Кафедра музичного мистецтва

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 549
 • Документ
  Методологія сучасних наукових досліджень
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-02-22)
  У збірнику представлено результати актуальних наукових досліджень науковців, викладачів, учителів, вихователів, докторантів, здобувачів вищої освіти – учасників Ювілейної ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 22–23 лютого 2024 р.) з України, Австрії, Бразилії, Вірменії, Грузії, Китайської Народної Республіки, Колумбії Польщі, Словаччини. Для наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, учителів, вихователів, здобувачів вищої освіти. Може використовуватись у навчальному процесі на всіх рівнях вищої освіти. The collection presents the results of current scientific research of scientists, lecturers, teachers, educators, doctoral students, higher education students - participants of the XX Anniversary International Scientific and Practical Conference ‘Methodology of Modern Scientific Research’ (Kharkiv, 22-23 February 2024) from Ukraine, Austria, Brazil, Armenia, Georgia, People's Republic of China, Colombia, Poland, Slovakia. For researchers, professors of higher education institutions, teachers, educators, and students. It can be used in the educational process at all levels of higher education. Translated with DeepL.com (free version)
 • Документ
  Musically-acoustic thesaurus as spatial dimension of cognitive process
  (Uzhhorod National University, 2024) Kalashnyk, M.; Loshkov, Ur.; Yakovlev, O.; Genkin, A.; Savchenko, H.
  Relevance. This article explores the intricate relationship between the musically-acoustic thesaurus – encompassing both musical and extra-musical elements – and cognitive processes, emphasizing the spatial dimension of cognition within auditory experiences. Purpose. The primary aim is to dissect the structure and function of the musically-acoustic thesaurus in individual and collective cognitive domains, highlighting its role in encoding and navigating the acoustic environment and its impact on musical and emotional experiences. Methodology. Through a comprehensive analysis of the auditory activity, the study examines how sonic phenomena, both musical and non-musical, are categorized, internalized, and utilized within human cognition. It considers the sonic environment's organization and how it influences the perception and emotional engagement with music and sound. Results. The findings indicate that the musically-acoustic thesaurus serves as a crucial framework for understanding and interacting with the acoustic world. It delineates how sounds are integrated into a complex network of cognitive processes, facilitating orientation in space-time, enabling emotional experiences, and fostering an aesthetic appreciation of the acoustic environment. Conclusions. The musically-acoustic thesaurus emerges as a pivotal element in the cognitive processing of sound, underscoring its dual role in practical orientation and emotional-aesthetic experiences. The study reveals that this thesaurus not only aids in navigating the sonic landscape but also enriches the individual's interaction with music and sound, thereby significantly contributing to the broader understanding of cognitive processes in auditory perception. Актуальність. Ця стаття досліджує складний взаємозв'язок між музично-акустичним тезаурусом, що охоплює як музичні, так і позамузичні елементи, та когнітивними процесами, наголошуючи на просторовому вимірі пізнання в межах слухового досвіду. Мета. Основна мета – дослідити структуру та функції музично-акустичного тезауруса в індивідуальній та колективній когнітивних сферах, підкреслити його роль у кодуванні та навігації в акустичному середовищі, а також його вплив на музичні та емоційні переживання. Методологія. Через комплексний аналіз слухової активності дослідження вивчає, як звукові явища, як музичні, так і немузичні, класифікуються, інтерналізуються та використовуються в людському пізнанні. Розглядається організація звукового середовища і те, як вона впливає на сприйняття та емоційне залучення до музики і звуку. Результати. Результати дослідження свідчать, що музично-акустичний тезаурус слугує важливою основою для розуміння та взаємодії з акустичним світом. Він окреслює, як звуки інтегруються в складну мережу когнітивних процесів, полегшуючи орієнтацію в просторі-часі, уможливлюючи емоційні переживання та сприяючи естетичному сприйняттю акустичного середовища. Висновки. Музично-акустичний тезаурус постає ключовим елементом когнітивної обробки звуку, підкреслюючи його подвійну роль у практичній орієнтації та емоційно-естетичному досвіді. Дослідження показує, що цей тезаурус не лише допомагає орієнтуватися у звуковому ландшафті, але й збагачує взаємодію людини з музикою і звуком, тим самим роблячи значний внесок у ширше розуміння когнітивних процесів у слуховому сприйнятті.
 • Документ
  THE SOUND IMAGE OF BUTTON ACCORDION IN THE MODERN NATIONAL ART SPACE
  (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2024) Kalashnyk, M. P.; Loshkov, Yu. I.
  The monograph examines the specifics of the theoretical (scientific and pedagogical-methodical) and artistic (presentational-representative creativity) understanding in the modern Ukrainian artistic space of the sound of author's music, focused on the timbreacoustic, technical and expressive possibilities of the accordion. The materials that make up the content of the monograph reveal various aspects of musical creativity focused on the sound image of the accordion, from the standpoint of musicological understanding, which reveals and significantly enriches the researched topic. The monograph is intended for musicologists, practicing musicians, teachers and students of art educational institutions. У монографії розглядається специфіка теоретичного (наукового і педагогічно-методичного) та мистецького (презентативно-репрезентативна творчість) осмислення в сучасному українському художньому просторі звучання авторської музики, орієнтованої на темброво-акустичні, технічні та виразні можливості баяна. Матеріали, що становлять зміст монографії, розкривають різні аспекти музичної творчості, орієнтованої на звукообраз баяна, з позиції музикознавчого осягнення, що розкриває і значно збагачує досліджувану тему. Монографія призначена музикознавцям, музикантам-практикам, педагогам та студентів мистецьких закладів освіти.
 • Документ
  Ukrainian vocal paradigm of Boleslav Yavorsky
  (Amazonia Investiga, 2023-11) Antonyuk, V.; Kalashnyk, M.; Stakhevych, O.; Rudenko, O.; Lihus, V.
  The paradigmatic approach in the study of vocal phenomena art offers new approaches and produces non-traditional standards of scientific thinking, making significant corrections to the general scientific picture of the world. This is precisely what is connected with the growth of scientific interest in the multidimensional personality phenomenon of music theorist, composer, pianist-concertmaster Boleslav Yavorsky (1877–1942) and his influence on the formation of the vocal paradigm of music education in Ukraine. Historical musicology, exploring different areas of artistic life, has lost track of an important topic such as the concertmaster activity of pianists-composers who traditionally accompanied the performance of not only their but also other’s compositions, resulting in the unique creative act when one author was becoming the interpreter of other master’s compositions – his predecessor or contemporary. In the cognition of music history, such artistic events are of notable significance, as they reflect not just the performing evolution but also the process of creative reframing of the musical material. The main benefits of Yavorsky’s theory consist in analyzing the structure of mode formation and the internal modal organization of musical composition and musical-historical processes as well as drawing analogies in the development of various kinds of arts. Парадигмальний підхід у вивченні вокальних явищ мистецтва пропонує нові підходи та продукує нетрадиційні стандарти наукового мислення, вносячи суттєві корективи в загальнонаукову картину світу. Саме з цим пов'язане зростання наукового інтересу до багатовимірного феномену особистості теоретика музики, композитора, піаніста-концертмейстера Болеслава Яворського (1877-1942) та його впливу на формування вокальної парадигми музичної освіти в Україні. Історичне музикознавство, досліджуючи різні сфери мистецького життя, випустило з поля зору таку важливу тему, як концертмейстерська діяльність піаністів-композиторів, які традиційно супроводжували виконання не лише своїх, а й чужих творів, внаслідок чого відбувався унікальний творчий акт, коли один автор ставав інтерпретатором творів іншого майстра - свого попередника чи сучасника. Для пізнання історії музики такі мистецькі події мають неабияке значення, оскільки відображають не лише виконавську еволюцію, а й процес творчого переосмислення музичного матеріалу. Основні переваги теорії Яворського полягають в аналізі структури ладоутворення і внутрішньої ладової організації музичної композиції та музично-історичних процесів, а також у проведенні аналогій у розвитку різних видів мистецтв.
 • Документ
  Від ідеї до втілення: комплексний аналіз мистецького заходу на прикладі міжнародного музичного конкурсу
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Данилюк, М. М.
  У методичних рекомендаціях детально розглянуто ключові етапи підготовки до написання та захисту реферату з фокусом на вивченні досвіду організації міжнародних музичних конкурсів. Особлива увага приділена аналітичному підходу до вивчення організаційних і культурних аспектів цих заходів та їхньої ролі у сприянні культурному розмаїттю та міжкультурному обміну. Включено рекомендації щодо належного оформлення реферату, створення візуальної презентації, розвитку навичок публічного виступу та застосування технік ефективної комунікації. Ці методичні вказівки призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і будуть корисні для тих, хто прагне глибше зрозуміти особливості організації та проведення культурно-освітніх заходів та мистецьких проєктів. The guidelines provide a detailed discussion of the key stages of preparation for writing and defending an essay with a focus on studying the experience of organising international music competitions. Particular attention is paid to the analytical approach to studying the organisational and cultural aspects of these events and their role in promoting cultural diversity and intercultural exchange. It also includes recommendations on the proper formatting of an abstract, creating a visual presentation, developing public speaking skills and applying effective communication techniques. These guidelines are intended for students of the first (bachelor's) level of higher education and will be useful for those who seek a deeper understanding of the peculiarities of organising and conducting cultural and educational events and art projects.