Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цій колективній монографії вперше узагальнено напрацювання, здійснені українськими мовознавцями в царині гендерної лінгвістики, починаючи від І. Франка. Виокремлено й схарактеризовано архетипні гендерні стереотипи, норми й ролі, що характерні для української національної традиції, ментальності, українського національного характеру й зафіксовані у звичаях, обрядах і фольклорних текстах, насамперед паремійних. Акцентовано увагу на мовній фіксації змін, що репрезентують трансформацію патріархальних гендерних норм, ролей і стереотипів, найпослідовніше представлених у сучасній українській публіцистиці, що виражається насамперед на словотвірному, лексико-семантичному, морфологічному (категорія роду) і синтаксичному рівнях, а також фразеологічному проміжному рівні мовної системи. Йдеться про специфіку гендерних комунікативних стратегій і тактик, а також особливостей відтворення універсальних гендерних категорій і гендерних категорій специфічно національних у дискурсивній практиці українців і українок. Досліджено вербалізацію гендеру в різних типах дискурсів І. Франка (науковий і публіцистичний тексти, живе повсякденне мовлення, листування, художні тексти різних жанрів) та П. Загребельного (живе мовлення, інтерв’ю, художні тексти) як елітарних українських мовних особистостей. Аспектуально окреслено перспективу української лінгвогендерології, вказано на деякі типові помилки гендерних досліджень і їхні ключові теоретичні засади. Монографія може викликати зацікавлення в науковців, викладачів вишів, аспірантів і студентів, а також у всіх тих, хто цікавиться проблемами специфіки відтворення гендеру в мові та мовленні. The corporate monograph has fi rst presented a generalized lifelong work of Ukrainian linguists in the domain of gender linguistics, beginning with Ivan Franko. There are outlined and defi ned archetypical gender stereotypes, norms and roles characteristic for Ukrainian national tradition, mentality, Ukrainian national character and rooted in customs, traditions, rites, folklore texts, paremiic in particular. The attention is paid to the language fi xing of changes that represent the transformation of patriarchal gender roles, norms and stereotypes which is most consistently observed in modern Ukrainian media on wordbuilding, lexicalsemantic and morphological (the category of gender) levels as well as on the intermediary phraseological level of the language system. The monograph traces the specifi city of gender communicative strategies and tactics, and peculiarities of rendering universal gender categories and specifi cally national categories in the discursive practice of the Ukrainians. The authors have studied gender verbalization in various types of Ivan Franko’s discourses (scientifi c and publicist texts, live veryday speech, correspondence, literary texts of different genres) and of Pavlo Zagrebelnij’s ones (live everyday speech, interviews, literary texts) as elite Ukrainian language personalities. The perspective of Ukrainian gender studies is aspectually outlined, typical mistakes in gender studies are pointed at, and key theoretical basis is suggested. The monograph may be interesting for scientists, lecturers of higher educational establishments, postgraduate students and all those keen on the problem of refl ecting gender in the language.
Опис
Ключові слова
гендерна лінгвістика, українська національна традиція, ментальність, український фольклор, українська публіцистика, національний характер, дискурсивна практика, монографія, gender linguistics, Ukrainian national tradition, mentality, Ukrainian folklore, Ukrainian journalism, national character, discursive practice, monograph
Цитування
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : кол. моногр. / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова, Л. М. Саліонович, О. В. Халіман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків ; Дрогобич : Коло, 2014. – 470 с.