ВЕБ САЙТ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА "ДІАЛОГИ ПРО ВИХОВАННЯ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розробку веб сайту «Діалоги про виховання» Марини Штефан, який може використовуватися в сучасних реаліях. Дистанційна освіта стала не лише вимушеним трендом, наслідком трансформацій у зв’язку з пандемією і провадженням воєнного стану в Україні. Дистанційна освіта стає усе затребуванішою, оскільки у цьому напрямку працює уся світова спільнота, істотні зрушення щодо забезпечення якості освіти у дистанційному форматі зроблено у національному контенті. Автор акцент робить на демократичних європейських цінностях, відкритості дослідження і уваги до інформації. Вказано напрями за якими автор сайту відкрита для спілкування і дослідницької співпраці. The article deals with the development of the website "Dialogues about Education" by Maryna Stefan, which can be used in modern realities. Distance education has become not only a forced trend, a consequence of transformations due to the pandemic and the martial law in Ukraine. Distance education is becoming more and more in demand, as the whole world community is working in this direction, significant progress has been made to ensure the quality of education in a distance format has been made in national content. The author focuses on democratic European values, openness of research and attention to information. The directions in which the author of the site is open for communication and research cooperation.
Опис
Ключові слова
розробка веб сайту, дистанційна освіта, цифрові технології, website development, distance education, digital technologies
Цитування
Штефан М. В. Веб сайт педагога-дослідника "Діалоги про виховання" / М. В. Штефан, Н. О. Борисенко, С. О. Доценко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 390–392.