Українське буття у слові й тексті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Зміст колективної монографії з лінгвоукраїнознавства становлять статті, у яких науково відрефлексовані аспекти вербалізації різних сфер українського буття в словах, пареміях, звичаєвих обрядах і ритуалах, фольклорних і літературних текстах. Український простір омовлений насамперед у топонімах і ключових концептах, якими насичена національна поетична картина світу (на зразках мови поезій українських романтиків, поетів ХХ ст.). Художній світогляд українців репрезентований у метафорах, що відтворюють міфопоетичне мислення українців в його традиції й динаміці; аксіологійний компонент української інгвосвідомості виявлено в зразках фольклорної й поетичної творчості, де найвищими духовними цінностями українців постають християнські чесноти й прагнення волі як основи повноцінного особистого й колективного буття. Ці буттєві характеристики мають вияв і в літературному моделюванні українського національного характеру. Важливим інформаційним джерелом української народної культури є вербальні моделі звичаєвості й представлені у фольклорі та літературі описи народного одягу, традицій і культури повсякдення. У паремійному корпусі закодовані ментальні рівні української свідомості, яка відбиває характер колективного освоєння й сприймання світу українцями. Для мовознавців, культурологів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей, учителів-словесників. The content of the collective monograph on linguo-Ukrainian studies are articles, which scientifically reflect the aspects of verbalization of various spheres of Ukrainian life in words, parables, customary rites and rituals, folklore and literary texts. Ukrainian space is defined primarily in toponyms and key concepts that saturate the national poetic picture of the world (on the samples of language of poetry of Ukrainian romantics, poets of the twentieth century). The artistic worldview of Ukrainians is represented in metaphors that reproduce the mythopoetic thinking of Ukrainians in its tradition and dynamics; the axiological component of Ukrainian linguistic consciousness is revealed in samples of folklore and poetic creativity, where the highest spiritual values of Ukrainians are Christian virtues and the desire for freedom as the basis of a full-fledged personal and collective existence. These existential characteristics are also manifested in the literary modeling of the Ukrainian national character. An important information source of Ukrainian folk culture are verbal models of custom and presented in folklore and literature descriptions of folk clothes, traditions and culture of everyday life. In the paremic corpus encoded mental levels of Ukrainian consciousness, which reflects the nature of the collective development and perception of the world by Ukrainians. For linguists, culturologists, graduate students and students of philological specialties, language teachers.
Опис
Ключові слова
лінгвоукраїнознавство, вербалізація, поетична картина світу, український фольклор, українська література, художній світогляд українців, паремія, linguistic Ukrainian studies, verbalization, poetic picture of the world, Ukrainian folklore, Ukrainian literature, artistic worldview of Ukrainians, paremia
Цитування
Українське буття у слові й тексті : студії з лінгвоукраїнознавства : [кол. моногр.] / [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків : ХНПУ : ХІФТ, 2022. – 288 с.