ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі порушень просторових уявлень у дітей із затримкою психічного розвитку. Розглядається актуальність вивчення сформованості зазначених уявлень у дітей старшого дошкільного віку як один із показників їхньої готовності до навчання у школі. Описуються причини і наслідки порушень зорово-просторових уявлень у дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Статья посвящена проблеме нарушений пространственных представлений у детей с задержкой психического развития. Рассматривается актуальность изучения сформированности указанных представлений у детей старшего дошкольного возраста как один из показателей их готовности к обучению в школе. Описываются причины и последствия нарушений зрительно-пространственных представлений у детей с задержкой психического развития (ЗПР). The article is devoted to the problem of disorders of spatial representations in children with mental retardation. The urgency of studying the formation of these ideas in older preschool children is considered as one of the indicators of their readiness to study at school. The causes and consequences of visual-spatial disorders in children with mental retardation (MDR) are described.
Опис
Ключові слова
просторові уявлення, діти дошкільного віку, затримка психічного розвитку, магістерські роботи, пространственные представления, дети дошкольного возраста, задержка психического развития, магистерские работы, spatial representations, preschool children, impaired mental function, master's work
Цитування
Аразгелдієва М. Б. Завдання формування просторових уявлень у дітей із затримкою психічного розвитку як важлива складова процесу підготовки їх до навчання у школі / М. Б. Аразгелдієва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 13–18.