Кафедра теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 93
 • Документ
  МОБІНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
  (Державний біотехнологічний університет, 2024-04-19) Микитюк, В. О.; Микитюк, С. О.
  У публікації досліджено тему мобінгу як елементу порушення трудових прав людини. Наведено фактори, які впливають на умови праці працівника. Зазначено, що мобінг, як елемент порушення трудових прав людини, представляє серйозну загрозу для працівників та робочого середовища загалом. Відсутність заходів для запобігання та врегулювання мобінгу може призвести до загострення конфліктів у колективі, погіршення робочого клімату, зниження продуктивності та збільшення текучості кадрів. Таким чином, важливо вживати ефективні заходи щодо попередження та виявлення випадків мобінгу, а також забезпечити належний захист та підтримку для постраждалих працівників. The publication explores the topic of mobbing as an element of labour rights violations. The factors that affect the working conditions of an employee are presented. It is noted that mobbing, as an element of violation of labour rights, poses a serious threat to employees and the working environment in general. Lack of measures to prevent and resolve mobbing can lead to aggravation of conflicts in the team, deterioration of the working climate, decrease in productivity and increase in staff turnover. Therefore, it is important to take effective measures to prevent and detect cases of mobbing, as well as to provide adequate protection and support for affected employees.
 • Документ
  Цивільний захист як освітня компонента професійної освіти (з досвіду викладання в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Олійник, О. М.; Солошенко, О. М.; Васильєва, М. В.
  На сучасному етапі надзвичайної ситуації воєнного характеру особливого практичного значення набувають знання населення з цивільного захисту. Повномасштабне вторгнення актуалізувало для кожного українця усвідомлення готовності до будь-якого розвитку подій та небезпек. У відповідності до «Кодексу цивільного захисту України» всі категорії населення повинні отримувати навчання щодо дій в надзвичайних ситуаціях різного характеру. Для здобувачів всіх видів освіти таке навчання є обов’язковим. До 2014 р. відповідна навчальна дисципліна була нормативною для здобувачів вищої освіти ЗВО, але після розпорядження Кабінету Міністрів України у травні 2014 р. цивільний захист втратив статус обов’язкового курсу, і МОН України припинило здійснювати регулювання його викладання. Наприклад, сьогодні цивільний захист для здобувачів освіти ХНПУ ім. Г. С. Сковороди викладається як окремий модуль в межах інтегрованого курсу «Здоров’я та безпека людини». Для кожного факультету при викладанні модулю «Цивільний захист» враховується професійний вектор здобувачів освіти, зокрема пропонуються поглиблені тематичні заняття, методики організації позакласної роботи. Проте, обмежена кількість годин не дає можливості в повній мірі висвітлити теми цивільного захисту як компоненти професійної освіти. У підсумках зазначається, що створення ефективної та результативної системи освіти з цивільного захисту дозволить підняти рівень обізнаності здобувачів освіти, отримати відповідні компетентності, закріпити їх та застосовувати в подальшій професійній діяльності. In the conditions of war, knowledge of civil defense is important for the population. The full-scale invasion actualized for every Ukrainian the awareness of readiness for any development of events. In accordance with the "Civil Defense Code of Ukraine", all categories of the population must receive civil defense training. Such training is mandatory for students of all types of education. Until 2014, the corresponding academic discipline was normative for higher education applicants. In May 2014, the civil defense discipline lost its status as a mandatory course. The Ministry of Education and Science of Ukraine stopped regulating its teaching. The civil defense education system that existed until today was traditionally organized. The attitude of society to the relevant discipline became indifferent. One of the reasons is the peaceful policy direction of the Ukrainian state. The scope of the civil defense discipline in institutions of higher education was reduced, or the course was completely eliminated. For example, today civil defense is taught as a separate module within the integrated course "Human Health and Safety" for students of H. S. Skovoroda KhNPU. The professional vector of students’ education determines the peculiarity of the subject of the module. For example, at the faculty of preschool education, attention is focused on the algorithm of actions during emergency situations in which preschool children became participants. For future psychologists, the emphasis is on highlighting issues related to the provision of primary psychological assistance in emergency situations. An important component of the teaching of the civil defense module are topics devoted to the organization and methodology of extracurricular activities on relevant issues. In conclusion, it is noted that the creation of an effective system of education in civil defense will allow raising the level of awareness of education seekers, obtaining relevant competencies, consolidating them and applying them in further pedagogical activities.
 • Документ
  Чернігівщина в дослідженнях Олександра Русова
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Солошенко, О. М.; Токарєв, О. І.
  Олександр Русов – видатний науковець, громадський діяч, фундатор української статистичної науки. Його статистичні дослідження, поєднані із даними з географії, історії, економіки, демографії, етнології Чернігівської губернії. Праці науковця-практика О. Русова є ґрунтовною та змістовною спадщиною для комплексного дослідження історії та розвитку регіону XVIII-XIX ст. Oleksandr Rusov is an outstanding scientist, public figure, founder of Ukrainian statistical science. His statistical research, combined with data from the geography, history, economy, demography, ethnology of the Chernihiv province. The works of the scientist-practitioner O. Rusov are a thorough and meaningful heritage for a comprehensive study of the history and development of the region of the XVIIIXIX centuries.
 • Документ
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ВИМОГ ДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Микитюк, С. О.; Микитюк, В. О.
  У публікації досліджено проблеми формування в учнів ідей національно-патріотичного виховання. Метою національно-патріотичного виховання є формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи. Важливим аспектом є готовність до захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також сповідування європейських цінностей. Зазначено, що в Україні, де актуальність національно-патріотичного виховання зростає, підготовка вчителя набуває нового значення, а засвоєння сучасних підходів до виховання стає критично важливим, оскільки вони дозволяють ефективно набувати досвід громадянської свідомості та національної ідентичності. Інноваційні методи навчання сприяють вдосконаленню підготовки майбутніх учителів, здатних впроваджувати цінності патріотизму, любові до Вітчизни та поваги до історії країни. The publication examines the problems of forming the ideas of national and patriotic education in students. The purpose of national-patriotic education is to develop in citizens a sense of patriotism, respect for the Constitution and laws of Ukraine, social activity and responsibility for the state and public affairs entrusted to them. An important aspect is the readiness to defend the independence and territorial integrity of Ukraine, as well as the practice of European values. It is noted that in Ukraine, where the relevance of national-patriotic education is growing, teacher training is gaining new importance, and the adoption of modern approaches to education is becoming critically important, as they allow for effective acquisition of experience of civic consciousness and national identity. Innovative teaching methods help to improve the training of future teachers who are able to implement the values of patriotism, love for the Motherland and respect for the country's history.
 • Документ
  РОЛЬ НАУКОВИХ ШКІЛ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Бережна, С. В.
  У публікації розглянуто роль наукових шкіл в сучасному університеті. Наукові школи об'єднують дослідників та студентів навколо конкретної галузі знань чи проблематики, вони є важливим інструментом стимулювання наукових відкриттів, забезпечують якісну освіту та сприяють професійному зростанню як студентів, так і молодих учених. Зазначено, що наукові школи відіграють ключову роль у сучасному університеті, сприяючи розвитку наукових досліджень, освіти та професійного зростання. Інноваційні підходи, такі як використання сучасних технологій, практико-орієнтовані програми та глобальна співпраця, допомагають науковцям ефективно реагувати на виклики сучасного світу та готувати кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні наукові та практичні завдання. The publication examines the role of research schools in a modern university. Research schools bring together researchers and students around a specific field of knowledge or issue, they are an important tool for stimulating scientific discoveries, providing quality education and promoting professional growth of both students and young scientists. It is noted that scientific schools play a key role in a modern university, contributing to the development of research, education and professional growth. Innovative approaches, such as the use of modern technologies, practice-oriented programmes and global cooperation, help scientists to respond effectively to the challenges of the modern world and train qualified specialists capable of solving complex scientific and practical problems.