Кафедра теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 82
 • Документ
  ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Рижик, Т. В.
  У публікації розглянуто принципи правового статусу народного депутата України. Народний депутат України володіє унікальним конституційно-правовим статусом, котрий поєднує в собі непоєднувані, на перший погляд, риси посадової особи Верховної Ради України, народного представника, опосередковуючого інституту представницької демократії та загальнонаціонального політика. Правова природа депутатського мандата знаходить вияв у сукупності принципів, які, по суті, визначають конституційну модель представницького мандата. Зазначено, що закріплення та реалізація основних принципів статусу народного депутата України має надзвичайно важливе значення при формуванні цілісної характеристики його правового становища і є визначальним та вихідним аспектом щодо інших елементів конституційно-правового статусу народного депутата України. The publication examines the principles of the legal status of a people's deputy of Ukraine. The People's Deputy of Ukraine has a unique constitutional and legal status, which combines, at first glance, incompatible features of an official of the Verkhovna Rada of Ukraine, a people's representative, a mediating institution of representative democracy, and a national politician. The legal nature of the deputy mandate is manifested in a set of principles that, in fact, determine the constitutional model of the representative mandate. It is noted that the establishment and implementation of the basic principles of the status of a people's deputy of Ukraine is extremely important in the formation integral characteristic of his legal position and is a determining and initial aspect in relation to other elements of the constitutional and legal status of a people's deputy of Ukraine.
 • Документ
  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ У ФРАНЦІЇ У ХVІІІ–ХІХ СТ.
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Нестеренко, В. В.
  У публікації розглянуто історію становлення конституційних обов'язків у Франції. Зазначено, що включення обов’язків людини і громадянина в конституцію мало місце в Конституції Французької Республіки від 22 серпня 1795 р., складовою частиною якої була Декларація прав і обов’язків людини і громадянина. Декларація обов’язків, ґрунтуючись на доктрині природного права, увібрала в себе такі загальнолюдські цінності, як добро, чесність, гідність, рівність, гуманність, доброчинність, справедливість, любов і повага до ближнього. Декларація закріпила широке коло обов’язків людини, серед яких: захист і служіння суспільству, підпорядкування законам, повага до державних органів, обов’язок захищати свободу, рівність та власність, сплачувати податки та ряд інших і стала еталоном, важливим орієнтиром для подальшого розвитку основних обов’язків. The publication examines the history of the formation of constitutional duties in France. It is noted that the inclusion of duties of man and citizen in the constitution had a place in the Constitution of the French Republic of August 22, 1795, which included the Declaration of the Rights and Duties of Man and Citizen. Declaration of duties, based on the doctrine of natural law, has absorbed such universal human values as goodness, honesty, dignity, equality, humanity, benevolence, justice, love and respect for one's neighbor. The declaration established a wide range of obligations of a person, including: protection and service to society, obedience to laws, respect for state authorities, the duty to protect freedom, equality and property, pay taxes and a number of others and became a standard, an important reference point for the further development of basic duties.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Микитюк, В. О.; Микитюк, С. О.
  У публікації розглянуто формування громадянської компетентності в умовах модернізації сучасної системи освіти. Формування громадянської компетентності передбачає створення системи громадянської освіти й охоплює всі складники освіти, рівні та ступені освіти, стандарти освіти, заклади освіти. Зазначено, що формування громадянської компетентності в умовах модернізації сучасної системи освіти означає прищеплювати розуміння власної громадянської ідентичності, державної приналежності; знання принципів демократії та здатність застосовувати їх у повсякденному житті. The publication examines the formation of civic competence in the conditions of modernization of the modern education system. The formation of civic competence involves the creation of a system of civic education and covers all components of education, levels and degrees of education, standards of education, educational institutions. It is noted that the formation of civic competence in the conditions of modernization of the modern education system means instilling an understanding of one's own civic identity, state belonging; knowledge of the principles of democracy and the ability to apply them in everyday life.
 • Документ
  Інтерактивний метод викладання галузевого права в умовах дистанційної освіти
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Олійник, О. М.; Солошенко, О. М.
  Розглянуто провідні інтерактивні методи навчання, які доцільно застосовуються при дистанційній формі організації освітнього процесу, зокрема при вивченні галузевих правових дисциплін. Обґрунтовується, що такі методи як «метод кейсів», «мозкового штурму», «круглий стіл», «ажурної пилки», «бінарний метод», «метод 3-2-1» є найбільш результативними в процесі набуття правових знань з цивільного, адміністративного, кримінального та сімейного права. Такі методи максимально наближують теоретичні знання до їх практичного застосування. Наголошується, що інтерактивний метод навчання закріплює компетентності роботи в команді, ведення дискусії, обґрунтування та доведення своєї позиції, сприяє розвитку системного мислення, мотивації та реалізації потенціалу здобувачів на шляху отримання якісних правових знань. Distance education has been actively introduced in Ukraine during the last three years. During this period, the white pandemic COVID 19 and from February 2022 martial law was introduced. In these conditions, the distance form of education becomes the main one. Distance education uses different teaching methods. The interactive method is aimed at the cooperation of the teacher and students: communication skills are developed. Students get access to non-traditional sources of information, the efficiency of independent work increases. Distance education has disadvantages: the difficulty of self-control of knowledge, the need for self-discipline and self-motivation to acquire knowledge. Training is implemented using Google Meet, Moodel, Padlet and other platforms and tools. When studying administrative, civil, criminal, family law, teachers use the following interactive methods: "case method" (solving situational tasks), "round table" (preparation of reports-presentations and their discussion), "brainstorming" (method of group operative solution of a certain problem in a limited time), "binary method"( combines blocks of knowledge from two different academic disciplines), "3-2-1 method"( provides teacher-learner communication feedback, reflection) and others. These are methods of intensive training. Interactive learning methods contribute to cooperation, interaction, success, intellectual and professional capacity, which determines the acquisition of high-level knowledge and competences by students of higher education, in particular in the field of legal disciplines.
 • Документ
  Цифровізація наукової бібліотеки ЗВО: сучасний стан та перспективи
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Бережна, С. В.; Коробкіна, О. Г.
  Присвячено питанню цифровізації наукових бібліотек закладів вищої освіти. Проаналізовано публікації, які досліджують сучасний стан і перспективи цифрової трансформації бібліотек України, зокрема університетських бібліотек. Доведено, що цифровізація визначає вектор розвитку університетської бібліотеки, суттєво впливає на модель бібліотечної діяльності, трансформацію традиційних функцій наукової бібліотеки. Наведено приклади зберігання та оновлення традиційних бібліотечних фондів, а також забезпечення їх доступності за допомогою цифрових технологій в науковій бібліотеці Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Проаналізовано напрями міжнародної співпраці та партнерства зі світовими бібліотеками та інституціями, які працюють у сфері цифрових технологій. Особливу увагу приділено можливостям використання науковцями міжнародних баз даних Scopus, Web of Science, ScienceDirect, ресурсів платформи Research4Life в бібліотеках ЗВО. Наголошено на перевагах цифровізації бібліотек закладів вищої освіти, а саме: зручному доступі до інформації для користувачів бібліотеки, збільшенню асортименту бібліотечних послуг, відкритому доступі до оцифрованих рідкісних і цінних видань, ефективному використанні бібліотечного простору, широкому використанню бібліотечних ресурсів, збільшенню числа дистанційних користувачів бібліотеки. Уточнено роль цифрової присутності бібліотеки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (електронний каталог, електронний архів університету, інформаційно-пошуковий ресурс «Наукометричні профілі науковців» тощо) в освітньо-науковому просторі університету. Розглянуто шляхи співпраці з вітчизняними бібліотеками та інституціями, які працюють у сфері цифрових технологій. Доведено результативність популяризації ресурсів наукової бібліотеки через соціальні мережі. Наголошено на важливості підвищення ефективності роботи бібліотек ЗВО шляхом змін у способах доступу до інформації. The article is devoted to the issue of digitalization of scientific libraries of higher education institutions. The publications were investigating the current state and prospects of Ukrainian libraries digital transformation, university libraries were actually analyzed. It is proved that digitization determines the vector of development of the university library, significantly affects the model of library activity, the transformation of the traditional functions of the scientific library. There are some examples of storage and renewal of traditional library funds, and ensuring their availability with the help of digital technologies in the scientific library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The areas of international cooperation and partnership with world libraries and institutions which are working in the field of digital technologies were analyzed. Special attention was paid to the possibility that scientists can use international databases Scopus, Web of Science, ScienceDirect, resources of the Research4Life platform in the libraries of higher education institutions. It is emphasized some advantages of digitalization of libraries of higher education institutions, such as: a convenient access to information for library users, increasing the range of library services, open access to the digitized rare and valuable publications, effective use of library space, wide use of library resources, increasing the amount of online library users. The role of the digital presence of the library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (electronic catalogue, electronic archive of the university, information and search resource "Scientometric profiles of scientists", etc.) in the educational and scientific space of the university has been specified. Ways of cooperation with Ukrainian libraries and institutions working in the field of digital technologies were considered. The effectiveness of popularizing scientific library resources through social networks has been proven. The importance of improving the efficiency of higher education libraries through changes to access information was emphasized.