Кафедра української мови

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 332
 • Документ
  СЛОВНИК-ДОВІДНИК ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ ЮНОГО МОВОЗНАВЦЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Дорошенко, С. І.
  Основу словника складають лінгвістичні терміни, використовувані в шкільних і вишівських підручниках, зокрема й такі, яких немає в раніше виданих лінгвістичних словниках й енциклопедіях. Пояснення лінгвістичних понять доступні всім, хто володіє знаннями з української мови в обсязі середньої школи. Словник відбиває сучасний рівень мовознавства. Словник може бути корисним студентам-філологам й учителям української мови, які знайдуть у ньому і нове наукове потрактування мовних явищ, і дидактичний матеріал для практичного застосування. The dictionary contains linguistic terms used in school and university textbooks, including those that are not mentioned in previously published linguistic dictionaries and encyclopedias. The target readers are those who have know Ukrainian at a secondary school level. The dictionary reflects the modern level of linguistics. The dictionary can be useful for students of philological departments and teachers of the Ukrainian language, who will find in it both a new scientific interpretation of linguistic phenomena and didactic material for practice.
 • Документ
  МОВА – ДУША НАРОДУ (КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Снігурова, І. І.
  У статті розглянуто розроблення загальної концепції фразеологічного словника тлумачного типу, який буде укладено на матеріалі українських прислів’їв та приказок, що репрезентують українську ментальність, зокрема любов до Батьківщини, родинні цінності, ставлення до себе й до інших тощо. Фразеологічний фонд української мови – це цінна лінгвістична спадщина, в якій відображається бачення світу, національна культура, звичаї, фантазія та історія народу. Призначення запропонованого словника – популяризувати фразеологію української мови, а також сприяти підвищенню комунікативної компетенції сучасного мовця, формуванню й розвитку культури мовлення українців – представників різноманітних соціальних верств і професій. The article deals with the development of the general concept of an interpretive phraseological dictionary, which will be compiled on the basis of Ukrainian proverbs and sayings that represent the Ukrainian mentality, in particular, love for the Motherland, family values, attitudes towards oneself and others, etc. The phraseological fund of the Ukrainian language is a valuable linguistic heritage, which reflects the vision of the world, national culture, customs, imagination and history of the people. The purpose of the proposed dictionary is to popularize the phraseology of the Ukrainian language, as well as to promote the improvement the communicative competence of a modern speaker, the formation and development of the speech culture of Ukrainians - representatives of various social strata and professions.
 • Документ
  ПОНЯТТЯ «ГРАНИЧНІСТЬ» У ГУМАНІТАРНОМУ ПОЛІ ЗНАНЬ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Прасова, І. В.
  У статті розглянуто поняття «граничність» у гуманітарному полі знань. Для позначення граничності важливу роль відіграють граничні дієслова, які вказують на досягнення або перетинання певної границі, межі або стану («досягти», «закінчити», «здійснити»). Зазначено, що граничність широко використовується для позначення завершених дій та ситуацій у різних аспектах гуманітарних знань. А важливість самого феномену зумовлюється тим, що актуалізує всі грані людського буття в просторо-часовій і кількісно-якісній визначеності. The article examines the concept of "limitation" in the humanitarian field of knowledge. Limiting verbs, which indicate reaching or crossing a certain limit, border or state ("to reach", "to finish", "to carry out"), play an important role in denoting limitability. It is noted that finitude is widely used to denote completed actions and situations in various aspects of humanitarian knowledge. And the importance of the phenomenon itself is determined by the fact that it actualizes all aspects of human existence in space-time and quantitative-qualitative certainty.
 • Документ
  THE INFLUENCE OF ENGLISH IDIOMS ON FAMILY EDUCATION
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Пепескул, В. А.
  English idioms reflect the value system of the English people, which includes values such as mutual respect in marriage, the division of responsibilities, child-rearing, and the appreciation of family ties, with the home as the center of family life. These values are in complete harmony with Ukrainian ones, which can also be observed through examples from Ukrainian phraseology. Англійські ідіоми відображають систему цінностей англійського народу, яка включає такі цінності, як взаємоповага у шлюбі, розподіл обов'язків, виховання дітей, цінування родинних зв'язків, де дім є центром сімейного життя. Ці цінності повністю співзвучні з українськими, що також можна спостерігати на прикладах з української фразеології.
 • Документ
  ДІАЛЕКТИЗМИ В СУЧАСНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Олексієнко, А. С.
  У статті розглянуто діалектизми в мові художніх творів на прикладі книги Ю. Сливки «Чуєш, коли приїдеш додому? Блог, що став книгою», що побудована у вигляді збірки онлайн-есеїв чи інтернет-новел. Виокремлено й описано діалектний матеріал, репрезентований письменницею, виявлено діалектні особливості на різних мовних рівнях (фонетичному, словотвірному, граматичному і лексичному). Зазначено, що Юлія Сливка у своєму творі поєднала талант, знання, мораль і креатив і силою слова створила цікавий і вартий уваги дослідників літературний твір, що поєднує і сучасність, і традиції. The article examines dialectics in the language of artistic works on the example of Yu. Slyvka's book "Do you hear when you come home? A blog that became a book", which is built in the form of a collection of online essays or online novels. The dialectal material represented by the writer is singled out and described, dialectal features at different language levels (phonetic, word-forming, grammatical and lexical) are revealed. It is noted that Yuliya Slyvka combined talent, knowledge, morality and creativity in her work and with the power of words created an interesting and worthy literary work of researchers, which combines both modernity and traditions.