Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5886
Title: Мета, завдання та функції театральної педагогіки як науки
Other Titles: Цель, задачи и функции театральной педагогики как науки
Purpose, tasks and functions of theater pedagogy as a science
Authors: Кузнецова, О. Ю.
Троцко, А. В.
Штефан, Л. А.
Keywords: театральна педагогіка
наука
мета
завдання
функції
театральная педагогика
наука
цель
задачи
функции
theatrical pedagogy
science
purpose
tasks
functions
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кузнецова О. Ю. Мета, завдання та функції театральної педагогіки як науки / О. Ю. Кузнецова, А. В. Троцко, Л. А. Штефан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 35–38.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі визначення мети, завдань та функцій театральної педагогіки як галузі наукового знання на сучасному етапі розвитку українського суспільства. З’ясовано, що мета театральної педагогіки як науки відбиває закономірності, принципи й методи наукового пізнання та шляхи їх впровадження в практику діяльності провідних суб’єктів театрального впливу. Завдання театральної педагогіки поділяються науковцями на постійні і тимчасові, а її функції – на теоретичні й технологічні. Статья посвящена актуальной проблеме определения целей, задач и функций театральной педагогики как отрасли научного знания на современном этапе развития украинского общества. Выяснено, что цель театральной педагогики как науки отражает закономерности, принципы и методы научного познания и пути их внедрения в практику деятельности ведущих субъектов театрального влияния. Задачи театральной педагогики делятся учеными на постоянные и временные, а ее функции – на теоретические и технологические. The article is devoted to the definition of the purpose, tasks and functions of theater pedagogy as a branch of scientific knowledge at the present stage of development of Ukrainian society. It was found that the purpose of theater pedagogy as a science reflects the patterns, principles and methods of scientific knowledge and ways to implement them in the practice of the leading subjects of theatrical influence. The tasks of theatrical pedagogy are divided by scientists into permanent and temporary, and its functions – into theoretical and technological.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5886
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузнецова О. Ю.,Троцко А. В., Штефан Л. А. .pdf926.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.