НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З КАЗКОЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika
Анотація
У статті обґрунтовано, що моральне виховання дітей, зокрема дошкільного та молодшого шкільного віку, є невід’ємною та обов’язковою складовою виховання загалом. Реалізацію завдань морального виховання забезпечує робота над казками та казковими творами, що мають відповідну мету, призначення та зміст. Саме за допомогою казок дитина засвоює норми соціальної поведінки, у неї формується емоційно-вольова сфера, уявлення про добро і зло, радість і горе, різний настрій оточуючих людей тощо. У теорії та практиці загальної та спеціальної педагогіки, вікової та педагогічної психології, в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, практиці початкового навчання, у позакласній діяльності, а також під час читання батьками казок разом із дитиною застосовується багато форм та методів роботи з казкою. Проте використання нетрадиційних форм є надзвичайно важливим під час виховання, зокрема морального. Л. Стрєлкова у своїй надзвичайно важливій та цікавій роботі «Уроки казки» пропонує застосовувати низку нетрадиційних форм роботи з казками, спрямованими на реалізацію завдань морального виховання дитини в дошкільному та молодшому шкільному віці: вибір та використання кольору для вираження власних почуттів та емоційного ставлення; аналіз міміки персонажів, залучення дитини до активного дієвого висловлення співпереживання; правильне визначення характеру персонажів; написання листів, побажань, спілкування з казковими героями (бажання підтримки, співпереживання, негативне ставлення до того, хто образив), формування уміння «зупинити» казку, ухвалення рішення в ситуаціях морального вибору; залучення дитини до співавторства у створенні казки; позбавлення страху перед страшними казками та персонажами; оцінювання вчинків та характеру героїв за допомогою чарівних атрибутів та розташування на сходинках / у гостях; створення карти подорожі казками тощо. Перспективою для подальших наукових пошуків, може, на нашу думку стати ретельний вибір казок, спрямованих на реалізацію завдань морального виховання дітей, а також розробка інших нестандартних форм, методів та прийомів роботи педагогів, фахівців зі спеціальної та інклюзивної освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, асистентів учителя / вихователя, батьків та інших разом із дітьми з такими казками. The article substantiates that the moral upbringing of children, in particular preschool and primary school age, is an integral and mandatory component of upbringing in general. Realization of tasks of moral upbringing is provided by work on fairy-tales and fairy-tale stories which have the corresponding purpose, purpose and the maintenance. It is with the help of fairy tales that a child learns the norms of social behaviour; the forms the emotional and volitional sphere, the idea of good and evil, joy and sorrow, the different moods of others and so on. Many forms and methods of working with fairy tales are used in the theory and practice of general and special pedagogy, age and pedagogical psychology, in the educational process of preschool institutions, in the practice of primary education, in extracurricular activities, and when parents read fairy tales with their children. However, the use of non-traditional forms is extremely important in upbringing, including moral one. L. Strelkova in her extremely important and interesting work “Fairy Tale Lessons” offers to use a number of non-traditional forms of work with fairy tales aimed at implementing the tasks of moral upbringing of children in preschool and primary school age: choosing and using colour to express their feelings and emotional attitudes; analysis of facial expressions of characters, involvement of the child in active and effective expression of empathy; correct definition of the character; writing letters, wishes, communication with fairy-tale characters (desire for support, empathy, negative attitude towards the offender), formation of the ability to “stop” the fairy tale, decision-making in situations of moral choice; involving the child in co-authorship in the creation of a fairy tale; deprivation of fear of scary tales and characters; evaluation of the actions and character of the heroes with the help of magical attributes and placement on the steps / guests; creating a travel map with fairy tales, etc. In our opinion, a prospect for further research can be a careful choice of fairy tales aimed at the implementation of moral education of children, as well as working out other non-standard forms, methods and techniques of teachers, specialists in special and inclusive education, practical psychologists, social educators, teaching assistants, parents and others who work together with children over such fairy-tales.
Опис
Ключові слова
дитина, дошкільник, молодший школяр, виховання, моральне виховання, казка, казкотерапія, нетрадиційні форми, child, preschooler, primary schoolchild, upbringing, moral upbringing, fairy-tale, fairy-tale therapy, non-traditional forms
Цитування
Казачінер О. Нетрадиційні форми роботи з казкою як інструмент морального виховання дітей / О. Казачінер, Ю. Бойчук // Věda a perspektivy. – № 1 (8). – 2022. – С. 118–127.