Кафедра філософії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 200
 • Документ
  СЕМАНТИКИ ВІЙНИ ТА МИРУ У СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ ЗЕМЛІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-30) Пилипенко, С. Г.
  У публікації розглянуто семантики війни та миру у сучасному дискурсі Землі. Трагедія війни заполонила українську землю, онтоантропологічна катастрофа сталася не в результаті антропогенної діяльності людини чи «бунту технологій». Зазначено, що тіло Землі, як і тіло людини зазнає болю, воно руйнується, зазнає шрамування, яке не створює нових малюнків, навпаки, свідчить про жахіття, що відбуваються. І наслідки для української землі ще не відомі. Війна руйнує не лише людину, війна руйнує Землю. The publication examines the semantics of war and peace in the modern discourse of the Earth. The tragedy of the war engulfed the Ukrainian land, the onto-anthropological catastrophe did not occur as a result of anthropogenic human activity or "technological rebellion". It is noted that the Earth's body, like the human body, experiences pain, it is destroyed, it undergoes scarring, which does not create new pictures, on the contrary, it testifies to the horrors that are happening. And the consequences for the Ukrainian land are not yet known. War destroys not only man, war destroys the Earth.
 • Документ
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ І ВИХОВНИХ ПРАКТИК В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПАНДЕМІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-30) Дроботенко, М. О.
  У публікації розглянуто трансформацію освітніх і виховних практик в екстремальних умовах війни та пандемії. Освітні практики філософії, з одного боку, є відповіддю на соціальні і культурні запити суспільства, а з іншого – мають випереджальний характер, задаючи перспективу духовного оновлення і формування людини майбутнього. Зазначено, що досвід сучасної філософії демонструє широкий спектр підходів і дидактичних можливостей формування світоглядної культури і культури мислення у просторі формальної і неформальної освіти. Найбільш поширеними практиками є поєднання класичних просвітницьких форм філософського виховання і вишколу різних верств населення з новими медійними можливостями глобальних мереж, телебачення і навіть попкультури, а також техніки перфомансу. Застосування гібридних філософських жанрів в сучасних освітніх практиках філософії також сприяє проникненню елементів філософського знання до свідомості широких верств населення. The publication examines the transformation of educational and educational practices in the extreme conditions of war and pandemic. Educational practices of philosophy, on the one hand, are a response to the social and cultural demands of society, and on the other hand, they have an anticipatory character, setting the perspective of spiritual renewal and the formation of the person of the future. It is noted that the experience of modern philosophy demonstrates a wide range of approaches and didactic possibilities for the formation of worldview culture and thinking culture in the space of formal and informal education. The most common practices are a combination of classical educational forms of philosophical education and education of various layers of the population with new media opportunities of global networks, television and even pop culture, as well as performance techniques. The use of hybrid philosophical genres in modern educational practices of philosophy also contributes to the penetration of elements of philosophical knowledge into the consciousness of the general population.
 • Документ
  ІНТЕРКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТАХ ПРИХОВАНОЇ І НЕПРИХОВАНОЇ АГРЕСІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-30) Триняк, М. В.
  У публікації розглянуто інтеркультурні комунікації у контекстах прихованої і неприхованої агресії. Трагічні події останніх місяців в Україні доводять, що і визначення «інтеркультурної комунікації» отримало додаткові акценти у частині нових, на жаль, переважно негативних комунікативних викликів. Зазначено, що напад рашистів на Україну є визнаною всім цивілізованим світом спробою знищити нашу культуру. Ситуація зіткнення культур із явними проявами агресії з боку однієї з них вимагає нового акценту розуміння концепту комунікації, яка, виходячи із вищезазначеного, має розглядатися як інтеркультурна комунікація на макрорівні. Традиційне розуміння метомоделі інтеркультурної комунікації та шляхів її гармонізації зазнало певних викликів через трагічні події в Україні. На часі глибокий аналіз та розробка рекомендацій щодо механізмів можливого послаблення тиску на людину, яка опиняється у складній ситуації інтеркультурної комунікації в умовах війни. The publication examines intercultural communications in the context of covert and unconcealed aggression. The tragic events of recent months in Ukraine prove that the definition of "intercultural communication" has received additional emphasis in terms of new, unfortunately, mostly negative communicative challenges. It is noted that the attack of the Rashists on Ukraine is an attempt recognized by the entire civilized world to destroy our culture. The situation of a clash of cultures with clear manifestations of aggression on the part of one of them requires a new emphasis on the understanding of the concept of communication, which, based on the above, should be considered as intercultural communication at the macro level. The traditional understanding of the meta-model of intercultural communication and the ways of its harmonization have undergone certain challenges due to the tragic events in Ukraine. It is time for an in-depth analysis and development of recommendations on mechanisms for possible easing of pressure on a person who finds himself in a difficult situation of intercultural communication in war conditions.
 • Документ
  КУЛЬТУРА МИРУ В КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИКАХ СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ СТ.
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-30) Радіонова, Н. В.
  У публікації розглянуто культуру миру в комунікативних практиках Слобожанщини ХІХ ст. Взірцева модель виховання в дусі миру закладається просвітницько-педагогічною діяльністю Г. Сковороди. Характеризуючи започатковану ним традицію поєднання різноманітних форм життєтворчості на засадах доброчесності, любові, довіри та миру, можна сказати, що сам Сковорода є символом єдності філософських ідей, філософських смислів та їх дидактичної адаптації. Зазначено, що формування культури миру на Слобожанщині ХІХ ст. стверджується у просторі формальної та неформальної комунікації, завдяки чому у суспільній свідомості відбувається переосмислення філософських ідей та смислів, відбувається проникнення просвітницьких ідей та загальнолюдських цінностей у життя простих людей, тим самим тематично розширюється поле самої філософії. The publication examines the culture of peace in communicative practices of the Slobozhan region of the 19th century. An exemplary model of education in the spirit of peace is laid by the educational and pedagogical activities of H. Skovoroda. Characterizing the tradition started by him of combining various forms of life creation on the basis of integrity, love, trust and peace, we can say that he himself The frying pan is a symbol of the unity of philosophical ideas, philosophical meanings and their didactic adaptation. It is noted that the formation of a culture of peace in the Slobozhan region in the 19th century. is asserted in the space of formal and informal communication, thanks to which philosophical ideas and meanings are reinterpreted in public consciousness, enlightened ideas and universal values penetrate into the lives of ordinary people, thereby thematically expanding the field of philosophy itself.
 • Документ
  МИР І ВІЙНА У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-30) Култаєва, М. Д.
  У публікації розглянуто семантику миру та війни у постіндустріальних соціокультурних контекстах. Українське суспільство сьогодні відстоює свою свободу, гідність і право на незалежне існування в межах міжнародно визнаних територіальних кордонів. Засудження російської агресії більшістю країн світу і солідарність з Україною, міста і села якої перетворюються на згарища, свідчить про те, що консолідовані сили миру мають потужний воєнний потенціал, здатний протистояти загарбницьким геополітичним амбіціям і практикам силового розв’язання конфліктів. Зазначено, що український досвід не тільки ведення війни, а й її переживання вимагає переосмислення стратегій і практик мирного співіснування у реаліях постіндустріального суспільства. Це торкається також і сучасної педагогіки миру, яка потребує не тільки і не стільки впровадження новітніх педагогічних технологій, скільки посилення морально-етичної складової. The publication examines the semantics of peace and war in post-industrial socio-cultural contexts. Ukrainian society today defends its freedom, dignity and right to independent existence within internationally recognized territorial borders. The condemnation of Russian aggression by the majority of the countries of the world and solidarity with Ukraine, whose cities and villages are turning into burning grounds, shows that the consolidated forces of peace have a powerful military potential, capable of resisting invasive geopolitical ambitions and practices of conflict resolution by force. It is noted that the Ukrainian experience of not only waging war, but also experiencing it requires rethinking strategies and practices of peaceful coexistence in the realities of post-industrial society. This also affects the modern pedagogy of peace, which needs not only and not so much the introduction of the latest pedagogical technologies, but the strengthening of the moral and ethical component.