Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Колективна монографія висвітлює спектр питань, пов’язаних з актуальними проблемами української літератури ХІ–ХХІ століть. Акцентується увага на літературознавчому дискурсі професора Леоніда Ушкалова, коло наукових зацікавлень якого охоплювало розвиток літера- турного процесу від бароко до постмодерну. Не вичерпавши свій науковий потенціал, профе- сор Л.Ушкалов раптово пішов у засвіти. Літературознавці України і зарубіжжя у колективній монографії здійснили спробу продовжити вивчення літературознавчих питань, наближених до наукової концепції Леоніда Ушкалова. Досліджуються окремі аспекти творчості Митропо- лита Іларіона Київського, Іллі Мороховського, Мелетія Смотрицького, Григорія Сковороди, Миколи Костомарова, Панаса Мирного, Івана Франка, Леся Курбаса, Миколи Лазорського, Олександра Довженка, Віри Вовк, Ірини Жиленко та ін. Зокрема, увага науковців акцентуєть- ся на проблемах автора, канону, поетичного коду й декодування, ідентичності Майдану тощо. Монографію адресовано літературознавцям, культурологам, релігієзнавцям, педагогам, усім, хто цікавиться розвитком української літератури від давнини до сучасності. Коллективная монография освещает спектр вопросов, связанных с актуальными проблемами украинский литературы ХI-ХХI веков. Акцентируется внимание на литературоведческом дискурсе профессора Леонида Ушкалова, круг научных интересов которого охватывал развитие литера- турного процесса от барокко до постмодерна. НЕ исчерпав свой научный потенциал, профессор Л. Ушкалова внезапно ушел в мир иной. Литературоведы Украины и зарубежья в коллективной монографии предприняли попытку продолжить изучение литературоведческих вопросов, приближенных к научной концепции Леонида Ушкалова. Исследуются отдельные аспекты творчества Митрополита Илариона Киевского, Ильи Мороховского, Мелетия Смотрицкого, Григория Сковороды, Николая Костомарова, Панаса Мирного, Ивана Франко, Леся Курбаса, Николая Лазорського, Александра Довженко, Веры Вовк, Ирины Жиленко и др. В частности, внимание ученых акцентируется на проблемах автора, канона, поэтического кода и декодирования, идентичности Майдана и тому подобное. Монография адресована литературоведам, культурологам, религиоведам, педагогам, всем, кто интересуется развитием украинской литературы от древности до современности. The collective monograph covers a wide range of topical issues concerning the development of Ukrainian literature in the 11th–21st centuries. Special emphasis is placed on Professor Leonid Ushkalov’s literary studies whose research interests encompassed a great variety of subjects related to the literary process from the Baroque to Postmodernism. Professor Ushkalov passed away unexpectedly, having many new research plans and ideas. In this collective monograph Ukrainian and foreign literary scholars make an attempt to continue the study of topics close to Leonid Ushkalov’s research interests and academic concept. The authors of the monograph discuss some aspects of literary works by Metropolitan Ilarion of Kyiv, Illia Morokhovskyi, Meletii Smotrytskyi, Hryhorii Skovoroda, Mykola Kostomarov, Panas Myrnyi, Ivan Franko, Les Kurbas, Mykola Lazorskyi, Oleksandr Dovzhenko, Vira Vovk, Iryna Zhylenko, et al. In particular, the attention of the researchers is focused on the problems of the author, the canon, the poetic code and decoding, the Maidan identity, etc. The monograph is intended for literary scholars, culturologists, theologians, teachers and all readers who are interested in the development of Ukrainian literature from ancient times to the present.
Опис
Ключові слова
українська література ХІ–ХХІ століть, Ушкалов Л., літературознавчий дискурс, бароко, постмодерн, розвиток літературного процесу, медієвістика, ранньє українське бароко, українська барокова традиція, українська класична література, Сковорода Г., украинская литература ХI-XXI веков, литературоведческий дискурс, барокко, развитие литературного процесса, медиевистика, раннее украинское барокко, украинская барокковая традиция, украинская классическая литература, Ukrainian literature of the XI-XXI centuries, Ushkalov L., literary discourse, baroque, development of the literary process, medieval studies, early Ukrainian baroque, Ukrainian baroque tradition, Ukrainian classical literature, Skovoroda H., postmodern
Цитування
Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну : колективна монографія / Т. Бовсунівська, С. Бойко, Ю. Григорчук [та ін.] ; [упоряд., наук. ред. Н. Левченко] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської в Любліні. – Київ ; Люблін ; Харків : Майдан, 2020. – 602 с.