ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено педагогічний потенціал позааудиторної роботи у формуванні готовності до професійної самореалізації майбутніх психологів. Позааудиторна робота є складовою частиною освітнього процесу закладів вищої освіти. Зазначено, що позааудиторна робота для здобувача вищої освіти дає можливість спробувати на практиці психодіагностичну або консультативну діяльності, взяти участь у експерименті, розвинути його особистість – комунікативні та професійноважливі якості, здатність аналізувати власні почуття та емоції. Також науково-дослідницький гурток та балінтовська група можуть стати засобом розвитку самостей майбутнього психолога, його готовності до професійної самореалізації, самоосвітньої компетентності. The publication explores the pedagogical potential of extracurricular activities in shaping the readiness for professional self-realisation of future psychologists. Extracurricular work is an integral part of the educational process of higher education institutions. It is noted that extracurricular work for a higher education student provides an opportunity to try psychodiagnostic or counselling activities in practice, to participate in an experiment, to develop his or her personality - communication and professionally important qualities, the ability to analyse their own feelings and emotions. In addition, a research club and a ballet group can become a means of developing the future psychologist's personality, readiness for professional self-realisation, and self-educational competence.
Опис
Ключові слова
позааудиторна робота, професійна самореалізація, майбутні психологи, освітній процес, extracurricular activities, professional self-realisation, future psychologists, educational process
Цитування
Рибалко Л. С. Педагогічний потенціал позааудиторної роботи у формуванні готовності майбутніх психологів до професійної самореалізації / Л. С. Рибалко, Д. Р. Овсюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 939–941.