Кафедра англійської філології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 223
 • Документ
  STORYBOARD як ресурс навчання у закладі вищої освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-02) Разуменко, Т. О.
  В статті розкрито як використовувати старибод у дістанційному навчанні. Надано рекомендації щодо використання інтернет-ресурсів та методичних матеріалів, які стануть в нагоді під час розроблення навчального контенту у форматі сторіборду. The article reveals how to use the old school in remote education. Recommendations are provided for the use of Internet resources and methodical materials that will be useful during the development of educational content in the format of a storyboard.
 • Документ
  ІКТ в крос-культурній комунікації під час партнерської взаємодії здобувача вищої освіти і викладача
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-02) Петренко, Т. В.
  В статті досліджено крос-культурна комунікація під час партнерської взаємодії викладача і здобувача вищої освіти. Розкрито роль інформаційно-комунікаційних технологій в крос-культурної комунікації учасників освітнього процесу. The article examines cross-cultural communication during partnership interaction between a teacher and a student of higher education. The role of information and communication technologies in cross-cultural communication of participants in the educational process is revealed.
 • Документ
  РОЗВИТОК ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
  (Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, 2020-05-27) Радченко, Л. О.; Маренич, В. М.; Щебликіна, Т. А.
  У статті висвітлюється тема розвитку освітніх процесів в Україні в контексті суспільних трансформацій. Сьогодні в освіті існує кілька тенденцій, які вже очевидні й в найближчі роки будуть посилюватися. Основна – це кардинальна зміна змісту освіти. Стара індустріальна школа навчає фактів і жорстких алгоритмів того, що маємо робити. Однак в сучасному світі дедалі менше роботи, яка передбачає просто виконання певної послідовності дій. Крім того, розумні машини виконують це завдання набагато краще за будь-яку людину. The article highlights the development of educational processes in Ukraine in the context of social transformations. Today, there are several trends in education that are already evident and will continue to grow in the coming years and will continue to grow. The main one is a radical change in the content of education. The old industrial school teaches facts and rigid algorithms of what to do. However, in today's world, there are fewer and fewer jobs that simply involve a certain sequence of actions. Moreover, smart machines can perform this task much better than any human.
 • Документ
  СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018-04-10) Щебликіна, Т. А.; Джоу, Юнь
  У тезах визначено, що дитячий хоровий спів є ефективним засобом музичного розвитку учнів, формування кожного з них як особистості, тому важливим структурним компонентом професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва є підготовка їх до навчання учнів хоровому співу. Також в публікації розкрито структуру та зміст вокально-хорової підготовки студентів музично-педагогічних спеціальностей. The article determines that children’s choral singing is an effective means of musical development of students, as well as it is their formation as individuals. Therefore an important structural component of the professional training of future musical art teachers is students’ preparation for teaching choral singing. The article also reveals the structure and content of vocal-choral vocational training of students of musical and pedagogical specialties.
 • Документ
  НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ХОРЕОГРАФІВ В УКРАЇНІ
  (Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ», 2021) Разуменко, Т. О.
  У статті розглядаються поняття освіти протягом життя, неформальної та інформальної освіти, особливості освіти протягом життя в Україні, її форми в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції, формати розбудови: «вбудовуватися» в систему формальної, доповнювати її або бути провідником змін для неї. The article considers the concepts of lifelong learning, non-formal and informal education, features of lifelong learning in Ukraine, its forms in the context of coronavirus pandemic, development formats: «embedded» in the system of formal education, complete it or be a driver of changes for it.