Кафедра образотворчого мистецтва

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 54
 • Документ
  ЕТНОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТИПУ УКРАЇНЦЯ-СЛОБОЖАНИНА
  (Олді+, 2023) Паньок, Т. В.
  Повномасштабна війна Росії проти України поділила світ на «до» та «після» й змусила багатьох українців передивитися своє ставлення до мови, держави, змінити цінності та переглянути погляд на деякі історичні процеси. Однак, російська агресія почалася не 24 лютого 2022 року, а набагато раніше починаючи з експансії Івана ІІІ, коли на межі ХV–ХVІ століть Чернігово-Сіверські землі, у тому числі й Дике Поле (сучасна Слобожанщина), перейшли у володіння Московської держави. Активне заселення Слобожанщини розпочалося у ХVІІ столітті у період Хмельниччини. Політичні і соціально-релігійні події в Україні підштовхували окрему частину українських козаків до заселення територій «Дикого Поля». На той час Московія була зацікавлена у створенні захисної оборонної лінії своїх кордонів від турецько-татарської агресії і переселенцям надавалися певні пільги. Поряд з українськими слободами розміщалися і російські поселення. На характер взаємовідносин між українцями та росіянами впливали ті форми соціально-економічного побуту, які були ними засвоєні в Задніпров’ї: козацький становий розподіл, освітнє та релігійне життя, укладання шлюбу та інше. Схарактеризовано, що у результаті різноманітних впливів, взаємовпливів, асиміляції сформувалися культурно–етнографічні та духовно–релігійні особливості регіонального типу слобожанина (народнопоетичне світобачення, звички, культура, фольклор, християнська канонічність тощо), що відбилися в ментальних відмінностях українців та росіян. Russia's full-scale war against Ukraine has divided the world into "before" and "after" and forced many Ukrainians to reconsider their attitudes towards the language, the state, change their values and reconsider their view of some historical processes. However, the Russian aggression did not begin on 24 February 2022, but much earlier, starting with the expansion of Ivan III, when at the turn of the fifteenth and sixteenth centuries, the Chernihiv-Siverskyi lands, including Dyke Pole (modern Slobozhanshchyna), came under the control of the Moscow state. Active settlement of Slobozhanshchyna began in the seventeenth century during the Khmelnytskyi period. Political and socio-religious events in Ukraine pushed some Ukrainian Cossacks to settle in the "Wild Field". At that time, Muscovy was interested in creating a defensive line to protect its borders from Turkish-Tatar aggression, and certain benefits were granted to the settlers. Russian settlements were located alongside Ukrainian sloboda. The nature of the relationship between Ukrainians and Russians was influenced by the forms of socio-economic life that they had learned in Zadniprovia: Cossack classification, educational and religious life, marriage, etc. It is characterised that as a result of various influences, interactions, and assimilation, cultural, ethnographic, spiritual, and religious features of the regional type of Slobozhan (folk-poetic worldview, habits, culture, folklore, Christian canonicity, etc.), which are reflected in the mental differences between Ukrainians and Russians.
 • Документ
  Образотворче мистецтво у контексті ескалації російської агресії проти України
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; BoScience Publisher, 2022-12-01) Паньок, Т. В.; Молчанова, М. А.
  У статті розглядається вплив війни на сучасне образотворче мистецтво України. Обговорюється місце українського мистецтва в контексті історичного розвитку суспільства. Висвітлюються сучасні мотиви, сюжети, актуальні тенденції в мистецькому процесі воєнного часу. The article examines the impact of the war on modern fine art of Ukraine. The place of Ukrainian art in the context of the historical development of society is discussed. Modern motifs, plots, current trends in the artistic process of wartime are highlighted.
 • Документ
  Роль графічних технік та манер в становленні студента, як майбутнього спеціаліста мистецького профілю
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; Cognum Publishing House, 2022-11-24) Молчанова, М. А.; Паньок, Т. В.
  У роботі розглянуто роль графічних технік та манер в становленні студента, як майбутнього спеціаліста мистецького профілю. Окреслено важливі аспекти процесу опанування мистецтва графіки, ефективні засоби набуття графічних навичок для подальшої творчої професійної діяльності. The paper examines the role of graphic techniques and manners in the formation of a student as a future specialist in the art profile. Important aspects of the process of mastering the art of graphics, effective means of acquiring graphic skills for further creative professional activity are outlined.
 • Документ
  КИТАЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2023) Паньок, Т. В.; Жень, Фушен
  У статті проаналізовано китайський досвід використання етнодизайну у процесі формування ключових компетентностей студентів мистецьких спеціальностей. Доведено, що етнодизайн як предмет вивчення завдяки поєдна-нню історико-культурної художньої спадщини, образотворчих символів, духовно-моральних цінностей китайського народу дає змогу навчати студентів сприймати і відтворювати художні образи у всій їхній багатоманітності. Розкрито, що етнодизайн сприяє формуванню необхідних ключових компетентностей студентів мистецьких спеціальностей під час освітнього процесу, що у підсумку дає можливість досягнути такі програмні результати, як здійснення самостійної творчої художньої діяльності, розвиток креативності на основі ретрансляції національних цінностей в художній і дизайнерський процес на основі рефлексії тощо. The study analyses the Chinese experience of using ethnic design in shaping the art studentsʼ key competencies. It was found that the contemporary understanding of philosophical knowledge of ethnic design features three components, influencing the establishment of art studentsʼ essential competencies: the core meaning of ethnic design and understanding its symbolic nature; perception and understanding ethnic design as an aesthetic and beauty category; axiological and pedagogical aspects of ethnic design in education. Having considered scientific research and art literature, it was confirmed that ethnic design is shape creation and deco-ration taking into account national traditions; it is a conversion of ethnic household art items and elements into a modern product. It was identified that one of the main factors of the Chinese ethnic design comprises traditional decorative ornaments, which form a national feature and raise recognisability worldwide. Evolutionary processes in Chinese ethnic ornament have de-veloped their rules that are interwoven with the contemporary design in terms of the design composition, expression techniques, graphics colour combinations etc. It was proven that ethnic design as a subject of research enables to teach students to perceive and recreate images in their diversity owing to the integration of historic-and-cultural art legacy, creative symbols, and Chinese ethical values. It was stated that ethnic design encourages shaping key required competencies among art students during their studies, which, eventually, enables to reach such programme outcomes as independent creative activities, development of creativity by retranslating national values in the reflection-based art and design etc. The research into ethnic design allows promoting art studentsʼ values and meaningfulness as the national art legacy, as well as the awareness of the diversity of art multiculturality. It also enables to show the rate of forming value-based cultural, art and design benchmarks.
 • Документ
  Art education in Ukraine in early 20th century: educational techniques for new formation artists
  (Romanian Inventors Forum, Romania, 2023) Panyok, Т.
  The development of artistic education was carried out on the basis of Ukrainian culture and art, the personal significance of the traditions of art for students’ art and the artistic and pedagogical approaches of teachers. The training was based on the national and cultural consciousness of the students, the complex system of artistic training of the specialist was applied, the main principles of which were systematicity, consistency, structure, clear definition of the artistic purpose, connection with social life, development of creative individuality. Following the study of the art education historic experience, the paper confirms the significance and specifics of pedagogical approaches of the 20th century art teachers (М. Boichuk, V. Krychevsky, F. Krychevsky, H. Narbut), whose figures made up a bright and unique page in the modern Ukrainian art. The essential problems covered in the paper also include the analysis of historical and philosophical issues related to the development of higher art education. Розвиток художньої освіти здійснювався на основі української культури та мистецтва, особистісної значущості мистецьких традицій для творчості учнів та художньо-педагогічних підходів педагогів. В основі підготовки лежала національно-культурна самосвідомість студентів, застосовувалася комплексна система художньої підготовки спеціаліста, основними принципами якої були системність, структурованість, чітке визначення художнього призначення, зв'язок із громадським життям, розвиток творчої індивідуальності На основі вивчення історичного досвіду мистецької освіти у статті розкрито значення та специфіку педагогічних підходів педагогів-митців ХХ ст. (М. Бойчук, В. Кричевський, Ф. Кричевський, Г. Нарбут), постаті яких склали яскраву унікальну сторінку сучасного українського мистецтва. Серед суттєвих проблем, висвітлених у статті, належить також аналіз історико-філософських питань, пов'язаних із розвитком вищої мистецької освіти.