Кафедра англійської філології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 288
 • Документ
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ JUSTICE І СПРАВЕДЛИВІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Самоха, А. О.
  У роботі порівняно лексичний обсяг слів justice і справедливість в англійській і українській мові, відповідно. Задля досягнення поставленої мети було проаналізовано словникові дефініції, що дозволили виявити і порівняти обсяг значень цих лексичних одиниць у синхронії й діахронії. Виявлені під час словникового аналізу риси понять справедливість і justice свідчать як про наявність спільних значень, так і про розбіжності в обсязі семантичного наповнення цих понять в англійській і українській мовах. The work compares the lexical volume of the words justice and justice in the English and Ukrainian languages, respectively. In order to achieve the goal, dictionary definitions were analyzed, which made it possible to identify and compare the range of meanings of these lexical units in synchrony and diachrony. The features of the concepts of justice and justice revealed during the dictionary analysis indicate both the presence of common meanings and differences in the semantic content of these concepts in the English and Ukrainian languages.
 • Документ
  TEACHING ENGLISH AS A LIFE SKILL
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022-10-27) Лактіна, Ю.
  As modern foreign language teachers, we hear more and more that a modern course concept needs to simultaneously target our modern learners’ language needs and provide a range of professional, academic, social and personal skills that learners will need in order to succeed in the 21st century. It could be an opportunity to enhance the value of English teaching. As people gradually realized the inadequacy of traditional teaching approaches, such as audiolingualism and grammar-translation, in preparing students for engagement in social interaction, cries for a teaching approach that addresses students’ ability to produce the right thing at the right time echoed in the countries, where English is taught as a foreign language, and these cries precipitated communicative language teaching. Як сучасні викладачі іноземних мов, ми все частіше чуємо, що сучасна концепція курсу повинна одночасно задовольняти мовні потреби наших сучасних студентів і забезпечувати цілий ряд професійних, академічних, соціальних та особистих навичок, які знадобляться учням для досягнення успіху в 21 столітті. Це може стати можливістю підвищити цінність викладання англійської мови. Коли люди поступово усвідомили неадекватність традиційних підходів до викладання, таких як аудіолінгвізм і граматичний переклад, у підготовці студентів до участі в соціальній взаємодії, в країнах, де англійська мова викладається як іноземна, почали лунати заклики до викладання, що спрямовані на розвиток здатності студентів створювати правильні речі в потрібний час, і ці заклики прискорили появу комунікативного викладання мови.
 • Документ
  Guiding the Stars of Tomorrow: Teaching English to Preschoolers and Primary Schoolers
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-03) Красовицька, Л. Є.
  This course is structured into a series of lectures and seminars, each focusing on critical aspects of teaching English to young learners. Throughout the course, students will also participate in seminars that allow them to apply what they've learned through practical exercises and microteaching sessions. The seminars cover a range of topics, including unlocking imagination, nurturing listening and speaking skills, mastering memory, storytelling, using songs and chants, harnessing the power of technology, and more. By the end of this course, students will have the tools and knowledge to create engaging and effective English lessons tailored to the unique needs of young learners. Цей курс складається з серії лекцій та семінарів, кожен з яких присвячений важливим аспектам викладання англійської мови молодшим школярам. Протягом курсу студенти також братимуть участь у семінарах, які дозволять їм застосувати отримані знання під час практичних вправ та мікро-викладацьких сесій. Семінари охоплюють широкий спектр тем, включаючи розвиток уяви, розвиток навичок аудіювання та говоріння, розвиток пам'яті, розповідання історій, використання пісень та пісеньок, використання можливостей технологій та багато іншого. Наприкінці курсу студенти матимуть інструменти та знання, необхідні для створення цікавих та ефективних уроків англійської мови, пристосованих до унікальних потреб молодших школярів.
 • Документ
  РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАГІСТРІВ У КУРСІ «ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-15) Тучина, Н. В.
  У публікації проаналізовано розвиток критичного мислення майбутніх педагогів у курсі «Тестові технології в освіті». Тестові технології кілька десятиліть активно застосовуються у навчанні різних предметів, у тому числі іноземних мов, під час організації поточного, модульного й підсумкового контроля, в тому числі зовнішнього (ЗНО, НМТ, міжнародно визнані тести Кембриджського синдикату, TOEFL, GRE, IELTS etc). Дисципліна «Тестові технології в освіті» має створити у здобувачів теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу тестування, ознайомити магістрантів з підходами до тестування та розробки тестових завдань / тестів; розглянути найбільш відомі тестові формати, їх переваги та недоліки; продемонструвати, чим визначається відповідність обраного тестового завдання об’єкту контролю; на базі одержаних теоретичних знань розвивати творче методичне мислення здобувачів, яке допоможе у вирішенні різноманітних методичних задач в освітньому процесі. The publication analyzes the development of critical thinking of future teachers in the course "Test technologies in education". Test technologies have been actively used for several decades in the teaching of various subjects, including foreign languages, during the organization of current, modular and final control, including external (external examination, NMT, internationally recognized tests of the Cambridge Syndicate, TOEFL, GRE, IELTS, etc.). The discipline "Test technologies in education" should create a theoretical base for applicants that reveals the general and special regularities of the testing process, familiarize graduate students with approaches to testing and development of test tasks / tests; consider the most famous test formats, their advantages and disadvantages; to demonstrate how the compliance of the selected test task with the object of control is determined; on the basis of the obtained theoretical knowledge, to develop the creative methodical thinking of the applicants, which will help in solving various methodical problems in the educational process.
 • Документ
  HOW TO MOTIVATE STUDENTS?
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-15) Istomina, R. F.
  One of the main teacher’s roles is to teach students how to be independent in their learning, being involved and engaged at the same time and being responsible for the results of their learning. Одна з головних ролей вчителя - навчити учнів бути самостійними у своєму навчанні, бути залученими та зацікавленими, бути відповідальними за результати, а також нести відповідальність за результати свого навчання.