ПОНЯТТЯ ПРО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАНТІВ І ЗДІЙСНЕННЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У СФЕРІ ПЕДАГОГІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність навчання грантовій і фандрайзинговій діяльності, її здійснення для науковців нашої країни пов’язана з політикою євроінтеграції України і вимогами академічної мобільності до науковців, міжнародної співпраці, інтеграції наукових досягнень у світове наукове співтовариство, що вимагає компетентного використання цих інструментів забезпечення наукової діяльності науковцями України. Зазначимо, що їх ніколи цьому не навчали у закладах вищої освіти і це не було предметом підвищення їхньої кваліфікації. Як і не було предметом узагальнення в теоретичному аспекті досвіду різних країн та організацій. Тому виникає питання про теоретико-методичні основи навчання і здійснення такої діяльності, що і є метою даного дослідження. Методами дослідження є: теоретичний аналіз джерел, узагальнення досвіду, синтез, моделювання, конкретизація тощо. Науковою новизною статті є визначення грантів і фандрайзингової діяльності на основі виявлених теоретикометодичних основ її здійснення, а саме: фандрайзинг визначено, як професійну діяльність науковця щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проєктів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення донора; гранти – це грошові або інші засоби, що надаються як громадянам, так і іноземцям міжнародними організаціями для проведення наукових досліджень, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та інших цілей за певних умов, що надаються безпосередньо грантодавцями. З’ясовано, що грантова і фандрайзингова діяльність є актуальними для професійного розвитку науковців, вона має спільні теоретичні основи між собою і з теоретично-методичними основами науково-педагогічної діяльності, з основами інших сфер наукового пізнання. Діяльність у сфері грантів і фандрайзингу для науковців має свої особливості для педагогів, що пов’язано з об’єктами пізнання – людьми і накладає додаткові вимоги і потребує певних ресурсів для здійснення. Основними теоретико-методологічними основами грантової і фандрайзингової діяльності в сфері педагогіки є: гуманістична філософія, гносеологічний, прагматичний, гендерний, порівняльний, історичний, політичний, компетентнісний, ресурсний, мотиваційний, організаційний, особистісний, середовищний, соціо-особистісно-діяльнісний підходи, теорія прав людини і розвитку, які визначають мету, принципи, зміст і особливості здійснення наукової діяльності в педагогіці на основі грантів і фандрайзингу. Перспективами подальших досліджень є розробка робочої програми навчальної дисципліни з цієї тематики для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти. The urgency of teaching grants activities and fundraising is related to the policy of Ukraine’s European integration and the requirements of academic mobility to scientists, international cooperation, integration of scientific achievements into the world scientific community, which requires competent use of these tools. It should be noted that they have never been taught this in higher education institutions and this has not been the subject of their professional development. Nor was it a subject of generalization in the theoretical aspect of the experience of different countries and organizations. Therefore, the question arises about the theoretical and methodological foundations of training and implementation of such activities, which is the purpose of this study. Research methods are: theoretical analysis of sources, generalization of experience, synthesis, modeling, specification, etc. The article’s scientific novelty is the definition of grants activities and fundraising based on the identified theoretical and methodological foundations of its implementation, namely: fundraising is defined as a scientist’s professional activity to mobilize financial and other resources from various sources to implement socially significant and research nonprofit projects. requires special knowledge and the fundraiser’s skills, which can influence a donor’s positive decision; Grants are funds or other funds provided to both citizens and foreigners by international organizations for research, training, retraining and other purposes under certain conditions, provided directly by donors. It was found that grant activities and fundraising are relevant for the scientists’ professional development, it has common theoretical foundations with each other and with the theoretical and methodological foundations of scientific and pedagogical activities, with the foundations of other areas of scientific knowledge. Activities in the field of grants and fundraising for researchers have their own characteristics for teachers, which is related to the objects of knowledge - people and imposes additional requirements and requires certain resources for implementation. The main theoretical and methodological foundations of grant and fundraising activities in the field of pedagogy are: humanistic philosophy, epistemological, pragmatic, gender, comparative, historical, political, competence, resource, motivational, organizational, personal, environmental, socio-personal-theoretical approaches human and development, which determine the purpose, principles, content and features of scientific activities in pedagogy on the basis of grants and fundraising. Prospects for further research are the development of a working program of the discipline on this topic for applicants for the second master's degree in higher education.
Опис
Ключові слова
грант, фандрайзингова діяльність, теоретичні і методологічні основи, наукові підходи, науково-педагогічна діяльність, grant, fundraising, theoretical and methodological bases, scientific approaches, scientific and pedagogical activity
Цитування
Поняття про теоретико-методологічні основи застосування грантів і здійснення фандрайзингової діяльності для українських науковців у сфері педагогіки / К. Є. Каліна, К. М. Недря, Л. С. Рибалко, І. М. Трубавіна // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 123–134.