Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 339
 • Документ
  Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-04)
  У збірнику представлені результати наукових досліджень вчених, проведених у межах затверджених тем наукових досліджень «Реалізація Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», державний реєстраційний номер: 0120U104122 та «Правові проблеми європейської інтеграції держави і права України», державний реєстраційний номер: 0121U110256, присвячені актуальним питанням прав та основоположних свобод людини у контексті євроінтеграції України. Видання адресоване науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, докторантам, аспірантам, здобувачам, працівникам органів праці та соціального захисту, юристам-практикам – суддям, адвокатам, юрисконсультами та усім тим, що цікавиться даною тематикою. The collection presents the results of scientific research by scientists conducted within the approved research topics "Implementation by Ukraine of the Association Agreement with the European Union in the field of employment, social policy and equal opportunities", state registration number: 0120U104122 and "Legal problems of the European integration of the state and the law of Ukraine ", state registration number: 0121U110256, dedicated to topical issues of human rights and fundamental freedoms in the context of Ukraine's European integration. The publication is addressed to scientific-pedagogical, pedagogical and scientific workers of domestic and foreign educational institutions, doctoral students, post-graduate students, applicants, employees of labor and social protection bodies, legal practitioners - judges, lawyers, legal consultants and all those interested in this topic.
 • Документ
  Юридична освіта – майбутній капітал України
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29)
  У збірнику представлені результати наукових досліджень вчених, проведених у межах затверджених тем наукових досліджень «Реалізація Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», державний реєстраційний номер: 0120U104122 та «Правові проблеми європейської інтеграції держави і права України», державний реєстраційний номер: 0121U110256, присвячені актуальним проблемам розвитку юридичної освіти, як майбутнього капіталу України. Видання адресоване науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, докторантам, аспірантам, здобувачам, працівникам органів праці та соціального захисту, юристам-практикам – суддям, адвокатам, юрисконсультами та усім тим, що цікавиться даною тематикою. The collection presents the results of scientific research by scientists conducted within the approved research topics "Implementation by Ukraine of the Association Agreement with the European Union in the field of employment, social policy and equal opportunities", state registration number: 0120U104122 and "Legal problems of the European integration of the state and the law of Ukraine ", state registration number: 0121U110256, dedicated actual problems of the development of legal education as the future capital of Ukraine. The publication is addressed to scientific-pedagogical, pedagogical and scientific workers of domestic and foreign educational institutions, doctoral students, post-graduate students, applicants, employees of labor and social protection bodies, legal practitioners - judges, lawyers, legal consultants and all those interested in this topic.
 • Документ
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ, ЩО ФОРМУЄ РОЗУМІННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ
  (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022-11-24) Фатєєв, Я. В.
  У публікації проаналізовано питання конституційного визначення права на працю. У сучасних умовах господарювання трудовий договір потребує привернення уваги наукової спільноти через те, що очікування на прийняття майбутнього чи то Трудового кодексу України, чи то декількох законів, що мають прийти на заміну чинному Кодексу законів про працю України продовжують тривати. Зазначено, що важливим акцентом наведеної характеристики змісту свободи праці у конституційному визначенні права на працю є його визначення як виключного права громадянина розпоряджатися своїми здібностями до праці, здійснювати вибір виду трудової діяльності і вказівка на те, що ця свобода охоплює всі стадії реалізації своєї здатності до праці: її початок, зміну і припинення. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Твердження та забезпечення права і свободи людини є головним обов’язком держави. The publication analyzes the issue of the constitutional definition of the right to work. In modern economic conditions, the labor contract needs to attract the attention of the scientific community due to the fact that the waiting for the adoption of the future Labor Code of Ukraine or several laws that are supposed to replace the current Labor Code of Ukraine continues. It is noted that an important emphasis of the given characterization of the content of freedom of labor in the constitutional definition of the right to work is its definition as the exclusive right of a citizen to dispose of his abilities to work, to choose the type of labor activity and the indication that this freedom covers all stages of realizing his ability to work : its beginning, change and termination. The state is responsible to the people for its activities. Asserting and ensuring human rights and freedoms is the main duty of the state.
 • Документ
  ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК ЗАСАДА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022-11-24) Соломонова, К. О.
  У публікації проаналізовано правове регулювання праці у сільському господарстві. Сільське господарство – це галузь народного господарства, головною метою якої є забезпечення населення продовольством і отримання сировини для багатьох галузей промисловості. Вказана сфера виробництва є однією з найважливіших, вона представлена практично у всіх країнах. Зазначено, що норми трудового права врегульовують працю таким чином, щоб надати сприятливі можливості для прояву людської сутності, забезпечити раціональний підхід у чергуванні робочого часу та часу відпочинку з належною оплатою праці та одночасно врахувати особливості суб’єкта, що працює, та характер його праці, умови її виконання. The publication analyzes the legal regulation of labor in agriculture. Agriculture is a branch of the national economy, the main purpose of which is to provide the population with food and obtain raw materials for many industries. This area of production is one of the most important, it is represented in almost all countries. It is noted that the norms of labor law regulate work in such a way as to provide favorable opportunities for the manifestation of the human essence, to ensure a rational approach in alternation of working time and rest time with proper remuneration and at the same time take into account the peculiarities of the working subject and the nature of his work, the conditions of its performance.
 • Документ
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ У ПЕРІОД РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022-11-24) Панаско, Ю. І.
  У публікації проаналізовано питання реалізації принципу справедливості в трудовому праві у період режиму воєнного стану. Збройна агресія російської федерації проти України актуалізувала проблеми дотримання справедливості у сучасному світі взагалі і в Україні зокрема. Сьогодні як ніколи стає очевидним, що справедливість – є наріжною категорією у всіх сферах людського буття, у тому числі і у праві як регуляторі суспільних відносин, спрямованому як раз на встановлення, забезпечення та дотримання справедливості. Зазначено, що введення спеціального режиму воєнного стану на території України Указом Президента України хоча й встановило юридичні засади для запровадження особливостей правового регулювання трудових відносин в Україні, однак не змінило підхід до формулювання правових норм – вони мають ґрунтуватися на принципі справедливості і транслювати його своїм змістом. The publication analyzes the issue of the implementation of the principle of justice in labor law during the period of the regime martial law The armed aggression of the Russian Federation against Ukraine actualized the problems of justice in the modern world in general and in Ukraine in particular. Today, it is becoming more obvious than ever that justice is a cornerstone category in all spheres of human existence, including law as a regulator of social relations, aimed precisely at establishing, ensuring and observing justice. It is noted that the introduction of a special regime of martial law on the territory of Ukraine by the Decree of the President of Ukraine, although it established the legal basis for the introduction of the peculiarities of the legal regulation of labor relations in Ukraine, however, did not change the approach to the formulation of legal norms - they should be based on the principle of justice and broadcast it in their content.