Кафедра образотворчого мистецтва

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 67
 • Документ
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Образотворче мистецтво)»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Паньок, Т. В.; Алтухова, А. В.
  Випускна кваліфікаційна магістерська робота є заключною атестацією здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Специфікою підсумкової роботи на кафедрі образотворчого мистецтва є поєднання теоретичного та творчого аспектів, що зумовлює готовність майбутнього фахівця до практичної діяльності. У даних методичних рекомендаціях детально розписано вимоги до наукової та творчої частини робіт, їх змісту, структури, форми подачі матеріалу, техніки та креативності створення художніх творів, а також вимоги до їх оформлення. Методичні рекомендації призначені для викладачів і студентів університетських досліджень, а також може бути використані при підготовці наукових публікацій. The graduation qualifying master's thesis is the final attestation of applicants of higher education of the second (master's) level. Specificity final work at the department of fine arts is a combination of theoretical and creative aspects, which determines the readiness of the future specialist to practical activities. These methodological recommendations describe in detail the requirements for the scientific and creative part of works, their content, structure, form of presentation of material, technique and creativity of creating works of art, as well as requirements for their design. Methodological recommendations are intended for teachers and students of university studies, and can also be used in the preparation of scientific publications.
 • Документ
  МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  (Scientific Collection «InterConf», 2021-05-21) Алтухова, А. В.; Ростовцева, Н. С.
  У статті розглядаються можливості використання дистанційного навчання у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Підкреслено, що організація навчального процесу здобувачів освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (образотворче мистецтво), тобто підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, має переважно практичне спрямування, тому впровадження дистанційної форми навчання має певні особливості. Розкриті відзнаки та етапи ефективного впровадження дистанційного навчання задля досягнення успішних результатів. The article considers the possibilities of using distance learning in the training of future teachers of fine arts. It is emphasized that the organization of the educational process of students in the specialty 014 Secondary education (fine arts), that is, the training of future teachers of fine arts, has a mainly practical direction, therefore the implementation of distance education has certain features. Disclosed distinctions and stages of effective implementation of distance learning to achieve successful results.
 • Документ
  ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  (Scientific Collection «InterConf», 2021-11-21) Алтухова, А. В.; Колаєва, О. Р.
  Сучасна художньо-педагогічна освіта характеризується модернізаційними змінами, що зумовлюють учасників навчального процесу до опанування інноваціями. У статті розглядаються особливості впровадження інформаційних технологій навчання під час підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Формування міцних навиків із використання інформаційних технологій у здобувачів вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кафедри образотворчого мистецтва, відбувається підчас вивчення дисципліни «Інформаційні технології у професійній галузі». Авторами презентовані ключові теоретичні та практичні питання курсу. Modern artistic and pedagogical education is characterized by modernization changes that condition the participants of the educational process to master innovations. The article examines the peculiarities of the introduction of educational information technologies during the training of future teachers of fine arts. Formation of strong skills in the use of information technologies among students of Kharkiv higher education of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Department of Fine Arts, takes place during the study of the discipline "Information technologies in the professional field". The authors presented the key theoretical and practical issues of the course.
 • Документ
  ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  (Scientific Collection «InterConf», 2021-12-21) Алтухова, А. В.; Шаповалова, О. В.
  У статті висвітлюються аналіз дефініції «естетичний смак» та «художній смак». Окреслені деякі питання наукових досліджень. Наголошено, що для вчителя естетично організоване середовище, краса людських відносин, вчинків, дій є невід’ємною характеристикою його професійної діяльності. Тобто як прояв певної соціально визначеної естетичної норми сфера і зміст діяльності вчителя вимагає наявності естетичного смаку. Зазначено, що художньо-естетичний смак є проміжною формою існування естетичного смаку, особливості якої визначені засобами і змістом професійної діяльності людини. The article analyzes the definition of "aesthetic taste" and "artistic taste". Some issues of scientific research are outlined. It is emphasized that for a teacher, an aesthetically organized environment, the beauty of human relations, deeds, actions are an integral characteristic of his professional activity. That is, as a manifestation of a certain socially determined aesthetic norm, the scope and content of the teacher's activity requires the presence of aesthetic taste. It is noted that artistic and aesthetic taste is an intermediate form of existence of aesthetic taste, the features of which are determined by the means and content of a person's professional activity.
 • Документ
  РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСНОВ КОМПОЗИЦІЇ У ТВОРЧОМУ МАЛЮНКУ
  (Scientific Collection «InterConf», 2021-12-07) Алтухова, А. В.; Девяніна, М. В.
  У статті розкриваються питання ролі та значення основ композицій у творчому малюнку. Зазначено, що передумовою творчого малюнку є оволодіння академічним малюнком. Процес практичної підготовки студентів з дисципліни «Малюнок» супроводжується навчальними постановками, в ході яких студент вирішує ряд завдань. Висвітлюється визначення та поняття «композиції». Наведено приклади деяких вправ, що розвивають композиційні навички. Презентовано етапи роби над творчим малюнком. The article discusses the role and significance of the foundations of compositions in creative drawing. It is noted that mastery is a prerequisite for creative drawing academic drawing. The process of practical training of students in the discipline "Drawing" is accompanied by educational performances, during which the student solves a number of tasks. The definition and concept of "composition" is highlighted. Examples of some exercises that develop compositional skills are given. The stages of working on a creative drawing are presented.