ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку резилієнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти, визначено її суть та складники. Проаналізовано наукову літературу з проблеми підготовки фахівців соціальної галузі до професійної діяльності. Наведено систему критеріїв та показників для визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до розвитку резилієнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти. The article substantiates the relevance of professional training of future social pedagogues for the development of resilience of adolescents in institutions of general secondary education, defines its essence and components. The scientific literature on the problem of training specialists in the social sector for professional activity has been analyzed. A system of criteria and indicators is presented for determining the level of readiness of future social pedagogues for the development of resilience of adolescents in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
резильєнтність підлітків, соціальний педагог, підлітки, заклад загальної середньої освіти, професійна підготовка, рівень професійної готовності, критерії, показники, resilience of adolescents, social pedagogue, adolescents, institution of general secondary education, professional training, level of professional readiness, criteria, indicators
Цитування
Потьомкіна А. І. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти / А. І. Потьомкіна, В. В. Костіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 243–254.