Кафедра теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 91
 • Документ
  Чернігівщина в дослідженнях Олександра Русова
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Солошенко, О. М.; Токарєв, О. І.
  Олександр Русов – видатний науковець, громадський діяч, фундатор української статистичної науки. Його статистичні дослідження, поєднані із даними з географії, історії, економіки, демографії, етнології Чернігівської губернії. Праці науковця-практика О. Русова є ґрунтовною та змістовною спадщиною для комплексного дослідження історії та розвитку регіону XVIII-XIX ст. Oleksandr Rusov is an outstanding scientist, public figure, founder of Ukrainian statistical science. His statistical research, combined with data from the geography, history, economy, demography, ethnology of the Chernihiv province. The works of the scientist-practitioner O. Rusov are a thorough and meaningful heritage for a comprehensive study of the history and development of the region of the XVIIIXIX centuries.
 • Документ
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ВИМОГ ДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Микитюк, С. О.; Микитюк, В. О.
  У публікації досліджено проблеми формування в учнів ідей національно-патріотичного виховання. Метою національно-патріотичного виховання є формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи. Важливим аспектом є готовність до захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також сповідування європейських цінностей. Зазначено, що в Україні, де актуальність національно-патріотичного виховання зростає, підготовка вчителя набуває нового значення, а засвоєння сучасних підходів до виховання стає критично важливим, оскільки вони дозволяють ефективно набувати досвід громадянської свідомості та національної ідентичності. Інноваційні методи навчання сприяють вдосконаленню підготовки майбутніх учителів, здатних впроваджувати цінності патріотизму, любові до Вітчизни та поваги до історії країни. The publication examines the problems of forming the ideas of national and patriotic education in students. The purpose of national-patriotic education is to develop in citizens a sense of patriotism, respect for the Constitution and laws of Ukraine, social activity and responsibility for the state and public affairs entrusted to them. An important aspect is the readiness to defend the independence and territorial integrity of Ukraine, as well as the practice of European values. It is noted that in Ukraine, where the relevance of national-patriotic education is growing, teacher training is gaining new importance, and the adoption of modern approaches to education is becoming critically important, as they allow for effective acquisition of experience of civic consciousness and national identity. Innovative teaching methods help to improve the training of future teachers who are able to implement the values of patriotism, love for the Motherland and respect for the country's history.
 • Документ
  РОЛЬ НАУКОВИХ ШКІЛ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Бережна, С. В.
  У публікації розглянуто роль наукових шкіл в сучасному університеті. Наукові школи об'єднують дослідників та студентів навколо конкретної галузі знань чи проблематики, вони є важливим інструментом стимулювання наукових відкриттів, забезпечують якісну освіту та сприяють професійному зростанню як студентів, так і молодих учених. Зазначено, що наукові школи відіграють ключову роль у сучасному університеті, сприяючи розвитку наукових досліджень, освіти та професійного зростання. Інноваційні підходи, такі як використання сучасних технологій, практико-орієнтовані програми та глобальна співпраця, допомагають науковцям ефективно реагувати на виклики сучасного світу та готувати кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні наукові та практичні завдання. The publication examines the role of research schools in a modern university. Research schools bring together researchers and students around a specific field of knowledge or issue, they are an important tool for stimulating scientific discoveries, providing quality education and promoting professional growth of both students and young scientists. It is noted that scientific schools play a key role in a modern university, contributing to the development of research, education and professional growth. Innovative approaches, such as the use of modern technologies, practice-oriented programmes and global cooperation, help scientists to respond effectively to the challenges of the modern world and train qualified specialists capable of solving complex scientific and practical problems.
 • Документ
  «Необхідні» порушення демократії при режимі воeнного стану в Україні
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Олійник, О. М.; Солошенко, О. М.
  Розглядаються особливості здійснення державної влади при ocобливому (воєнному) режимі, для якого є характерним зacтocувaння нових організаційно-правових форм діяльності державної влaди, oбмeжeння прaв і cвoбoд людини та громадянина тощо. Зазначається, що врeгулювaння суспільних віднocин, які виникaють під час дії надзвичайного рeжиму, здійcнюєтьcя зa дoпoмoгoю «нaдзвичaйнoгo» зaкoнoдaвcтвa, іcнувaння якого є невід’ємною чacтинoю прaвoвoї дeржaви. Детально охарактеризовані права та свободи людини і громадянина, які обмежуються в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації. Історичний аналіз формування «надзвичайного» законодавства державами, які існували на теренах українських земель (Велике князівство Литовське, Гетьманщина, панування Російської імперії, період Української революції та інші) свідчить, що обмеження прав і свобод авторитарними й тоталітарними державами не має меж і кордонів, і системи противаг законної сваволі державного примусу. The large-scale invasion of Russia caused changes in the legal field of Ukraine. It is noted that martial law is a special legal regime introduced in Ukraine or in some of its localities in the event of armed aggression or threat of attack, danger to the state independence of Ukraine. The rights and freedoms of a person and a citizen, which are limited in the conditions of a fullscale invasion of the russian federation, are described in detail. Social relations during the operation of the state of emergency are created by «emergency» legislation. A historical analysis of the formation of «emergency» legislation by states that existed on the territory of Ukrainian lands was carried out. Such first examples refer to the times of the Grand Duchy of Lithuania. These were Lithuanian statutes. Certain notions of martial law were in the Constitution of Pylyp Orlika during the Hetmanship period. Since the second half of the 19th century, most of the Ukrainian lands were captured by the Russian Empire. The higher authorities of Russia have repeatedly imposed martial law in response to riots. Their reasons were socio-economic and political factors. The national liberation revolution in Ukraine in 1917 — 1920 led to the adoption of a number of laws aimed at stabilizing the social and military situation. It was, for example, the Constitution of the Ukrainian People's Republic of April 29, 1918. In order to maintain political power, the Bolsheviks passed laws on "state of emergency". In the post-war years, such laws were not adopted. After the declaration of independence in Ukraine, laws on the regulation of special legal regimes were adopted. These were the laws of 1992, 2000 and 2015. The martial law of democratic Ukraine has a legal character and clear boundaries, terms of application and necessary restrictions for citizens of Ukraine. The rationale for the restriction of the constitutional rights and freedoms of a person and a citizen in the conditions of the modern state of war is given.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОПЕТЕНТНОСТІ В КУРСІ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Солошенко, О. М.
  У публікації проаналізовано формування громадянської компетентності в курсі «Громадянська освіта і методика викладання». Наведено основні громадянські компетентності, які є інструментом для розширення можливостей розвитку особистості в суспільстві, стимулювання її мотивації, автономії та відповідальності, що визначені в Концепції розвитку громадянської освіти в Україні. Зазначено, що громадянська компетентність як здатність реалізовувати на практиці відповідальність, спільно виробляти рішення й брати участь у його реалізації, толерантність до різних етнокультур та релігій, гармонійне поєднання своїх інтересів із потребами та вимогами суспільства, участь у функціонуванні демократичних інститутів, в актуалізації та реалізації власного потенціалу, здатності до саморозвитку формується при вивченні навчальної дисципліни «Громадянська освіта і методика викладання». The publication analyzes the formation of civic competence in the course "Civic education and teaching methods". The basic civic competences are presented, which are a tool for expanding the opportunities for the development of the individual in society, stimulating his motivation, autonomy and responsibility defined in the Concept of Development of Civic Education in Ukraine. It is noted that civic competence is the ability to realize responsibility in practice, jointly make a decision and participate in its implementation, tolerance for different ethnic cultures and religions, harmonious combination of one's interests with the needs and demands of society, participation in the functioning of democratic institutions, in the actualization and implementation of one's own potential, the ability to self-development is formed when studying the educational discipline "Civic education and teaching methods".