Порівняльний аналіз вимог до підготовки українського вчителя (друга половина 60 рр. – 1991 р.) та в новій українській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Маріупольський державний університет
Анотація
Тези розкривають вимоги до підготовки українського вчителя у різні часи. Виявлені спільні вимоги-професійна педагогічна освіта, творчий підхід до справи, неформальна та інформальна освіта тощо. Показано умови для виконання цих вимог. Показано, що наявний досвід підготовки вчителя заслуговує на вивчення і використання. Виявлено проблеми професійної підготовки вчителя: забезпечення якості дуальної освіти, організації самостійної та дослідницької роботи студентів, забезпечення рівних умов для вчителів для оволодіння педагогічною професією, офіційного визнання неформальної та інформальної освіти як підвищення кваліфікації вчителів. Тезисы раскрывают требования к подготовке украинского учителя в разное время. Выявлены общие требования профессионального педагогического образования, творческий подход к делу, неформальное и информальное образование и тому подобное. Показаны условия для выполнения этих требований. Показано, что имеющийся опыт подготовки учителя заслуживает изучения и использования. Выявлены проблемы профессиональной подготовки учителя: обеспечение качества дуального образования, организации самостоятельной и исследовательской работы студентов, обеспечение равных условий для учителей для овладения педагогической профессией, официального признания неформального и информального образования как повышение квалификации учителей. Theses reveal the requirements for the preparation of a Ukrainian teacher at different times. The revealed general requirements of professional pedagogical education, creative approach to the cause, informal and informal education, and the like. Conditions for fulfilling these requirements are shown. It is shown that the existing experience of teacher training deserves study and use. Problems of teacher's professional training: ensuring the quality of dual education, organizing independent and research work of students, ensuring equal conditions for teachers to master the pedagogical profession, official recognition of informal and informal education as the improvement of teachers' qualifications are revealed.
Опис
Ключові слова
вимоги до вчителя, професійна педагогічна освіта, практична підготовка вчителя, методична робота школи, підвищення кваліфікації вчителів, требования к учителю, профессиональное педагогическое образование, практическая подготовка учителя, методическая работа школы, повышение квалификации учителей, requirements for the teacher, professional pedagogical education, practical training of the teacher, methodical work of the school, teacher training
Цитування
Трубавіна І. М. Порівняльний аналіз вимог до підготовки українського вчителя (друга половина 60 рр. – 1991 р.) та в новій українській школі / І. М. Трубавіна, С. О. Васильєва // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору : стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 18–19 квіт. 2018 р. / Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь : МДУ, 2018. – С. 403–405.