Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Психологія розвитку особистості" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни "Психологія розвитку особистості" та містять перелік основних теоретичних питань, питань для самостійного вивчення, практичних завдань, питань для самоконтролю знань студентів з тем дисципліни та рекомендовану літературу. Методические рекомендации разработаны в соответствии с программой дисциплины "Психология развития личности" и содержат перечень основных теоретических вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, практических заданий, вопросов для самоконтроля знаний студентов по темам дисциплины и рекомендованную литературу. Methodological recommendations are designed in accordance with the program of the discipline "Psychology of Personality Development" and contain a list of basic theoretical issues, questions for independent study, practical assignments, questions for self-monitoring of students' knowledge on the topics of the discipline and recommended literature.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, самостійна робота, психологія, методические рекомендации, самостоятельная работа, психология, methodological guidelines, independent work, psychology
Цитування
Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Психологія розвитку особистості" : для здоб. другого (магістер.) рівня вищ. освіти зі спец. 011 Освітні, пед. науки / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева, Ю. Ю. Ходикіна]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 31 с.