Кафедра теорії і практики англійської мови

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 158
 • Документ
  Академічна доброчесність: теорія, практика, досвід
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06) Костікова, І. І.; Дорожко, А. О.
  В представлених методичних рекомендаціях детально розглянуто нормативні документи ХНПУ імені Г. С. Сковороди з дотримання принципів академічної доброчесності, пропоновані кейси з дотримання принципів академічної доброчесності у різних закладах вищої освіти для практичного виконання, тести для самоперевірки дотримання принципів академічної доброчесності студентами. Видання містить як теорію, так і практику формування академічної доброчесності. Також у роботі представлено досвід закордонних колег, а саме досвід закладів вищої освіти Польщі. The presented methodological recommendations include normative documents from H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University that address compliance with the principles of academic integrity. These recommendations also propose practical examples of adhering to academic integrity principles in various higher education institutions. Furthermore, the publication provides detailed self-checking tests for students to ensure their compliance with academic integrity principles. The publication covers both the theoretical and practical aspects of academic integrity formation. Additionally, it presents insights from foreign colleagues, particularly the experiences of Polish higher education institutions.
 • Документ
  E-LEARNING TEACHING: SUPPORTIVE ONLINE COURSE ‘ENGLISH FASTPASS’
  (H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2022) Kostikova, I.; Miasoiedova, S.
  The aim of this paper is to prove the hypothesis that in order to cope with the adversities and hardships and meet the demands of the wartime and pandemic challenges, a complex of tools and techniques has to be applied including new teaching strategies with the use of multimedia, mobile applications and employing learning possibilities of social networking sites, Google classroom tools and other instruments with online course “English Fastpass”. Methodology. In this research theoretical, empirical and statistical methods are used. Theoretical methods (analysis and synthesis) serve to analyze opportunities, advantages and disadvantages of social media as a new tool of teaching. Empirical ones (observation, testing, pedagogical experiment) provide conducting the experiment itself. Statistical methods (one sample test) helped make statistical analysis of the pedagogical experimental data. Results. The complex of tools and techniques to teach English is implemented effectively by online course “English Fastpass” aimed at preparing students for passing English Exam. The offered extra-class activities are definitely very successful: daily vocabulary and grammar tasks followed by weekly online analysis; challenges (one-week of three-week activities focused on improving general English proficiency and cultural awareness); exam boosters focused on practicing a particular exam task type; monthly webinars; quizzes and games. The resulting experimental data showed the significant progress in students' performance in both linguistic and intercultural competences, and specifically in use of English tasks. The final assessment in all English language practical skills, including the competence in intercultural communication, confirmed considerable advance of the all-language competences. Conclusion. The effectiveness of applying different unconventional extra-class activities is proven. They are followed by weekly online analysis. The most helpful of them for learning process are exam boosters, monthly webinars, quizzes and games. Using the visualisation techniques, influencing students' emotions and feelings, the abovementioned online course “English Fastpass” facilitates efficient acquisition and better memorizing along with the ability to use the knowledge in the appropriate tasks, which in the long run will help successful intercultural communication. Judging by the comments made by the students they would find such methods of teaching extremely encouraging and stimulating. Метою цієї роботи є доведення припущення про ефективне подолання викликів воєнного часу та труднощів пандемії завдяки застосуванню комплексу засобів і технологій, включаючи нові стратегії електронного онлайн навчання з використанням мультимедійних засобів, мобільних додатків, навчальних можливостей сайтів соціальних мереж, інструментів Ґугл-класу з альтернативним онлайн-курсом «English Fastpass». Методологія. У цьому дослідженні використовуються теоретичні, емпіричні та статистичні методи. Теоретичні методи (аналіз та синтез) служать для аналізу можливостей, переваг і недоліків соціальних медіа як нового інструменту навчання. Емпіричні (спостереження, тестування, педагогічний експеримент) призначаються для проведення самого педагогічного експерименту. Статистичний аналіз даних педагогічного експерименту здійснено за допомогою статистичних методів (t-тест). Результати. Комплекс засобів і технологій навчання англійської мови ефективно реалізує альтернативний онлайн-курс «English Fastpass», спрямований на підготовку студентів до складання іспиту з англійської мови. Пропоновані позааудиторні заходи є доволі успішними: це щоденні лексико-граматичні завдання з подальшим щотижневим онлайнаналізом; мовленнєві вправи (один тиждень із трьох цілеспрямовано на покращення загального рівня володіння англійською мовою та культурного занурення); екзаменаційні бустер-вправи, зосереджені на відпрацювання певного типу екзаменаційного завдання; щомісячні вебінари; вікторини та ігри. Отримані експериментальні дані показали значний прогрес успішності студентів як у лінгвістичній, так і міжкультурній компетентності, і, зокрема, у виконанні лексикограматичних завдань з англійської мови. Підсумкова оцінка з усіх практичних навичок англійської мови, включаючи компетентність в міжкультурній комунікації, підтвердила значний прогрес усіх мовних компетентностей студентів. Висновок. Доведено ефективність застосування альтернативних позааудиторних заходів, які мають супроводжуватися щотижневим онлайн-аналізом. Найбільш корисні для процесу навчання наступні: екзаменаційні бустер-вправи, щомісячні вебінари, вікторині, ігри. Використовуючи методи візуалізації, впливаючи на емоції та почуття студентів, пропонований онлайн-курс «English Fastpass» сприяє ефективному засвоєнню та кращому запам’ятовуванню англійської, а також здатності використовувати набуті знання на практиці у відповідних завданнях, що в довгостроковій перспективі сприятиме успішній міжкультурній комунікації. Судячи з відгуків студентів, вони вважають таке навчання надзвичайно обнадійливим та стимулюючим.
 • Документ
  THE METHODS OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCY OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM IN THE UNIVERSITIES OF UKRAINE
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Honcharova, O.
  The analysis of educational programmes and syllabi of the subjects aimed at the formation of the communicative competency of future specialists in the field of tourism in Ukrainian universities proved that both traditional and innovative methods are used. Special attention is paid to the use of information and communication technologies and soft-skills development. In our further research works we are going to study the methods of communicative competency formation in the universities of France and consider their implementation in higher education institutions of Ukraine. Проведений аналіз освітніх програм і навчальних планів дисциплін, спрямованих на на формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері туризму в українських вищих навчальних закладах засвідчив, що в українських університетах використовуються традиційні та інноваційні методи навчання туризму. Особлива увага приділяється використанню інформаційно-комунікаційних інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку soft-skills. У наших подальших дослідженнях ми плануємо вивчити методи формування комунікативної компетентності в університетах Франції та розглянути їх імплементацію у вищу освіту України.
 • Документ
  Виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання іменників у мові поезії
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство, 2023-05-23) Четверик, В. К.
  У роботі розглядається виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання іменників у мові поезії. The paper explores the expressive potential of non-standard comparative forms: degrees of comparison of nouns in the language of poetry.
 • Документ
  Роль цифрових технологій у самостійному вивченні іноземної мови: переваги та недоліки
  (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; ФОП Однорог Т.В, 2023-05) Четверик, В. К.
  Презентована робота пропонує огляд ролі цифрових технологій у процесі самостійного вивчення іноземних мов. Робота надає комплексний стислий огляд цифрових технологій (навчальні тренажери та програми для вивчення іноземних мов, мобільні застосунки та інтернет-сервіси зі штучним інтелектом), їх переваг та недоліків у самостійному вивченні іноземної мови. Результати статті можуть бути корисними для вчителів та студентів, які цікавляться використанням цифрових засобів для покращення процесу вивчення іноземної мови. The presented paper offers an overview of the role of digital technologies in the process of independent language learning. The paper provides a comprehensive and concise overview of widespread digital technologies (learning simulators, language learning software, mobile applications, and Internet services with artificial intelligence). Also, it discusses their advantages and disadvantages in independent learning of foreign languages. The findings of the research can be helpful for teachers and students who are interested in using digital tools to enhance the foreign language learning process.