Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу : теоретичні та практичні аспекти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У монографії логічно розкрито суть поняття «здоров’язберігаюча діяльність керівника ЗНЗ» як невід’ємної складової його управлінсько-педагогічної діяльності, що спрямована на створення оздоровчого середовища (фізично-предметного, психологічно-комунікативно, навчально-виховного) навчального закладу та забезпечення підтримки, збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників (школярів, педагогів, батьків) педагогічного процесу. Уточнено основні функції, критерії та показники успішності організації здоров’язберігаючої діяльності керівника ЗНЗ. Монографію призначено для керівників навчальних закладів, слухачів системи післядипломної педагогічної освіти. В монографии логично раскрыта суть понятия «Здоровьесберегающая деятельность руководителя ОУЗ» как неотъемлемой составляющей его управленческо-педагогической деятельности, направленной на создание оздоровительной среды (физико-предметного, психологически коммуникативного, учебно-воспитательного) учебного заведения и обеспечения поддержки, сохранения и укрепления здоровья всех участников (школьников, педагогов, родителей) педагогического процесса. Уточнены основные функции, критерии и показатели успешности организации здоровьесберегающей деятельности руководителя ОУЗ. Монография предназначена для руководителей учебных заведений, слушателей системы последипломного педагогического образования. The monograph logically discloses the essence of the concept of “Health-saving activity of the head of a health care institution” as an integral component of his managerial and pedagogical activity, aimed at creating a healthy environment (physical, subject, psychologically communicative, educational) educational institution and providing support, preservation and strengthening of the health of all participants (schoolchildren, teachers, parents) of the pedagogical process. The main functions, criteria and indicators of the success of the organization of health-saving activities of the head of the health care institution are clarified. The monograph is intended for heads of educational institutions, students of the system of postgraduate teacher education.
Опис
Ключові слова
здоров’язберігаюча діяльність, загальноосвітні навчальні заклади, керівники ЗНЗ, управлінсько-педагогічна діяльність, здоровьесберегающая деятельность, общеобразовательные учебные заведения, руководители ОУЗ, управленческо-педагогическая деятельность, health saving activities, general educational institutions, managers of the schools, management and pedagogical activity
Цитування
Іонова О. М. Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу : теоретичні та практичні аспекти : кол. моногр. / О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. Гресь ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 04 (159)).