Кафедра філософії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 219
 • Документ
  АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПАНДЕМІЇ: РИЗИКИ ТА НЕБЕЗПЕКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Фень, М.
  У публікації розглянуто антропологічні виміри пандемії, що охопила світ, яка спричинює не лише медичні виклики, а і глибокі антропологічні рефлексії. Пандемія висуває на передній план філософські виклики, пов'язані з етикою, соціальними цінностями та особистісним розвитком. Зміна соціальних парадигм, виклики етичного характеру змушують переосмислювати власне місце в сучасному світі. У цьому контексті, філософія виступає не лише як інструмент аналізу, а і як засіб знаходження сенсу та переосмислення уявлень про світ. The publication examines the anthropological dimensions of the pandemic that has engulfed the world, which causes not only medical challenges, but also deep anthropological reflections. The pandemic brings to the fore philosophical challenges related to ethics, social values and personal development. Changing social paradigms, ethical challenges force us to rethink our own place in the modern world. In this context, philosophy acts not only as a tool of analysis, but also as a means of finding meaning and rethinking ideas about the world.
 • Документ
  РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Рябченко, М.
  У публікації розглянуто ризики інформаційної культури у сучасних соціокультурних контекстах. У швидкозмінюваному світі, пронизаному інформаційними потоками та технологічними новаціями, ризики сучасної інформаційної культури виявляються на всіх рівнях існування. Це перетинається з областями технологій, етики, освіти та глибоко впливає на спосіб, яким люди сприймають, обробляють та взаємодіють із знаннями. Зазначено, що інформаційна культура нерідко викликає залежність від технологій та інтернету. Люди можуть стати залежними від постійного підключення, втративши здатність до самостійного аналізу, рефлексії та критичного мислення. The publication examines the risks of information culture in modern sociocultural contexts. In a rapidly changing world permeated by information flows and technological innovations, the risks of modern information culture are revealed at all levels of existence. It intersects with the fields of technology, ethics, education and profoundly affects the way people perceive, process and interact with knowledge. It is noted that information culture often causes dependence on technology and the Internet. People can become addicted to being constantly connected, losing the ability to analyze, reflect, and think critically.
 • Документ
  УНІКАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В РОЗРІЗІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Лугова, М.
  У публікації розглянуто особистість дитини в розрізі філософського значення інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта має велике філософське значення, оскільки вона відображає ключові принципи справедливості, рівності та гідності в сучасному суспільстві. Зазначено, що філософія інклюзивної освіти ґрунтується на принципах людських прав, справедливості та гідності, сприяючи створенню більш справедливого та рівного суспільства, де кожна особистість має можливість отримати якісну освіту та реалізувати свій потенціал. Знання про свою унікальність може спонукати дітей до розвитку креативності та самовираження. Кожна дитина може розвивати свої інтереси та здібності, що сприяє її особистісному зростанню. The publication examines the personality of the child in terms of the philosophical meaning of inclusive education. Inclusive education has great philosophical significance, as it reflects the key principles of justice, equality and dignity in modern society. It is noted that the philosophy of inclusive education is based on the principles of human rights, justice and dignity, contributing to the creation of a fairer and more equal society, where every individual has the opportunity to receive quality education and realize their potential. Knowing about their uniqueness can encourage children to develop creativity and self-expression. Each child can develop his interests and abilities, which contributes to his personal growth.
 • Документ
  ОБРАЗ МЕДІА-ПРОПАГАНДИСТА В ОПТИЦІ МОДЕЛІ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ПОСТ-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Константінов, Ю.
  У публікації розглянуто образ медіа-пропагандиста в оптиці моделі життєтворчості пост-інформаційної епохи. Проблема пропаганди через мас-медіа залишається не до кінця вивченою. Особливо гостро вона стоїть під час війни, так як має вплив на людський розум та свідомість. Аналіз маніпуляцій вказує на те, що маніпулятори зазвичай використовують одні й ті самі прийоми. Знання та розпізнання яких надасть можливість захисту від них, використавши набір інформаційної гігієни. До якого належить – здатність аналізувати інформацію, сприймати будь-яке відоме інформаційне джерело кращим за невідоме, в інформації остерігатися агресії та паніки. The publication examines the image of a media propagandist in the light of the life-creating model of the post-information age. The problem of propaganda through the mass media remains not fully explored. It is especially acute during war, as it has an impact on the human mind and consciousness. Manipulation analysis indicates that manipulators usually use the same techniques. Knowledge and recognition of which will provide an opportunity to protect against them by using a set of information hygiene. Which includes the ability to analyze information, to perceive any known source of information as better than an unknown one, to beware of aggression and panic in information.
 • Документ
  ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ У СУЧАСНІЙ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Зубрицький, В.
  У публікації розглянуто подолання ризиків у сучасній масовій культурі. У контексті сучасної масової культури ризики стають своєрідним викликом для індивіда, який прагне вписатися у вирішальний ландшафт широкомасштабної культурної динаміки. Одним із ключових аспектів цього феномену є глобалізація культурних впливів, що ставить під загрозу унікальність та автентичність національних ідентичностей. Зазначено, що у світі постійної конкуренції важливим є розвиток внутрішніх стратегій самовизначення, які дозволяють індивіду зберігати свою унікальність та цінність в середовищі загальних культурних та соціальних стереотипів. Розуміння власних цінностей та вміння зберігати автентичність у вирішальний момент конкуренції може виступити в якості ефективного інструмента подолання ризиків, пов'язаних із постійною боротьбою за увагу в масовій культурі. The publication examines overcoming risks in modern mass culture. In the context of modern mass culture, risks become a kind of challenge for an individual who seeks to fit into the decisive landscape of large-scale cultural dynamics. One of the key aspects of this phenomenon is the globalization of cultural influences, which threatens the uniqueness and authenticity of national identities. It is noted that in the world of constant competition, it is important to develop internal self-determination strategies that allow an individual to preserve his uniqueness and value in the environment of general cultural and social stereotypes. Understanding one's own values and the ability to maintain authenticity at a crucial moment of competition can act as an effective tool for overcoming the risks associated with the constant struggle for attention in mass culture.