университет, 2022-12-16) Нестеренко, В. Ю.; Осьмірко, І. В.
  На сучасному етапі економіка України терпить потужні негативні зміни майже у всіх сферах господарювання, насамперед у фінансово-економічній: неефективність управління, криза платоспроможності й кредитоспроможності підприємств, високі показники заборгованості перед державою та банківськими установами. Ці негативні тенденції є актуальними для великої кількості вітчизняних підприємств і можуть стати причиною банкрутства. Тому проблеми антикризового управління та управління ризиком банкрутства є надзвичайно актуальними в сучасних умовах. Велика кількість таких процедур банкрутства підприємств може стати дуже критичним фактором для подальшого розвитку національної економіки. At the current stage, the economy of Ukraine is undergoing powerful negative changes in almost all spheres of management, primarily in the financial and economic sphere: inefficiency of management, crisis of solvency and creditworthiness of enterprises, high indicators of indebtedness to the state and banking institutions. These negative trends are relevant for a large number of domestic enterprises and may cause bankruptcy. Therefore, the problems of anti-crisis management and bankruptcy risk management are extremely relevant in modern conditions. A large number of such corporate bankruptcy procedures can become a very critical factor for the further development of the national economy.
 • Документ
  Актуальні напрямки маркетингу в умовах цифровізації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Деділова, Т. В.; Сідельнікова, В. К.
  Мета. Дослідження сучасних цифрових напрямків маркетингу та визначення найбільш ефективних серед них відповідно до переваг, які вони надають підприємству. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є спеціалізовані наукові видання і матеріали періодичних видань. Результати. Сьогодні існує велика кількість ефективних сучасних напрямків у маркетингу, які підприємства можуть використовувати для просування своїх товарів і послуг. Цифровий маркетинг -один з найефективніших і найпоширеніших методів маркетингу сьогодні. Серед найбільш розповсюджених та ефективних напрямків цифрового маркетингу можна виокремити такі, як маркетинг в соціальних медіа, інфлюенс-маркетинг, маркетинг контенту, аналітика маркетингу, маркетингова автоматизація, маркетинг на основі даних, маркетинг в реальному часі. Перевагами цифрового маркетингу є: глобальне охоплення; висока ефективність; великий вибір каналів; взаємодія з; низькі витрати; вимірюварність. Маркетинг в соціальних медіа є одним з найбільш ефективних способів просування бренду і залучення клієнтів в даний час. Інфлюенс-маркетинг – це форма маркетингу, в якій компанії співпрацюють з людьми, що мають власні облікові записи в соціальних мережах, щоб просувати свій бренд і продукти. Маркетинг контенту – це створення та поширення вмісту та цікавого контенту, якийзалучає та підтримує увагу потенційних клієнтів. Наукова новизна. Визначено перелік сучасних методів маркетингу, ефективність яких базується на використанні аспекту цифровізації суспільства. Сформовано перелік переваг окремих напрямків цифрового маркетингу. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані дослідниками, керівниками та власниками підприємств при формуванні ефективних напрямків маркетингу. Purpose. Researching modern digital marketing trends and determining the most effective among them according to the advantages they provide to the enterprise. Methodology of research. The study used methods of analysis and synthesis, the method of logical analysis. The information resources of the study are specialized scientific publications and periodical materials. Results. Today, there are a large number of effective modern directions in marketing that businesses can use to promote their goods and services. Digital marketing is one of the most effective and used marketing methods today. Social media marketing, influence marketing, content marketing, marketing analytics, marketing automation, data-based marketing, and real-time marketing are among the most common and effective areas of digital marketing. Social media marketing is one of the most effective ways to promote a brand and attract customers today, the advantages of which are: large audience coverage; increasing brand recognition; efficiency; the best interaction with customers; the possibility of creating viral content; low costs; measurability Influence marketing is a form of marketing in which companies partner with people with their own social media accounts to promote their brand and products. Content marketing is the creation and distribution of content and interesting content that attracts and maintains the attention of potential customers. Originality. A list of modern marketing methods, the effectiveness of which is based on the use of the aspect of digitalization of society, has been determined. A list of advantages of individual areas of digital marketing has been created. Practical value. The results of the study can be used by researchers, managers and business owners in the formation of effective marketing directions.
 • Документ
  Актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Деділова, Т. В.; Осьмірко, І. В.
  Мета. Визначення факторів, що визначають ефективність маркетингової діяльності підприємства в умовах висококонкурентного ринкового середовища, та обґрунтування заходів, що сприяють підвищенню цього рівня для підприємств матеріальної сфери виробництва. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є спеціалізовані наукові видання і матеріали періодичних видань. Результати. Сучасна маркетингова діяльність підприємства є багатоаспектним та комплексним явищем, на ефективність якого впливає низка факторів: визначення цільової аудиторії , якість продукту або послуги, використання правильних маркетингових каналів, об’єктивне вимірювання та аналіз результатів, конкурентне ринкове середовище. Говорячи, про ефективність маркетингової діяльності підприємства слід також розуміти певні особливості, які визначаються його галузевою приналежністю. Отже, для підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства промисловості слід звернути увагу на такі актуальні аспекти цього процесу: перманентне проведення дослідження ринку, визначення конкурентних переваг в розрізі конкретного продукту, використання цільових маркетингових каналів, формування і просування бренду, оптимізація виробничих процесів. Таким чином, маркетингова діяльність сучасного підприємства перебуває під впливом низки факторів, які значним чином визначають її ефективність, а отже, мають бути враховані під час її побудови і оцінювання її результативності. Особливо це стає важливим в умовах висококонкурентного ринкового середовища, коли на перший план виходить чітке бачення цільової аудиторії та розуміння вподобань ті критеріїв вибору товару конкретним клієнтом. Наукова новизна. Уточнено фактори, які здійснюють визначний вплив на ефективність маркетингової політики підприємства та сформовано перелік напрямків підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства матеріальної сфери виробництва. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані науковцями, керівниками та власниками підприємств при обґрунтуванні ефективних напрямків маркетингової діяльності підприємства. Purpose. Determination of the factors that determine the effectiveness of the marketing activity of the enterprise in the conditions of a highly competitive market environment, and justification of measures that contribute to the increase of this level for enterprises of the material sphere of production. Methodology of research. The study used methods of analysis and synthesis, the method of logical analysis. The information resources of the study are specialized scientific publications and periodical materials. Results. Modern marketing activity of an enterprise is a multifaceted and complex phenomenon, the effectiveness of which is influenced by a number of factors: definition of the target audience, quality of the product or service, use of the right marketing channels, objective measurement and analysis of results, competitive market environment. Speaking about the effectiveness of the marketing activity of the enterprise, one should also understand certain features that are determined by its branch affiliation. Therefore, in order to increase the effectiveness of the marketing activity of an industrial enterprise, attention should be paid to the following relevant aspects of this process: permanent market research, determination of competitive advantages in terms of a specific product, use of target marketing channels, formation and promotion of a brand, optimization of production processes. Thus, the marketing activity of a modern enterprise is under the influence of a number of factors that significantly determine its effectiveness, and therefore, must be taken into account during its construction and evaluation of its effectiveness. This becomes especially important in the conditions of a highly competitive market environment, when a clear vision of the target audience and an understanding of the preferences and criteria for product selection by a specific customer come to the fore. Originality. Factors that have a significant impact on the effectiveness of the company's marketing policy have been specified, and a list of directions for improving the effectiveness of the marketing activity of the company in the material sphere of production has been created. Practical value. The results of the study can be used by scientists, managers and owners of enterprises when justifying the effective directions of marketing activities of the enterprise.