Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 366
 • Документ
  РОЛЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29) Шапірко, В. Г.
  У публікації проаналізовано роль освітнього процесу в розвитку державної служби. Державна служба є складною та різноманітною системою, яка забезпечує виконання функцій влади, реалізує громадянські права та відповідає за вирішення численних завдань, пов’язаних з управлінням державою. Щоб ця система працювала ефективно, державні службовці повинні мати високий рівень професійної підготовки та навичок. Освіта виступає важливим інструментом, який допомагає забезпечити цей рівень підготовки. Розглянуто завдання для покращення ефективності державної служби через освіту. Зазначено, що державна служба відіграє критичну роль у суспільстві, і якість освіти є важливим фактором, що визначає її ефективність. Через постійні зміни в сучасному світі, державні службовці повинні бути готові до нових викликів та завдань. Інвестування в освіту для державних службовців є ключовим елементом забезпечення їхньої професійної підготовки та розвитку. The publication analyzes the role of the educational process in the development of the civil service. The civil service is a complex and diverse system that ensures the performance of government functions, implements civil rights and is responsible for solving numerous tasks related to the administration of the state. For this system to work effectively, civil servants must have a high level of professional training and skills. Education is an important tool to help ensure this level of preparation. The task of improving the efficiency of public service through education is considered. It is noted that the civil service plays a critical role in society, and the quality of education is an important factor that determines its effectiveness. Due to constant changes in the modern world, civil servants must be ready for new challenges and tasks. Investing in education for civil servants is a key element in ensuring their professional training and development.
 • Документ
  ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29) Лиманський, П. П.
  У публікації проаналізовано професійну діяльність викладача закладу вищої освіти. В контексті трудового права науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти (ЗВО) виступають суб’єктами трудових правовідносин і мають певні професійні обов’язки. Специфіка професійної діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО зумовлена особливостями педагогічної праці, яка спрямована на розвиток науки, методики, технологій навчання та виховання нової генерації фахівців у різних галузях. Відмічено, що в умовах професійної діяльності науково-педагогічні працівники повинні бути здатними швидко орієнтуватися у змінених умовах праці; знаходити ефективні рішення у будь-яких ситуаціях, у тому числі нештатних; постійно підвищувати свій науковий та творчий потенціал; бути достойним прикладом для підростаючого покоління; виховувати студентську молодь у дусі поваги до рідної мови, культури, професії вчителя; поваги до власної держави та її незалежності. The publication analyzes the professional activity of a teacher at a higher education institution. In the context of labor law, scientific and pedagogical employees of a higher education institution (HEI) act as subjects of labor relations and have certain professional obligations. The specificity of the professional activity of scientific and pedagogical workers of higher education institutions is determined by the peculiarities of pedagogical work, which is aimed at the development of science, methods, teaching technologies and the education of a new generation of specialists in various fields. It was noted that in the conditions of professional activity, scientific and pedagogical workers should be able to quickly navigate in changed working conditions; find effective solutions in any situation, including unusual ones; to constantly increase one's scientific and creative potential; to be a worthy example for the younger generation; to educate student youth in the spirit of respect for their native language, culture, and the teaching profession; respect for one's own state and its independence.
 • Документ
  ЮРИДИЧНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29) Кириленко, Б. І.
  У публікації проаналізовано розвиток вищої юридичної освіти в Україні. Система юридичної освіти України функціонує у відповідності з основними засадами державної політики, яка ґрунтується на принципах: доступності та конкурсності, незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, наступності процесу здобуття вищої освіти тощо. Наведено виклики сьогодення в умовах війни, які постають перед юридичною освітою майбутнього. Війна та окупація наших територій породжують серйозні правопорушення та порушення прав людини. Юридична освіта сьогодення і майбутнього повинна навчати студентів захищати права громадян в умовах війни і окупації. Треба вміти консультувати громадян з питань трудового права, зважаючи на те, що трудове законодавство досить стрімко змінюється в умовах воєнного часу, питань невиконання договірних обовʼязків під час воєнного стану, треба допомогати бізнесу, який зазнав збитків та руйнувань внаслідок агресії та повномасштабного вторгнення росії. Зазначено, що юридична освіта майбутнього повинна бути адаптованою до сучасних реалій та викликів і потребує нових підходів та акценту на комплексний підхід до навчання. The publication analyzes the development of higher legal education in Ukraine. The system of legal education of Ukraine functions in accordance with the basic principles of state policy, which is based on the principles of: accessibility and competitiveness, independence of obtaining higher education from the influence of political parties, continuity of the process of obtaining higher education, etc. Challenges of the present in the conditions of war, which face the legal education of the future, are presented. The war and the occupation of our territories give rise to serious crimes and violations of human rights. Legal education of the present and the future should teach students to protect the rights of citizens in conditions of war and occupation. It is necessary to be able to advise citizens on issues of labor law, taking into account the fact that labor legislation changes quite rapidly in wartime conditions, issues of non-fulfillment of contractual obligations during martial law, it is necessary to help businesses that have suffered losses and destruction as a result of aggression and full-scale invasion of Russia. It was noted that the legal education of the future should be adapted to modern realities and challenges and needs new approaches and an emphasis on a comprehensive approach to education.
 • Документ
  ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕПУТАЦІЇ ЗАКЛАДУ/УСТАНОВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29)
  У публікації проаналізовано репутацію закладу вищої освіти чи наукової установи, яка в суті своїй містить суспільну оцінку комплексу усіх елементів діяльності такої організації, результатів і продуктів наукової роботи, системи традицій, які позитивно впливають на суспільну думку і культуру в конкретному геолокалізованому просторі, а також за його географічними межами. Наведено напрями, за якими формується професійною діяльністю наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців цієї предметної галузі, що передбачає застосування концептуальних теорій і організаційно-методичних (прикладних) приписів репутація закладу вищої освіти чи наукової установи, де реалізуються освітні програми у галузі знань «Право». The publication analyzes the reputation of an institution of higher education or a scientific institution, which essentially contains a public assessment of the complex of all elements of the activity of such an organization, the results and products of scientific work, the system of traditions that positively influence public opinion and culture in a specific geolocalized space, as well as its geographical boundaries. The directions are given in which the professional activity of scientific, scientific-pedagogical, pedagogical workers, specialists of this subject field, which involves the application of conceptual theories and organizational-methodical (applied) prescriptions, forms the reputation of a higher education institution or a scientific institution, where educational programs in the field of knowledge are implemented "Law".
 • Документ
  ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29) Сприндис, С. І.
  У публікації проаналізовано підвищення якості знань студентів як результат проведення реформ у правовій системі держави. Розвиток державності України на сьогоднішній момент стикається з величезними загрозами, пов’язаними з віроломним нападом та розв’язаними військовими діями російської федерації в Україні. Події останніх місяців в Україні поглибили розуміння важливості створення та постійного оновлення гнучких стратегій розвитку, які ґрунтуються на ретельному та актуальному аналізі умов зовнішнього соціально-економічного середовища. Розвиток вищої освіти, вартість освітніх послуг для держави та людей у зв’язку з комерціалізацією освітнього процесу різко зростає. Зазначено, що питання повоєнного відновлення держави, прагнення утвердження нашої держави як повноцінного члена європейської спільноти потребує дієвого проведення у країні реформ і насамперед у правовій системі держави. The publication analyzes the improvement of the quality of students' knowledge as a result of reforms in the legal system of the state. The development of Ukraine's statehood currently faces huge threats related to the treacherous attack and unleashed military actions of the Russian Federation in Ukraine. The events of recent months in Ukraine deepened the understanding of the importance of creating and constantly updating flexible development strategies, which are based on a thorough and up-to-date analysis of the conditions of the external socio-economic environment. The development of higher education, the cost of educational services for the state and people in connection with the commercialization of the educational process is increasing sharply. It was noted that the issue of post-war restoration of the state, the desire to establish our state as a full-fledged member of the European community requires effective implementation of reforms in the country and, first of all, in the legal system of the state.