Теорія і практика образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Монографія присвячена образотворчому мистецтву і художній освіті в рамках навчального ІІІ курсу студентів факультету мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Монографія побудована з циклу лекцій, що дозволяють показати складну картину творчого процесу, який базується перш за все на академічних засадах та кропіткої, щоденної праці художника. Розроблені лекції поєднується з практичними заняттями, що розширює уявлення студентів про різноманітність засобів та творчих рішень. Цикл лекцій з історії мистецтва ознайомлює з різними національними школами, стилями, течіями, творчими особистостями. Історія мистецтв є теорією до практичних занять зі спеціальних дисциплін. Тому вивчення студентами історії мистецтва дає необхідний обсяг теоретичних знань зокрема в живописі, графіки, скульптурі, декоративно-прикладному мистецтві і т. ін. Викладання курсу будується на аналізі ідейного змісту, на художніх засобах виразу найкращих взірців мистецтва різних епох. The monograph is dedicated to visual art and art education in the third year of study for students of the Faculty of Arts of the Karaganda National Pedagogical University. С. Skovoroda. It consists of a cycle of lectures allowing to show a complex picture of creative process based on academic principles and painstaking everyday work of an artist. The developed lectures are combined with practical exercises, which broaden the students' understanding of the diversity of means and creative solutions. The History of Art lecture series introduces students to different national schools, styles. The History of Art lecture series introduces you to different national schools, styles, movements and creative personalities. The History of Art is a theory for the practical study of special disciplines. Therefore, history of art provides students with the necessary amount of theoretical knowledge, especially in painting, graphic arts, sculpture, decorative and applied arts, etc. The course is based on the analysis of ideological content, on artistic means of expression of the best samples of art of different epochs.
Опис
Ключові слова
малюнок, живопис, композиція, історія образотворчого мистецтва, Figure, painting, composition, history of fine art
Цитування
Теорія і практика образотворчого мистецтва : для студ. 3-го курсу спец. "Образотворче мистецтво" 014 – середня освіта : монографія / М. А. Азаркіна, А. В. Алтухова, Д. В. Чаус [та ін. ; за заг. ред. Т. В. Паньок] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 96 с. : іл., портр.