Роль менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито роль менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Метою дослiдження є теоретичне обґрунтування ролі менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Використано загальнонаукові (аналіз, узагальнення), порівняльно-зіставний і прогностичний методи наукового пізнання. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено суть понять: «наставництво», «менторство», «ментор», «менти», «коуч», «тьютор», «фасилітатор». Зазначено ступені наставництва: I ступінь – педагог-ментор; II ступінь – педагог-тьютор; III ступінь – педагог-коуч; IV ступінь – педагог-фасилітатор. Проаналізовано закордонний досвід впровадження менторства в систему освіти. Визначено переваги менторства для педагога-ментора у ЗВО а саме: менторство допомагає досвідченому викладачеві побачити й окреслити нові перспективи в сфері власної педагогічної діяльності; при успішному здійсненні цих функцій ментор відчуває свій внесок у систему професійної адаптації менти, отримує задоволення від спілкування; справжній педагог завжди має прагнути до самовдосконалення; виконання функцій ментора може допомогти в розвитку професійної кар’єри педагога, підвищення його кваліфікації, сприяє зростанню довіри до нього в педагогічному колективі ЗВО. Охарактеризовано найбільш оптимальні моделі взаємодії, до яких повинен прагнути ментор у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи: спілкування-корекція (спрямоване на виконання діагностичної функції ментором); спілкування-підтримка (доречне у ситуаціях, коли необхідно допомогти підопічним у вирішенні складних ситуацій); спілкування – зняття психологічних бар’єрів (передбачає володіння ментором технологією спілкування на досить високому рівні). Визначено роль менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи під час педагогічної практики. Окреслено переваги і недоліки застосування методу менторства у ЗВО. Доведено, що менторство позитивно впливає як на освітній процес, так і на професійну підготовку майбутніх педагогів. Дружні стосунки, психолого-педагогічна підтримка, стимул до професійного розвитку і самовдосконалення є запорукою успішних менторських взаємин. The purpose of the study is to theoretically substantiate the role of mentoring in the training of future primary school teachers. The general scientific (analysis, generalization), comparative and prognostic and prognostic methods of scientific cognition are used. On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature the essence of concepts is defined: «mentoring», «mentoring», «mentor», «menti», «coach», «tutor», «facilitator». The degrees of mentoring are indicated: I degree - teacher-mentor; II degree - teacher-tutor; III degree - teacher-coach; IV degree - teacher-facilitator. The foreign experience of introducing mentoring in the education system is analyzed. The advantages of mentoring for a teacher-mentor in HEI are determined: mentoring helps an experienced teacher to see and outline new perspectives in the field of his / her own pedagogical activity; upon successful implementation of these functions, the mentor feels his contribution to the system of professional adaptation of the police, gets pleasure from communication; a true teacher must always strive for self-improvement; performing the functions of a mentor can help in the development of a teacher's professional career, improving his skills; contributes to the growth of trust in him in the teaching staff of the Free Economic Zone. The most optimal models of interaction, to which the mentor should strive in the professional training of future primary school teachers, are characterized: communication-correction; communication-support; communication - removal of psychological barriers. The role of mentoring in the professional training of future primary school teachers during pedagogical practice is determined. The advantages and disadvantages of using the mentoring method in freelance education are outlined. It has been proven that mentoring has a positive effect on both the educational process and the professional training of future teachers. Friendly relations, psychological and pedagogical support, stimulus to professional development and self-improvement are the key to successful mentoring relationships.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі, початкова школа, наставництво, менторство, ментор, менти, коуч, тьютор, фасилітатор, future teachers, primary school, mentoring, mentoring, mentor, menti, coach, tutor, facilitator
Цитування
Довженко Т. О. Роль менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи / Т. О. Довженко, І. А. Небитова, В. О. Шишенко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 51. – С. 77–87. – DOI: 10.34142/23128046.2021.51.08