Інноваційні процеси в освітній галузі. Педагогічний менеджмент

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта і містять мету, завдання, тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання до самоконтролю знань. Methodological recommendations are developed for applicants of the second (master's) level of higher education in the specialty 013 Elementary education and contain the goal, tasks, thematic plan of the educational discipline, methodological guidelines for organizing independent work, basic concepts for each topic, questions for self-monitoring of knowledge.
Опис
Ключові слова
педагогічний менеджмент, інноваційність, педагогічна інноватика, методичні рекомендації, рedagogical management, innovation, рedagogical innovation, methodological guidelines
Цитування
Філатова Л. С. Інноваційні процеси в освітній галузі. Педагогічний менеджмент : метод. рек. для самост. роботи здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 24 с.