Українське буття у слові й тексті

dc.date.accessioned2022-10-30T08:31:59Z
dc.date.available2022-10-30T08:31:59Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractЗміст колективної монографії з лінгвоукраїнознавства становлять статті, у яких науково відрефлексовані аспекти вербалізації різних сфер українського буття в словах, пареміях, звичаєвих обрядах і ритуалах, фольклорних і літературних текстах. Український простір омовлений насамперед у топонімах і ключових концептах, якими насичена національна поетична картина світу (на зразках мови поезій українських романтиків, поетів ХХ ст.). Художній світогляд українців репрезентований у метафорах, що відтворюють міфопоетичне мислення українців в його традиції й динаміці; аксіологійний компонент української інгвосвідомості виявлено в зразках фольклорної й поетичної творчості, де найвищими духовними цінностями українців постають християнські чесноти й прагнення волі як основи повноцінного особистого й колективного буття. Ці буттєві характеристики мають вияв і в літературному моделюванні українського національного характеру. Важливим інформаційним джерелом української народної культури є вербальні моделі звичаєвості й представлені у фольклорі та літературі описи народного одягу, традицій і культури повсякдення. У паремійному корпусі закодовані ментальні рівні української свідомості, яка відбиває характер колективного освоєння й сприймання світу українцями. Для мовознавців, культурологів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей, учителів-словесників. The content of the collective monograph on linguo-Ukrainian studies are articles, which scientifically reflect the aspects of verbalization of various spheres of Ukrainian life in words, parables, customary rites and rituals, folklore and literary texts. Ukrainian space is defined primarily in toponyms and key concepts that saturate the national poetic picture of the world (on the samples of language of poetry of Ukrainian romantics, poets of the twentieth century). The artistic worldview of Ukrainians is represented in metaphors that reproduce the mythopoetic thinking of Ukrainians in its tradition and dynamics; the axiological component of Ukrainian linguistic consciousness is revealed in samples of folklore and poetic creativity, where the highest spiritual values of Ukrainians are Christian virtues and the desire for freedom as the basis of a full-fledged personal and collective existence. These existential characteristics are also manifested in the literary modeling of the Ukrainian national character. An important information source of Ukrainian folk culture are verbal models of custom and presented in folklore and literature descriptions of folk clothes, traditions and culture of everyday life. In the paremic corpus encoded mental levels of Ukrainian consciousness, which reflects the nature of the collective development and perception of the world by Ukrainians. For linguists, culturologists, graduate students and students of philological specialties, language teachers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationУкраїнське буття у слові й тексті : студії з лінгвоукраїнознавства : [кол. моногр.] / [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків : ХНПУ : ХІФТ, 2022. – 288 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-966-1630-56-6
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8736
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвоукраїнознавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectвербалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоетична картина світуuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнський фольклорuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнська літератураuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожній світогляд українцівuk_UA.UTF-8
dc.subjectпареміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguistic Ukrainian studiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectverbalizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpoetic picture of the worlduk_UA.UTF-8
dc.subjectUkrainian folkloreuk_UA.UTF-8
dc.subjectUkrainian literatureuk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic worldview of Ukrainiansuk_UA.UTF-8
dc.subjectparemiauk_UA.UTF-8
dc.titleУкраїнське буття у слові й текстіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeUkrainian life in word and textuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Українське_буття_електронна_версія.pdf
Розмір:
27.18 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: