Кафедра образотворчого мистецтва

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 72
 • Документ
  Збірник українських народних пісень
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Алтухова, А. В.; Сорока, К. В.
  «Збірник українських народних пісень» є довідником до інтегрованого курсу «Мистецтво» для 5-7 класів. Рекомнендовано використання вищими навчальними педагогічними закладами під час вивчення дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво у ЗЗС та СО» та вчителями інтегрованого курсу «Мистецтво». У збірнику представлено найвідоміші українські пісні з нотами та репродукціями картин українських художників. До кожної пісні подано цікави факти або додаткову інформацію. У збірнику також представлено традиційні українські обрядові пісні. "Collection of Ukrainian Folk Songs" is a reference book for the integrated course "Art" for grades 5-7. It is recommended for use by higher educational institutions in the course of studying the discipline "Methods of teaching the integrated course "Art in the general and specialised secondary schools" and by teachers of the integrated course "Art". The collection presents the most famous Ukrainian songs with sheet music and reproductions of paintings by Ukrainian artists. Each song is accompanied by interesting facts or additional information. The collection also includes traditional Ukrainian ritual songs.
 • Документ
  ВИТИНАНКА ЯК НЕВІДЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Сагіна, Ю. В.
  У публікації розглянуто витинанку. Дослівний переклад «витинати» - «ретельно вирізати». У декоративно-прикладному мистецтві України XIX - початку XX століття дана техніка оздоблення була дуже поширеною. Нарівні з вишиванням і в'язанням, мистецтво філігранно вирізати фігури з паперу можна вважати одним найпоширеніших напрямків рукоділля того періоду. В українських оселях витинанка була і є традиційним елементом оздоблення будинку на різдвяні свята. Зазначено, що створюючи свій світ з паперу, дитина готується стати творцем доброго світу. Композиція, складена своїми руками, так популярна, що людина, мобілізувавши свою фантазію і творчі здібності, на свій смак створює красу, реалізуючи при цьому своє споконвічне прагнення творити. The publication deals with vytynanka. The literal translation of "to carve out" is "to carefully cut out". In the decorative and applied art of Ukraine in the 19th and early 20th centuries, this decorating technique was very common. Along with embroidery and knitting, the art of filigree cutting figures from paper can be considered one of the most common directions of needlework of that period. In Ukrainian homes, vytynanka was and is a traditional element of decorating the house for the Christmas holidays. It is noted that by creating his world out of paper, the child is preparing to become the creator of a good world. The composition, made with his own hands, is so popular that a person, mobilizing his imagination and creative abilities, creates beauty to his taste, while realizing his original desire to create.
 • Документ
  ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Ростовцева, Н. С.
  У публікації досліджено вплив комп'ютерної графіки на формування інформаційної компетентності студентів. Комп’ютерна графіка - це сфера інформатики, що включає всі без винятку ресурси і способи розвитку і оброблення зображень за допомогою комп'ютерів. Об'єктом її дослідження вважається формування, збереження і оброблення комп'ютерно графічних модифікацій. Зазначено, що застосування комп’ютерних технологій дають можливість уявити будь-які данні у вигляді графічних образів: креслень, малюнків, начерків, презентацій, візуалізацій, мультиплікаційних роликів, віртуальних світів тощо. Комп’ютерна графіка і анімація – потрібний інструмент в подібних сферах, як кіно, мистецтво, реклама, архітектура, моделювання прототипів, імітації динамічних явищ, формування комп'ютерних ігор, і навчальних проектів. На ринку праці виникають нові спеціальності: спецефектор, векторний арт-фахівець, CAD-фахівець, дизайнер, аніматор, текстуровщик, візуалізатор, які неможливі без знань комп’ютерної графіки. The publication examines the influence of computer graphics on the formation of students' information competence. Computer graphics is a field of informatics that includes all resources and methods of developing and processing images using computers. The object of her research is the formation, preservation and processing of computer graphic modifications. It is noted that the use of computer technologies makes it possible to visualize any data in the form of graphic images: drawings, drawings, sketches, presentations, visualizations, cartoons, virtual worlds, etc. Computer graphics and animation is a necessary tool in such fields as film, art, advertising, architecture, modeling prototypes, simulation of dynamic phenomena, formation of computer games, and educational projects. New specialties are emerging on the labor market: special effects, vector art specialist, CAD specialist, designer, animator, texturist, visualizer, which are impossible without knowledge of computer graphics.
 • Документ
  СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Мелешко, Ю. О.
  У публікації досліджено створення освітнього середовища для розвитку художніх навичок. Творчість – це та загальнолюдська якість, яка властива кожній дитині. Розвиток художньої обдарованості дитини реалізується в освітньому середовищі, починаючи з дитячого садка, включаючи школу та заклади вищої освіти, і призводить до творчого розвитку особистості, що є необхідним для будь-якого виду людської діяльності. Зазначено, що знаходячись в творчому середовищі і маючи доступ до художніх інструментів та матеріалів, дитина могла б вільно включатися і випробовувати свої сили в різних видах художньої діяльності. Будь це урок чи гурток, в його змісті могли б використовуватися різні види мистецтва і, відповідно, різні види творчої діяльності учнів. The publication examines the creation of an educational environment for the development of artistic skills. Creativity is a universal human quality that is characteristic of every child. The development of a child's artistic talent is implemented in the educational environment, starting from kindergarten, including school and institutions of higher education, and leads to the creative development of the personality, which is necessary for any kind of human activity. It is noted that being in a creative environment and having access to artistic tools and materials, the child could freely participate and test his strength in various types of artistic activity. Be it a lesson or a group, in his the content could use different types of art and, accordingly, different types of creative activity of students.
 • Документ
  ТРАДИЦІЙНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РОЗПИС В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Кожуріна, К. В.
  У публікації досліджено традиційний український розпис в сучасній культурі. Український традиційний розпис – це малюнок, яким оздоблювали стіни будівель, меблі, посуд та елементи побуту. Він є одним з найцікавіших та найгарніших виді народного мистецтва в Україні. Зазначено, що український розпис дуже різноманітний. Разом з новим століттям повертаються народні традиції. Розвиток народного розпису України є сьогодні значимим в плані культурного потенцалу. Про еволюцію традиційного розпису розповідають сучасні виставки народних майстрів, які не тільки продовжують традиції, а й вдосконалюють його новими ідеями, мотивами, тематикою та яскравою палітрою. Тому збереження народного українського розпису як основи етнокультури – головне завдання сучасних українців. The publication examines traditional Ukrainian painting in modern culture. Ukrainian traditional painting is a drawing used to decorate the walls of buildings, furniture, dishes and household items. It is one of the most interesting and beautiful forms of folk art in Ukraine. It is noted that Ukrainian painting is very diverse. Along with the new century, folk traditions are returning. The development of folk painting of Ukraine is today significant in terms of cultural potential. The evolution of traditional painting is told by modern exhibitions of folk masters who not only continue traditions, but also improve it with new ideas, motifs, themes and a bright palette. Therefore, preservation of folk Ukrainian painting as the basis of ethnoculture is the main task of modern times Ukrainians.