ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто європейський досвід підготовки педагогічних кадрів, який доводить, що центром педагогічної освіти та різних форм підготовки педагога є формування особистості вчителя як людини з високим рівнем освіти, загальнокультурної підготовки, високих духовних та моральних якостей, здатної до навчання та виховання дітей, молоді та студентів відповідно до вимог ХХI століття. Сучасний контекст європейської педагогічної освіти визначається гуманістичними нормами, які утвердилися в європейському просторі. Стратегія навчання в системі європейської педагогічної освіти передбачає ефективний вибір стратегій навчання та трансформації власної компетентності. Перспективами розвитку педагогічної освіти в Європі є визначення засад моделювання стратегій навчання. The article deals with the European experience of teacher training, which proves that the center of teacher education and various forms of teacher training is the formation teacher's personality as a person with a high level of education, general cultural training, high spiritual and moral qualities, capable of teaching and education of children, youth and students in accordance with the requirements of the XXI century. The modern context of European pedagogical education is determined by humanistic norms that have been established in the European space. The strategy of training in the system of European pedagogical education involves effective choice of learning strategies and transformation of own competence. The prospects for the development of teacher education in Europe are to determine the principles of modeling of learning strategies.
Опис
Ключові слова
підготовка педагогів, європейський досвід, педагогічна освіта, вчителі, teacher training, European experience, teacher education, teachers
Цитування
Довженко Т. О. Теоретичний аналіз європейського досвіду підготовки педагогічних кадрів / Т. О. Довженко, І. А. Небитова // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 97–101.