STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF A TEACHER-DEFECTOLOGIST’S PROFESSIONAL COMPETENCE FORMING IN CONDITIONS OF POSTGRADUATE EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
In the article a structural and functional model of the system of formation of professional competence of special education teachers in postgraduate education was worked out. Peculiarities of the structural-functional model of formation of professional competence of special education teachers in postgraduate education are: 1) by scope – research, 2) by form – informational, 3) by structure –network, 4) by level of detail – detailed, 5 ) according to the object of research – the model of the specialist, 6) according to the development over time – dynamic, 7) according to the degree of reproduction of the main features – functional, 8) according to the breadth of specialists’ training issues – nationwide. The interconnected structural blocks of the model of the system of formation of professional competence of special education teachers are singled out: target, semantic, result. The content of the model is subordinated to the leading, strategic idea – the order of society for the professional competence of a specialist who works with children with SEN and their families, as well as the organization of correctional and educational process in inclusive resource centers as a new structure and preschool, general secondary, professional (vocational-technical), higher education of professionally competent specialists who have good knowledge, skills, abilities, personal qualities during training, education and development of children with SEN in educational institutions. According to the results of scientific research, the structural blocks of the model of the system of formation of professional competence of teachers-defectologists are singled out: target, semantic, effective. These blocks are interconnected, each of them affects the next through the solution of its inherent tasks that mark the content of the next block, ie the relationship between them is manifested at the semantic and functional levels, which helps to implement the function of the whole model positive dynamics of formation of professional competence of special education teachers. У статті розроблено структурно-функціональну модель системи формування професійної компетентності вчителів-дефектологів в умовах закладів післядипломної освіти. Особливостями структурно-функціональної моделі формування професійної компетентності вчителів-дефектологів в умовах післядипломної освіти є: 1) за сферою застосування – науково-дослідницька, 2) за формою – інформаційна, 3) за структурою – мережева, 4) за ступенем деталізації – докладна, 5) за об’єктом дослідження – модель фахівця, 6) за розвитком у часі – динамічна, 7) за ступенем відтворення основних рис – функціональна, 8) за шириною охоплення проблематики підготовки фахівців – загальнодержавна. Виокремлено взаємопов’язані структурні блоки моделі системи формування професійної компетентності вчителів-дефектологів: цільовий, змістовий, результативний. Зміст моделі підпорядкований провідній, стратегічній ідеї – замовленню суспільства на професійну компетентність фахівця, який здійснює роботу з дітьми з ООП та їх родинами, а також на організацію корекційно-освітнього процесу в інклюзивно-ресурсних центрах як нової структури, а також закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти професійно компетентних фахівців, які добре володіють знаннями, уміннями, навичками, особистісними якостями під час навчання, виховання та розвитку дітей з ООП в умовах закладів освіти. За результатами наукового пошуку виокремлено структурні блоки моделі системи формування професійної компетентності вчителів-дефектологів: цільовий, змістовий, результативний. Ці блоки взаємопов’язані, кожен із них впливає на наступний через розв’язання властивих йому завдань, які маркують зміст наступного блоку, тобто взаємозв’язок між ними виявляється на змістовому й функціональному рівнях, що допомагає реалізувати функцію всієї моделі – позитивну динаміку формування професійної компетентності вчителів-дефектологів.
Опис
Ключові слова
model, pedagogical model, professional competence, special education teacher, inclusive education, postgraduate education, модель, педагогічна модель, професійна компетентність, учитель-дефектолог, інклюзивна освіта, післядипломна освіта
Цитування
Kazachiner O. S. Structural-functional model of a teacher-defectologist's professional competence forming in conditions of postgraduate education / O. S. Kazachiner, Yu. D. Boychuk // Наукові перспективи. – 2022. – Вип. № 6 (24). – С. 466–477.