Кафедра теорії і практики англійської мови

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 192
 • Документ
  ВІДОБРАЖЕННЯ БОРОТЬБИ ЖІНОК ЗА СВОЄ МІСЦЕ У СУСПІЛЬСТВІ В ЖІНОЧІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 21 СТОЛІТТЯ ЯК ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18) Гуліч, О. О.
  Відтворення історичної пам'яті в літературі має надзвичайно важливе значення, оскільки допомагає зберігати та передавати знання про минуле, сприяючи розумінню історичних подій та їхнього впливу на сьогодення. Боротьба за місце жінки в суспільстві не лише є важливим аспектом історичної пам'яті багатьох культур, але й продовжує впливати на сучасне суспільство, формуючи його цінності, норми та інституції. У сучасних літературних творах віддзеркалюються різні аспекти боротьби жінок за суспільне визнання: пошук індивідуальності, боротьба зі стереотипами та дискримінацією, рівні права у доступі до ринку праці, участь у прийнятті політичних рішень, прагнення до свободи та самовираження. Сучасні автори, заглиблюючись у ці теми, не лише відтворюють історичну пам'ять, а й надихають читачів на осмислення та вплив на сучасні соціальні та культурні трансформації. Даніела Стіл є помітною постаттю в англомовній жіночій літературі 21-го століття, звертаючись до цих питань у своєму романі «Перший погляд» 2013 року. The reproduction of historical memory in literature is immensely significant as it aids in preserving and transmitting knowledge about the past, facilitating an understanding of historical events and their repercussions on the present. The struggle for a woman’s place in society not only constitutes a crucial aspect of the historical memory of numerous cultures but also continues to exert influence on modern society, shaping its values, norms, and institutions. Various facets of women’s struggle for societal recognition are mirrored in contemporary literary works, encompassing the quest for individuality, the battle against stereotypes and discrimination, equal rights in accessing the labour market, participation in political decision-making, and the pursuit of freedom and self-expression. Modern authors, delving into these themes, not only replicate historical memory but also inspire readers to comprehend and influence contemporary social and cultural transformations. Daniela Steele stands out as a prominent figure in 21st-century English-language women’s literature, addressing these issues in her 2013 novel «First Sight».
 • Документ
  ПАРАТЕКСТУАЛЬНИЙ ВІРШ У «ЖУРНАЛІ БЕЛЬГІЙСЬКИХ ВРАЖЕНЬ» МЕЙ СІНКЛЕР: ПОСВЯТА ЧИ ЕПІГРАФ?
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18) Гончарова, О. А.
  У статті розглядається паратекстуальна сутність вірша, яким відкривається «Щоденник бельгійських вражень» (1915) англійської письменниці Мей Сінклер, а також вперше подається його український переклад. Т. Е. М. Болл вважала 39-рядковий вірш вільним віршем під назвою «Присвята», розміщений між титульною сторінкою та передмовою, окремим твором, тоді як Райтт назвав його епіграфом. Обидва дослідники відмовляються від визначення паратекстуального вірша Сінклер як присвяти, хоча формально, змістовно і функціонально він виходить за рамки епіграфа, а якщо розглядати його як окремий твір, у відриві від основного тексту, то він втрачає первісно закладені автором смисли. Присвячений медичному загону на бельгійському фронті, вірш Сінклер передає складну гаму емоцій і почуттів ліричної героїні, які окреслюють характер стосунків між нею та її побратимами і які повністю розкриваються і пояснюються в основному тексті. Вірш Сінклер має ознаки та функції як епіграфа, так і присвяти, що, на думку Женетт, є винятковим явищем, а отже, дозволяє вважати паратекстуальний вірш Сінклер унікальним у своєму роді. This article is focused on the paratextual essence of the poem that opens The Journal of Impressions in Belgium (1915) by English writer May Sinclair; also, Ukrainian translation of the poem is presented for the first time. T. E. M. Boll considered a 39-line free verse poem titled “Dedication” and located between the title page and the preface, a separate piece of work while Raitt named it an epigraph. Both researchers abandon Sinclair’s definition of her paratextual poem as a dedication, although formally, meaningfully, and functionally it goes beyond the scope of the epigraph, and, if considered as a separate piece, in isolation from the main text, it loses the meanings originally intended by the author. Dedicated to the medical detachment on the Belgian frontline, Sinclair’s poem conveys complex range of emotions and feelings of a lyrical heroine, which outline the nature of the relationship between her and the devotees and which are fully revealed and explained in the main text. Sinclair’s poem has characteristics and functions of both the epigraph and the dedication, that, according to Genette, is an exceptional phenomenon, and therefore allows us to consider Sinclair’s paratextual poem unique in its kind.
 • Документ
  HISTORICAL AND INDIVIDUAL MEMORY IN THE LINGUISTIC MECHANISMS OF ENGLISH POETRY AND PROSE
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18) Viediernikova, T. V.
  Memory significantly impacts the development of both cultural and personal identity, particularly through the medium of language. Cultural memory, encapsulated within language identity and practices, serves as a repository of shared histories, values, and traditions that inform and reinforce a sense of belonging and identity among community members. This collective memory is communicated and perpetuated through language, highlighting the profound role language plays in the continuity and evolution of cultural identity. Personal identity, on the other hand, is deeply interconnected with individual memory, which is composed of personal experiences, thoughts, and emotions. Language acts as a vehicle for expressing these personal memories, shaping and being shaped by an individual's identity. The way we articulate our memories and experiences through language reflects our unique identity and helps us navigate social interactions and relationships. Furthermore, cultural memory and language together facilitate the process of forming and fixing national identity through the reconstruction of the past. This ongoing process of remembering and interpreting shared histories through language plays a crucial role in the collective understanding of a community's identity. Пам'ять суттєво впливає на розвиток як культурної, так і особистої ідентичності, зокрема через мову. Культурна пам'ять, інкапсульована в мовній ідентичності та практиках, слугує сховищем спільних історій, цінностей і традицій, які формують і зміцнюють почуття приналежності та ідентичності серед членів спільноти. Ця колективна пам'ять передається та увічнюється за допомогою мови, що підкреслює важливу роль мови у збереженні та розвитку культурної ідентичності. Особиста ідентичність, з іншого боку, глибоко пов'язана з індивідуальною пам'яттю, яка складається з особистого досвіду, думок та емоцій. Мова виступає засобом вираження цих особистих спогадів, формуючи ідентичність людини і формуючись під її впливом. Те, як ми артикулюємо наші спогади та досвід за допомогою мови, відображає нашу унікальну ідентичність і допомагає нам орієнтуватися в соціальних взаємодіях і відносинах. Крім того, культурна пам'ять і мова разом сприяють процесу формування та закріплення національної ідентичності через реконструкцію минулого. Цей безперервний процес пам'яті та інтерпретації спільної історії за допомогою мови відіграє вирішальну роль у колективному розумінні ідентичності спільноти.
 • Документ
  THE INFLUENCE OF HISTORICAL ASPECTS ON THE LANGUAGE OF ADVERTISING
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18) Bozhko, Yu. O.
  This paper aims to investigate the impact of historical contexts on shaping the language and discourse used in advertising. By delving into distinct historical epochs and their intricate ties to specific linguistic techniques, this research unfurls the multifaceted manner in which shifts in culture, society, and economics have woven the intricate tapestry of advertising language. The study meticulously employs a nuanced analytical approach, drawing upon a diverse array of examples spanning across epochs and eras. It not only sheds light on the dynamic evolution and adaptation of advertising language over the ages but also accentuates its profound interconnectedness with the broader narratives of history. Through this comprehensive lens, the study unveils the inseparable bond between the language of advertising and the sweeping currents of history. It becomes evident how advertising language serves as a reflection of, and a responsive force to, the ever-evolving societal norms, cultural dynamics, and economic paradigms, encapsulating the essence of centuries-long historical changes. Ця стаття має на меті дослідити вплив історичного контексту на формування мови та дискурсу, що використовуються в рекламі. Заглиблюючись у різні історичні епохи та їхні складні зв'язки з конкретними лінгвістичними прийомами, це дослідження розкриває багатогранний спосіб, у який зміни в культурі, суспільстві та економіці виткали складний гобелен рекламної мови. У дослідженні ретельно застосовано тонкий аналітичний підхід, який спирається на різноманітні приклади, що охоплюють різні епохи та епохи. Воно не лише проливає світло на динамічну еволюцію та адаптацію рекламної мови протягом століть, а й підкреслює її глибокий взаємозв'язок із ширшими історичними наративами. Через цю всеосяжну призму дослідження розкриває нерозривний зв'язок між мовою реклами та потужними течіями історії. Стає очевидним, як мова реклами слугує відображенням і реакцією на постійно мінливі суспільні норми, культурну динаміку та економічні парадигми, уособлюючи суть багатовікових історичних змін.
 • Документ
  Сучасні методи розвитку словникового запасу в навчанні іноземних мов: роль штучного інтелекту
  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2024-04-25) Четверик, В. К.
  У розвідці розглядаються сучасні методи розвитку словникового запасу в процесі навчання іноземної мови, зосереджуючись на інструментах, які використовують штучний інтелект. This paper examines modern methods of vocabulary development in foreign language teaching, focusing on tools that utilize artificial intelligence.