Зміст складових самоосвітньої компетентності школяра в умовах цифровізації освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто цифровізацію освіти, де у змісті складових самоосвітньої компетентності школяра змінюється роль окремих елементів та з‘являються нові елементи. Так, наприклад, у мотиваційно-ціннісній складовій підвищується значущість усвідомлення цінності самоосвіти, у змістово-процесуальній – особливе місце займають навички використання інформаційно-комунікаційних технологій та медіаграмотність, у контрольно-рефлексивній – учнів планувати власну навчально-пізнавальну діяльність і керувати нею з використанням автоматизованих контрольно-діагностичних засобів тощо. The article deals with the digitalization of education, where in the content of the components of self-educational competence of the student changes the role of individual elements and there are new elements appear. For example, in the motivational and value component increases importance of awareness of the value of self-education, in the content-procedural – special place is occupied by the skills of using information and communication technologies and media literacy, in the control and reflection – students to plan own educational and cognitive activity and manage it with the use of automated control and diagnostic tools, etc.
Опис
Ключові слова
цифровізація освіти, компетентність, digitalization of education, competence
Цитування
Майстрюк І. Зміст складових самоосвітньої компетентності школяра в умовах цифровізації освіти / І. Майстрюк, Н. Пономарьова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 141–143.