Paradigmatic System of Grammatical Units (Based on Poetic Text Analysis)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The grammatical paradigm is presented in the form of paired juxtapositions in the Russian poetic text of modern and contemporary. These juxtapositions form semantic unity or oppositions, and polynomial complexes combined into blocks. The contextual-interpretive analysis of poems and their fragments made it possible to single out the stable meaning of “completeness” associated with the representation of the tense, generic and case paradigms, and the particular meanings formed by the representations of binary grammatical paradigms or paired elements of polynomial paradigms. The concretization of grammatical paradigmatic meanings takes place in the text. It is associated with the solution of the poetic “super task”, increases the effect of the fascination of the text and is felt by the reader in the process of perceiving the text as a special poetic device. Усі морфологічні категорії демонструють парадигматичну реалізацію в поетичному тексті. Бінарні категорії частіше репрезентовані як протиставлення, хоча вони також беруть участь у складніших взаємодіях, забезпечуючи стійкі змістові наповнення. Багаточленні категорії зазвичай передають значення додатковості та повноти. У разі віддаленої послідовної реалізації вони можуть виступати як засоби розвитку ліричного сюжету. Мета цієї статті – опис граматичних парадигм, що функціюють у поетичних текстах. Граматична парадигма представлена у вигляді парних зіставлень у російському поетичному тексті нового й новітнього часів. Ці зіставлення утворюють семантичну єдність або опозиції, а поліноміальні комплекси об’єднуються в блоки. Контекстно-інтерпретаційний аналіз віршів та їх фрагментів дав змогу виділити стійке значення “повноти”, пов’язане з репрезентацією часової, родової та відмінкової парадигм, а також виокремити значення, утворені реалізацією бінарних граматичних або парних елементів багаточленних парадигм. У тексті відбувається конкретизація граматичних парадигматичних значень. Вона пов’язана з розв’язанням поетичного “суперзавдання”, відчувається читачем у процесі сприйняття тексту як особливий поетичний засіб. Російський поетичний текст демонструє чимало прикладів такого використання системних можливостей граматичного рівня мови.Проаналізований матеріал засвідчує, що повнота категоріальної парадигми в поетичному тексті передає значення цілісності, універсальності, багатства й різноманіття названого. Послідовне розгортання парадигматичних граматичних форм може бути способом розвитку ліричного сюжету в поетичній оповіді. Перспективою дослідження вважаємо комплексний опис парадигмальних можливостей лексико-граматичної організації поетичного тексту. Принципова відкритість лексичного парадигмального ряду, кінцева кількість граматичних категорій при варіативності поєднань та креативних уявлень створюють надзвичайно цікаве коло віршованих реалізацій, дослідження яких пов’язане з вивченням мовленнєвої діяльності.
Опис
Ключові слова
paradigm, poetic text, morphological categories, binary opposition, case, number, gender, парадигма, поетичний текст, морфологічні категорії, бінарні опозиції, відмінок, число, рід
Цитування
Skorobohatova O. O. Paradigmatic System of Grammatical Units (Based on Poetic Text Analysis) / O. O. Skorobohatova , I. I. Stepanchenko , M. V. Orobinska // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. В. Халіман (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ФОП Андреєв К. В., 2022. – Вип. 56. – С. 244–254.