Розробка хмарно-орієнтованого конструктора тренувальних вправ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розроблено хмарно-орієнтований конструктор тренувальних вправ і створено декілька тренувальних вправ з різних розділів інформатики. Для створення сервіса – конструктора тренувальних вправ було обрано мову програмування С#, застосовано технологію Blazor на платформі NET для створення веб-додатка і SQLite для зберігання набору завдань у базі даних. Обмін даними між клієнтським додатком і хмарою забезпечується інфраструктурою публічних хмар і здійснюється через http-запити. In this article, a cloud-oriented constructor of training exercises is developed and several training exercises from different sections of computer science. To create the service – constructor of training exercises was chosen programming language C#, Blazor technology on the NET platform was used to create a web application and SQLite to store a set of tasks in the database. Data exchange between the client application and the cloud is provided by infrastructure of public clouds and is carried out through http-requests.
Опис
Ключові слова
хмарно-орієнтований конструктор, викладання інформатики, cloud-oriented designer, teaching computer science
Цитування
Курганський А. Розробка хмарно-орієнтованого конструктора тренувальних вправ / А. Курганський, Н. Олефіренко, А. Гайдусь // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 137–139.