Ерготерапія як засіб побутової адаптації та розвитку вищих психічних функцій дитини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Альянт
Анотація
Основну увагу в роботі акцентовано на ерготерапію. Ерготерапія як галузь реабілітації набуває все більшої популярності. Така цікавість до цого напрямку зумовлена тим, що ерготерапія розширює можливості соціалізації дитини, дає змогу оволодіти як побутовими, так і професійними навичками. Комплекс ерготерапевтичних заходів базується на врахуванні наявних функціональних можливостей організму дитини та розвитку можливих компенсаторних навичок при неможливості розвинути або відновити фізіологічні рухи. Основное внимание в работе акцентировано на эрготерапию. Эрготерапия как отрасль реабилитации приобретает все большую популярность. Такой интерес к этому направлению обусловлен тем, что эрготерапия расширяет возможности социализации ребенка, позволяет овладеть как бытовыми, так и профессиональными навыками. Комплекс эрготерапевтических мероприятий основан на учете имеющихся функциональных возможностей организма ребенка и развитии возможных компенсаторных навыков при невозможности развить или восстановить физиологические движения. The main focus of the work is on occupational therapy. Occupational therapy as a branch of rehabilitation is becoming increasingly popular. Such interest in this area is due to the fact that occupational therapy expands the opportunities for socialization of the child, allows you to master both domestic and professional skills. The set of occupational therapy measures is based on taking into account the available functional capabilities of the child's body and the development of possible compensatory skills when it is impossible to develop or restore physiological movements.
Опис
Ключові слова
ерготерапія, побутова адаптація, психічні функції дитини, імітаційні ігри, бімануальні вправи, арт-терапія, эрготерапия, бытовая адаптация, психические функции ребенка, имитационные игры, бимануальные упражнения, арт-терапия, occupational therapy, household adaptation, mental functions of the child, simulation games, bimanual exercises, art therapy
Цитування
Луценко О. Ерготерапія як засіб побутової адаптації та розвитку вищих психічних функцій дитини / О. Луценко, О. Казачінер, Л. Дрожик // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю вип. кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології, Київ, 18 берез. 2021 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.] ; [за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської]. – Київ : Альянт, 2021. – С. 132–134.